O (nie)racjonalnym ustawodawcy na przykładzie regulacji tworzenia i zmiany granic parków narodowych

Dawid Sześciło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.044

Abstrakt


Procedura tworzenia i powiększania parków narodowych przewidziana w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r. przyznaje samorządowi lokalnemu i regionalnemu uprawnienie do współdecydowania w tej kwestii. Ponadto, na skutek nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z 2011 r. utworzenie nowego parku narodowego wymaga zmiany ustawy. Celem artykułu jest wykazanie niezgodności z Konstytucją przedstawionego powyżej stanu prawnego. Autor opisuje także, jak analizowana regulacja wpłynęła na zatrzymanie rozwoju sieci parków narodowych w Polsce, pomimo niekwestionowanych potrzeb ekologicznych w tym zakresie.

Słowa kluczowe


Parki narodowe; obszary chronione; IUCN; samorząd lokalny; ustawa o ochronie przyrody.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awiti A.O., Stewardship of national parks and reserves in the era of global change, „Environmental Development” 2012, nr 1.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym, Warszawa 2012.

Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 4.

Dudley N. (red.), Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland 2008.

Gwiazdowicz M., Ochrona przyrody w Polsce. Wybrane problemy, Raport Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Warszawa 2002.

IUCN World Commission on Protected Areas with the assistance of the World Conservation Monitoring Centre, Guidelines for Protected Area Management Categories, 1994.

Jakubowska D., Ochrona różnorodności biologicznej, [w:] Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do 2016, Warszawa 2008.

Philips A., The history of the international system of protected area management categories, „Parks” 2004, nr 3.

Rada Ministrów RP, Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Program Działań na lata 2007-2013. Załącznik do uchwały nr 270/2007 Rady Ministrów z dnia 26.10.2007 r.

Radecki W., Ochrona prawna parków narodowych przez zagrożeniami zewnętrznymi, „Prądnik. Prace Muzeum Szafera” 2007, tom 17.

Rakoczy B., Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009.

Sarnecki P., Uwagi do art. 5 [w:] Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001.

Stoczkiewicz M., Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa, „Prawo i Środowisko” 2001, nr 1.

Van Heijnsbergen P., International Legal Protection of Wild Fauna and Flora, Amsterdam 1997.

Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa (wydane trzecie), Poznań 2005.


Partnerzy platformy czasopism