Akty prawa miejscowego z zakresu ochrony powietrza w świetle wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych

Maria Gracja Krzyżanowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.019

Abstrakt


Zgodnie z zasadą decentralizacji władzy publicznej ochrona powietrza w Polsce jest realizowana również na szczeblu samorządu terytorialnego. Zagadnienia ochrony powietrza w sposób całościowy regulowane są w Ustawie Prawo ochrony środowiska i tam też należy szukać delegacji ustawowych do wykonywania przez samorząd terytorialny zadań w tym zakresie. Na tej podstawie sejmiki wojewódzkie mają kompetencję do uchwalania programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych oraz podejmowania uchwał w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Działalność samorządów w tym zakresie podlega kontroli sądów administracyjnych, które – niejednokrotnie uwzględniając skargi na rzeczone uchwały – wypowiadają krytyczne uwagi na temat jakości tej legislacji. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia wymagań, jakim powinny odpowiadać akty prawa miejscowego w zakresie ochrony powietrza oraz identyfikacji przyczyn ich wadliwości.

Słowa kluczowe


Ochrona powietrza; akt prawa miejscowego; program ochrony powietrza; plan działań krótkoterminowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Nieważność aktu prawa miejscowego a wadliwość decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo” 2002, nr 9.

Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2011.

Bukowski Z., Możliwości prawne wprowadzenia zakazu spalania określonych paliw stałych na terenie gminy, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW” 2012, t. 1.

Chojnacka I., Przesłanki legalności aktu prawa miejscowego w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 4.

Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 3.

Dąbek D., Prawo miejscowe, Kraków–Bydgoszcz 2007.

Dobosz P., Quasi-akty prawa miejscowego, w: Problemy prawne działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Opole 2002.

Dobrowolski G., Propozycja reformy instytucjonalnej ochrony środowiska, w: Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, red. M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2011.

Dolnicki B., Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 5.

Dudziak S., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny – kryteria kwalifikacji, wymogi w zakresie prawidłowego stanowienia oraz konsekwencje prawne ich naruszenia, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 3.

Federczyk W., Majchrzak B., Akt normatywny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Problemy na tle aktów organów administracji, w: Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014.

Frankiewicz E., Szewczyk M., Generalny akt administracyjny, „Państwo i Prawo” 2003, nr 12.

Górski M., Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2014.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

Jaroszyński T., Zasady techniki prawodawczej a akty prawa miejscowego. Wybrane problemy w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, nr 1.

Kamiński M., Koncepcja nieważności aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w polskich ustawach samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 5.

Karpus K., Implementation of directive 2008/50/EC of 21 May 2008 on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe in Polish environmental law, „Polish Yearbook of Environmental Law” 2012.

Korzeniowski P., Model prawny ochrony powietrza w ustawie – Prawo ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” 2014, nr 1.

Kotulski M., Akty prawa miejscowego w świetle uregulowań ustrojowych, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001, nr 1.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1997.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2014.

Pchałek M., w: M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. J endrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

Rakoczy B., w: Z. Bukowski, E. K. Czech, K. Karpus, B. R akoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Rakoczy B., Postępowanie w sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w prawie polskim, „Prawo i Środowisko” 2013, nr 2.

Rotko J., Komentarze do ustawy – Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2002.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.

Stahl M., Zagadnienia proceduralne sądowej kontroli aktów prawa miejscowego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 3.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

Szewc T., Problem kwalifikacji aktów prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.

Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy (zagadnienia administracyjnoprawne), Warszawa 2002.

Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1977.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.


Partnerzy platformy czasopism