Nadzór nad działalnością spółki wodnej

Małgorzata Szalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.003

Abstrakt


Spółka wodna jest jedną z najstarszych form organizacyjnych związanych z gospodarką wodną i rozwojem prawa wodnego. Spółki te, stanowiąc zrzeszenie osób fizycznych i prawnych, nie działają w celu osiągnięcia zysku, a ich celem jest zaspokajanie, wskazanych ustawą Prawo wodne, potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Spółki wodne jako podmioty zaangażowane w realizację zadań i celów publicznych poddane zostały nadzorowi administracyjnemu realizowanemu przez starostów. Nadzór ten polega na prawnie dopuszczonej możliwości podjęcia wobec spółki wodnej środków nadzorczych o charakterze kontrolnym lub korygującym. Środki o charakterze korygującym stanowią władczą ingerencję organu nadzorczego w działalność spółki wodnej zmierzającą do usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Poddanie spółki wodnej nadzorowi administracyjnemu, postrzegane przez przedstawicieli doktryny jako charakterystyczna cecha tej formy organizacyjno-prawnej, stanowi przejaw administracyjnoprawnej reglamentacji wolności zrzeszania się, wynikającej z ustawowych celów działalności spółki wodnej związanych z ich udziałem w gospodarowaniu wodami.


Słowa kluczowe


Nadzór; spółka wodna; środki nadzoru

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar L., Elementy administracyjne w kierowaniu gospodarka narodową, [w:] Instytucje prawne w gospodarce narodowej, red. L. Bar, Warszawa 1981.

Bigo T., Z problemów kontroli nad administracją terenową, „Kontrola Państwowa” 1964, Nr 1.

Bocheński T., Gebert S., Służewski J., Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej, Warszawa 1977.

Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2011.

Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978.

Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970.

Homplewicz J., Ogólne zagadnienia prawne kontroli administracji, „Kontrola Państwowa” 1965, Nr 4.

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006.

Jaroszyński A., Nadzór nad radami narodowymi i administracją terenową, „Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja” 1983, Nr 18.

Jędrzejewski S., Zakres pojęcia „nadzór” w doktrynie prawa administracyjnego, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku, przew. kom. red. Z. Niewiadomski, Przemyśl 2000.

Kierzkowska K., Rozwiązanie spółki wodnej w prawie polskim, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, Nr 2.

Leoński Z., Nadzór nad działalnością gminy, Warszawa 1991.

Możdżeń-Marcinkowski M., Nadzór właścicielski Skarbu Państwa w systemie kontroli administracji publicznej – zarys problematyki, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Ochendowski E., Prawa administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Paczuski R., Spółki wodne – cele, zadania, prawne podstawy organizacji oraz perspektywy ich rozwoju w kontekście zachodzących zmian, Toruń 2006.

Paczuski R., Spółki wodne. Historia, prawne podstawy działania, nowe tendencje, Warszawa 1989.

Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1993.

Prawo wodne. Komentarz, red. B. Rakoczy, Lex 2013.

Rabska T., Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. I , red. J. Starościak, Wrocław 1977.

Rączka P., Nadzór nad samorządem zawodowym, Toruń 1999.

Rybicki Z., Piątek S., Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1984.

Starościak J., Decentralizacja administracji, Warszawa 1960.

Szachułowicz J., Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010.

Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996.

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, ABC 2010, wer. el.

Wacinkiewicz D., Kontrola i nadzór w prawie komunalnym, Warszawa 2007.

Wierzbowski M., Wiktorowska A., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, [w:] Polskie prawo administracyjne, red. J. Służewski, Warszawa 1992.

Zimmermann J., Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, „Państwo i Prawo” 1991, nr 10.


Partnerzy platformy czasopism