Działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność administracyjną na przykładzie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych

Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.006

Abstrakt


Artykuł dotyczy szczególnie istotnej z punktu widzenia odpowiedzialności administracyjnej problematyki działania lub zaniechania organu administracji publicznej jako przesłanki wyłączającej tę właśnie odpowiedzialność. Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione na przykładzie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska, uregulowanej przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie wskazuje na istotne rozbieżności zwłaszcza w kontekście obiektywnego/subiektywnego charakteru odpowiedzialności administracyjnej. Rozbieżności te są w szczególności konsekwencją braku ustawy regulującej w sposób generalny problematykę sankcji administracyjnych, próbują rozwiać autorzy niniejszego opracowania, wzmacniając swoje tezy dotychczas wypracowanym dorobkiem doktryny w tym zakresie.

Słowa kluczowe


Działanie lub zaniechanie; organy administracji publicznej; odpowiedzialność administracyjna; opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska; pozwolenie zintegrowane; orzecznictwo sądów administracyjnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008.

Czech E. K., Spór wokół powinności ponoszenia opłat podwyższonych w prawie ochrony środowiska, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 1–2.

Czech T., Odpowiedzialność za opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 2.

Fill W., Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych (na tle prawa ochrony środowiska), „Państwo i Prawo” 2009, nr 6.

Górski M., Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska, Warszawa 2008.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996.

Jaworowicz-Rudolf A., Funkcje sankcji administracyjnych w ochronie środowiska, [w:] M. S tahl, R. Lewicka, M. L ewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011.

Radecki W., Kary pieniężne w ochronie środowiska, Bydgoszcz 1995.

Radecki W., Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002.

Radecki W., Prawo ochrony środowiska w praktyce (100 pytań – 100 odpowiedzi), Wrocław 1994.

Stelmasiak J. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003, nr 4.

Zimmermann J., Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 2.


Partnerzy platformy czasopism