Koncepcja normatywna przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Piotr Korzeniowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.002

Abstrakt


Podstawy teoretyczne i praktyczne celu ustawowego w postaci przeciwdziałania zanieczyszczeniom wynikają z założeń zasady prewencji. W pojęciu przeciwdziałania zanieczyszczeniom na gruncie normatywnym mieści się cel polegający na niedopuszczeniu do powstania zjawiska uważanego za niepożądane. Przeciwdziałanie może oznaczać też podejmowanie czynności polegających na zapobieganiu przed szkodzącym działaniem. Celem organów administracji publicznej w ochrony środowiska jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Organy administracji wykonując zadania im przypisane realizują jednocześnie cele ustawowe ochrony środowiska wynikające z obowiązku ochrony środowiska. Istotne znaczenie ma zatem prawidłowe wyznaczenie zadań administracji związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom w procesie tworzenia prawa. Instrumenty przeciwdziałania zanieczyszczeniom takie, jak pozwolenie emisyjne zapobiegające powstawaniu czynnika szkodzącego realizują bezpośrednio funkcję prewencyjną prawa ochrony środowiska poprzez instytucję prawną przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Słowa kluczowe


Podstawy teoretyczne i praktyczne; przeciwdziałanie zanieczyszczeniom; instytucja prawna przeciwdziałania zanieczyszczeniom; ochrona środowiska; funkcja prewencyjna prawa ochrony środowiska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agopszowicz A., Obowiązek zapobieżenia szkodzie podstawa i zakres, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.

Boć J., Samborska-Boć E., Zasady ogólne w ustawie z 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, [w:] J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wrocław 2005.

Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008.

Cieślak M., Normy celowościowe i ich rola w procesie prawnym, [w:] Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Woltera, pod red. M. Cieślaka Warszawa 1959.

Czech E.K., Rola pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w działaniach administracji publicznej, [w:] E.K. Czech (red.), Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Warszawa 2006.

Derecki J., Promieniowanie jonizujące, Warszawa 1975.

Filipek J., Prawo administracyjne instytucje ogólne, Zakamycze 2001.

Górski M. i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

Górski M., Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.

Górski M., Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej, Łódź 1992.

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946.

Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

Łuczak K., Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska bez pozwolenia, „Glosa” 2012, Nr 4.

Maneli M., O funkcjach państwa, Warszawa 1962.

Nowacki K., Administracyjnoprawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Republice Federalnej Niemiec i Austrii. Studium prawnoporównawcze, AUW 1993/1570, Prawo 227, Wrocław 1993.

Piotrowski W., Stosunek pracy, Poznań 1977.

Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964.

Sanetra W., Wina w odpowiedzialności pracowniczej, AUW, 289 Prawo, Warszawa, Wrocław 1975.

Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980.

Sommer J., Zasady ogólne i pojęcia niedookreślone w prawie ochrony przyrody, [w:] W. R adecki (red.), Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wrocław 2006.

Szymański W., Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunków Ochrony Środowiska, Toruń 1999.

Tomeczek J., Gradoń B., Rozpondek M., Redukcja emisji zanieczyszczeń z procesów konwersji paliw i odpadów, Gliwice 2009.

Włodyka S., Wiążąca wykładnia sądowa, Warszawa 1971.

Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999.

Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1985.

Zębek E., Szwejkowska M., Pozwolenia i koncesje jako prawne instrumenty ochrony zasobów środowiska naturalnego, „Prawo i Środowisko” 2007, Nr 4.

Ziembiński Z., Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966.


Partnerzy platformy czasopism