Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2011 r., II OSK 1729/10

Mariusz Baran

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.012

Abstrakt


Przedmiotem glosy jest analiza przepisu art. 318 ust. 1 p.o.ś., który stanowi, że wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej (administracyjnej kary pieniężnej) winien być złożony przed upływem terminu jej płatności. Odpowiedzi wymaga ustalenie charakteru prawnego terminu do złożenia wniosku o odroczenie płatności opłaty podwyższonej, tj. czy ma on charakter terminu prawa materialnego, czy też jest to termin o charakterze procesowym. Naczelny Sąd Administracyjny w komentowanym orzeczeniu opowiedział się za procesowym charakter tego terminu.

Słowa kluczowe


Postępowanie administracyjne; prawo ochrony środowiska; odroczenie płatności opłaty podwyższonej i administracyjnej kary pieniężnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Czech E. K., [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Draniewicz B., Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2006, nr 2.

Draniewicz B., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2005 r., II SA/Wr 278403, „Prawo i Środowisko” 2008, nr 1.

Gruszecki K., Glosa do wyroku z 24 lutego 2005 r., (OSK 1192/2004), „Glosa” 2006, nr 1.

Lipiński A., [w:] Ustawa Prawo ochrony środowiska, Komentarz, J. Jendrośka (red.), Wrocław 2001.

Radecki W., [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

Radecki W., Środki finansowo-prawne. Tytuł V ustawy Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2002.

Sommer J., Efektywność prawa ochrony środowiska i jej uwarunkowania – problem udatności jego struktur, Wrocław 2005.


Partnerzy platformy czasopism