Ochrona gatunkowa grzybów w prawie polskim

Bartłomiej Bogusław Gmaj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.021

Abstrakt


Grzyby są częścią dziedzictwa przyrodniczego kraju i podobnie jak inne organizmy wymagają ochrony. Polska stosunkowo wcześnie wprowadziła prawne regulacje dotyczące ochrony gatunkowej grzybów. Listy gatunków zawarte w kolejnych rozporządzeniach ulegały wielu modyfikacjom. Obecnie prawodawca postanowił objąć ochroną 322 gatunki grzybów wielkoowocnikowych i zlichenizowanych. Wprowadzono w stosunku do nich zróżnicowane rygory ochrony, wyróżniając ochronę ścisłą, częściową, częściową z możliwością pozyskiwania oraz strefową. Charakteryzuje je odmienny katalog zakazów i odstępstw od nich, które stanowią podstawowe narzędzie w trosce o zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków.

Słowa kluczowe


Grzyby; ochrona gatunkowa; ochrona przyrody; różnorodność biologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aktualizacja listy gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony, red. A. Kepel, Poznań 2013.

Fałtynowicz W., Porosty w lasach Polski – znaczenie, zagrożenie, ochrona, w: D. Anderwald, Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów, Rogów 2006, 4 (14).

Fałtynowicz W., Zagrożenia porostów i problemy ich ochrony, „Przegląd Przyrodniczy” 1997, nr 3.

Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2013.

Jaworowicz-Rudolf A., w: Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. M. Górski, J. Miłkowska-Rębowska, Warszawa 2013.

Jaworowicz-Rudolf A., w: Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2014.

Kapuściński R., Historia ochrony przyrody w Polsce (1). Ochrona przyrody w Polsce do 1918 roku, „Przyroda Polska” 2013, nr 8.

Kujawa A., Ochrona grzybów wielkoowocnikowych w Polsce – stan aktualny, problemy i wyzwania. Głos w dyskusji, „Przegląd Przyrodniczy” 2010, nr 2.

Latawiec M., Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Warszawa 2011.

Radecki W., Zarys historii prawnej ochrony przyrody w Polsce, w: Prawne formy ochrony przyrody, red. J. Sommer, Warszawa 1990.

Symonides E., Ochrona przyrody, Warszawa 2007.

Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2012.


Partnerzy platformy czasopism