Ustrojowe podstawy realizacji polityki zielonych zamówień publicznych

Konrad Różowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.007

Abstrakt


Zamówienia publiczne są istotnym elementem systemu prawno-gospodarczego Unii Europejskiej, jak też poszczególnych krajów członkowskich. Podejmowanie przez państwo działań zmierzających do osiągnięcie optymalnego poziomu dobrobytu przy wykorzystaniu instrumentu zamówień publicznych wymaga uwzględnienia licznych aspektów w tym m.in. konieczności ochrony środowiska. Osiągnięcie zakładanych w dokumentach strategicznych celów związanych z rozwojem zamówień publicznych jest możliwe wyłącznie przy współpracy organów administracyjnych z zamawiającymi m.in. w zakresie dialogu oraz edukacji. Podjęcie próby ukazania ustrojowych podstaw polityki zielonych zamówień publicznych stanowi element konieczny dla podjęcia działań wdrażających. Zamawiający zmierzając do zaspokojenia potrzeb zgodnie z zasadą legalizmu, zobowiązani są bowiem do podejmowania działań na podstawie i w granicach prawa, w tym zgodnie z Konstytucją RP. Zamawiający w związku z powyższym muszą kształtować swoje działania przy uwzględnieniu koncepcji społecznej gospodarki rynkowej oraz zrównoważonego rozwoju. Ukazanie umocowania ustrojowego podejmowanych działań ma na celu nie tylko zachęcenie do realizacji polityki zielonych zamówień publicznych ale także wskazanie regulacji normatywnych stanowiących podstawę kształtowania w dokumentacji przetargowej zapisów sprzyjających ochronie środowiska.

Słowa kluczowe


zielone zamówienia publiczne; zrównoważony rozwój; konstytucyjne podstawy zamówień publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błachucki M., Stanowienie aktów tzw. prawa miękkiego przez organy administracji publicznej na przykładzie prawa antymonopolowego, [w:] Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, M. Stahl, Z. Duniewskiej (red.) Warszawa 2012.

Borys T. (red.) Wskaźniki ekorozwoju, Białystok 1999.

Centre for European Policy Studies (CEPS), The uptake of green public procurement in the EU27, Bruksela 2012.

Corlowitz H. von, Sylvicultura oeconomica oder Haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, München 2013.

Danowska-Prokop B., Od liberalnej do keynesowskiej wizji państwa, Katowice 2014.

Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998.

Górka K., Polityka ekorozwoju w programach rozwoju gospodarczego, [w:] Sterowanie ekorozwojem. Tom II Zarządzanie w warunkach ekorozwoju, B. Poskrobko (red.), Białystok 1998.

Grzeszczyk T., Podręcznik zamówień publicznych – Polskie procedury – zarys systemu, Warszawa 1995.

Grzybowski M., Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] Administracja publiczna, J. Hauser (red.), Warszawa 2005.

Komisja Europejska, Ekologiczne zakupy!, Bruksela 2011.

Korybski A., Kostyckij M., Leszczyński L. (red,), Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, Lublin 2006.

Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005.

Kubus E., Kuśnierz-Chmiel J., Problematyka ochrony środowiska w wybranych konstytucjach świata, [w:] Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Rzeszów 2012.

Lang J., Struktura prawna skargi wprawie administracyjnym, Wrocław 1972.

Laskowski J. A., Ekonomiczne aspekty zamówień publicznych, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2000, nr 6.

Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000.

Mikołajczak-Waligórska A., Waligórski M. A ., Sądowa kontrola umów koncesyjnych motywowana interesem publicznym, [w:] Kontrola zamówień publicznych. Materiały pokonferencyjne VI Konferencji naukowej UZP, T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Wrocław–Warszawa 2013.

Partycki S., Elementy społeczne w społecznej gospodarce rynkowej, Lublin 1996.

Piontek B., Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego Polski, Warszawa 2002.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zamówienia publiczne a innowacyjność MŚP, Warszawa 2013.

Różowicz K., Wykorzystanie instrumentu e-faktury w systemie prawa zamówień publicznych, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2014, nr 4.

Różowicz K., Administracyjnoprawna kontrola zamówień publicznych przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, [w:] Formy nadzoru i kontroli. Aktualne problemy badawcze, Ł. Bolesta, M. Chrzanowski, W. Orłowski (red.), Lublin 2014.

Różowicz K., Aspekty ekoinnowacyjne jako kryterium oceny ofert w prawie zamówień publicznych, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 3.

Różowicz K., Charakterystyka środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 4.

Różowicz K., Problematyka zrównoważonego rozwoju w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska, „Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego”, Jeziory 2013, nr 16.

Różowicz K., Różowicz M., Pozacenowe kryteria oceny ofert. Poradnik dla zamawiających, Poznań 2014.

Różowicz K., System zamówień publicznych w ochronie środowiska, z uwzględnieniem projektu poselskiego zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, http://zlppn.pl/prawo.htm.

Rudnicki M., Ochrona środowiska we współczesnej polityce władz publicznych, [w:] Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Warszawa 2011.

Skrzydło W., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2010.

Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, C. Kosikowski (red.), Warszawa 2005.

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych 2013–2016, Warszawa 2013.

Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r., Warszawa 2014.

Waligórski M. A ., Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2006.

Waligórski M. A., Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań 2001.

Waligórski M. A ., Zezwolenia na działalność inwestycyjną w obszarach natura 2000, [w:] Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Rzeszów 2012.

Witkowski Z., Prawo konstytucyjne, Toruń 2013.

Zalewski H., Prawo zamówień publicznych w polskim systemie zamówień publicznych, Bydgoszcz–Gdańsk 2005.

Zdebel-Zygmunt A., Rokicki J., System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2014.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.

Żak M., Krótki traktat o dobrobycie, Konin 2012.

Żurawski A., Interes publiczny w prawie gospodarczym, Warszawa 2013.


Partnerzy platformy czasopism