Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy

Joanna Kierzkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.016

Abstrakt


Reforma systemu postępowania z odpadami komunalnymi obciążyła gminy odpowiedzialnością za rozwiązanie problemu odpadów. Zadaniem gminy jest między innymi nadzór nad wykonywaniem obowiązków obciążających mieszkańców. Zadanie to jest wykonywane głównie przez straże gminne. Artykuł analizuje praktyczne aspekty i efekty prowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy straży gminnych w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego.

Słowa kluczowe


Gospodarowanie odpadami; odpady komunalne; straże gminne (miejskie); odpowiedzialność administracyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bukowski Z., Zadania jednostek samorządu terytorialnego, „Recykling” 2013, nr 12.

Bukowski Z., Prawo gospodarki odpadami, Poznań 2014.

Górski M., Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi?, „Przegląd Komunalny” 2010, nr 12.

Górski M., Odpowiedzialność prawna gmin, „Przegląd Komunalny” 2013, nr 9.

Górski M., Selektywna zbiórka i recykling odpadów po nowemu, „Przegląd Komunalny” 2014, nr 11.

Gruza E., Żebrowska D., Straż Gminna (Miejska). Komentarz do przepisów, Toruń 1996.

Jerzmański J., Kontrowersje wokół prawnego pojęcia odpadów, „Ochrona środowiska. Prawo i Polityka” 1996, nr 1.

Nowe prawo gospodarki odpadami., red. L. Dubiński, T. Kocoł, Kraków 2013.

Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 2009.

Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, red. M. Górski, K. Nowacki, Wrocław 2012.

Radecki W., Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013.

Radecki W., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2012.

Rakoczy B., Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim, Warszawa 2013.

Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, red. D. Szafrański, Warszawa 2013.


Partnerzy platformy czasopism