Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w partycypacji społecznej w ochronie środowiska w świetle wyroku TS UE z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie C-416/10 – komentarz

Karolina Karpus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.047

Abstrakt


Celem opracowania jest analiza i ocena znaczenia wyroku TE UE w sprawie C-416/10 dotyczącego dostępu do sprawiedliwości w ramach partycypacji społecznej w ochronie środowiska. W pierwszej części komentarza ujęte zostały najważniejsze tezy uzasadnienia tego wyroku. W części drugiej przedstawiona została analiza art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6 konwencji z Aarhus odnośnie interpretacji do zakresu legitymacji czynnej „zainteresowanej społeczności” i uzyskania tzw. ochrony tymczasowej.

Słowa kluczowe


Konwencja z A arhus; unijne prawo ochrony środowiska; partycypacja społeczna w ochronie środowiska; informacja o środowisku; dostęp do sprawiedliwości w ochronie środowiska; środki tymczasowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar M., Jendrośka J., Krąg stron w postępowaniach w sprawie pozwoleń zintegrowanych a prawo UE i międzynarodowe, „Prawo i Środowisko” 2014, nr 3.

Bar M., Jendrośka J., Tarnacka K., Prawo do sądu w ochronie środowiska, Wrocław 2002.

Bukowski Z., Dysharmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem unijnym na wybranych przykładach, [w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, pod red. M.Rudnickiego, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin 2011.

Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee (2004-2011), A. Andrusevych, T. Alge, C. Konrad (red.), Lviv 2011.

Cepek B., Publiczność a pozwolenia zintegrowane w Republice Słowackiej, [w:] Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska, pod red. H. Lisickiej, Wrocław 2010.

Darpö J., Article 9.2 of the Aarhus Convention and EU Law. Some Remarks on CJEUs Case-Law on Access to Justice in Environmental Decision-Making, “Journal For European Environmental & Planning Law” 2014, Nr 11.

Ebbesson J., Access to Justice at the National Level. Impact of the Aarhus Convention and European Union Law, [w:] The Aarhus Convention at Ten. Interactions and Tensions between Conventional International Law and EU Environmental Law, pod red. M. Pallemaerts’a, Europa Law Publishing 2011.

Europeizacja prawa administracyjnego, System Prawa Administracyjnego, tom 3, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2014.

Florkiewicz E., Glosa do wyroku TS z dnia 11 kwietnia 2013 r. C-260/11, LEX/el. 2013.

Iwańska B., Glosa do wyroku TS z dnia 15 stycznia 2013 r. C-416/10, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 12.

Iwańska B., Koncepcja „skargi zbiorowej” w prawie ochrony środowiska, Warszawa 2013.

Knade-Plaskacz A., Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - transpozycja trzeciego filaru konwencji z Aarhus do prawa Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, Nr 1.

Kravchenko S., Skrylnikov D., Bonine J. E., Access to justice in cases involving public participation in decision-making, [w:] Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention, pod red. S. Steca, Szentendre 2003.

Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: komentarz, Warszawa 2010.

UNECE, The Aarhus Convention: An Implementation Guide, Second edition 2014.

Zakrzewska M., Skarga powszechna w prawie ochrony środowiska, [w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, pod red. M. Rudnickiego, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin 2011.


Partnerzy platformy czasopism