Plan działań krótkoterminowych jako prawny instrument ochrony powietrza

Anna Dubowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.017

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy planów działań krótkoterminowych jako prawnego instrumentu ochrony powietrza w Polsce. W niniejszej pracy przybliżono główne założenia, na których opiera się ten instrument – wprowadzony do polskiego porządku prawnego w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE. Przedstawiono w nim również aktualny stan regulacji prawnej w zakresie środków mających służyć zmniejszeniu ryzyka występowania przekroczeń poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz ograniczeniu skutków i czasu ich trwania. Szczególną uwagę poświęcono niedostatkom omawianej regulacji. Zasygnalizowano, iż – w swoim obecnym kształcie – analizowane przepisy powodować mogą trudności z prawidłową ich wykładnią. W rezultacie natomiast prowadzić to może w pierwszym rzędzie do pozbawienia wspomnianych planów skuteczności, a w konsekwencji do niedotrzymania przez Polskę zobowiązań w zakresie poprawy jakości powietrza, wynikających z powołanej wyżej dyrektywy.

Słowa kluczowe


Prawna ochrona jakości powietrza; plany działań krótkoterminowych; dyrektywa 2008/50/WE; programy ochrony powietrza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bukowski Z., Czech E. K., Karpus K., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Górski M., Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza – monitoring i przywracanie wymaganego stanu jakości powietrza, „Acta Iuris Stetinensis 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 823.

Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005.

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2014.


Partnerzy platformy czasopism