Cele prewencyjne zarządzania ryzykiem powodziowym w prawie ochrony środowiska

Piotr Korzeniowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.041

Abstrakt


W systemie regulacji dotyczących gospodarki wodnej w prawie ochrony środowiska ważnym zadaniem o znaczeniu ogólnogospodarczym jest utworzenie jednolitego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym opartego na metodach prawno-ekonomicznych. System taki według założeń powinien zlikwidować brak prewencji w ochronie przed powodzią i pozwolić na wprowadzenie jednolitego systemowego podejścia metodycznego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Utworzenie wspólnego  systemu zarządzania ryzykiem powodziowym w  będzie jednym z trudniejszych  zadań realizowanych w najbliższej przyszłości. Obecnie tworzone są jego podwaliny. Zbudowanie  takiego systemu wymaga w pierwszej kolejności  opracowania ogólnego modelu prawnego ochrony przed powodzią stanowiącego  podstawę zarządzania ryzykiem powodziowym. Model taki będzie się opierać się na obowiązujących już aktach prawnych dotyczących  ochrony wód oraz będzie czerpać z całości doświadczeń nagromadzonych  w procesie stosowania przepisów regulujących gospodarkę wodną. Jest to także zagadnienie niezwykle ważne dla   skuteczności instrumentów  prawa ochrony środowiska w zapobieganiu skutkom powodzi.

Słowa kluczowe


System regulacji; prawo ochrony środowiska; zarządzanie ryzykiem powodziowym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ackoff R. L., Zasady planowania w korporacjach, przeł. A. Szeworski, Warszawa 1973.

Biswas A. K., Historia hydrologii, przeł. K. Chomicz-Jung, U. Zalewska-Okrutna, Warszawa 1978.

Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, Warszawa 1977.

Karpus K., Ochrona przed powodzią i suszą, [w:] B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa wodnego, LEX 2013, nr 181168.

Kowalewski Z., Nauka a planowanie jej rozwoju, Wrocław, Warszawa, Kraków 1967.

Koźmiński A. K., Obłój K., Strategie zarządzania, [w:] A. K. Koźmiński (red.), Współczesna koncepcje zarządzania, Warszawa 1985.

Koźmiński A. K., Wstęp, [w:] A. K. Koźmiński (red.), Decyzje. Analiza systemowa organizacji, Warszawa 1979.

Król M., Wybrane zagadnienia informatyki prawniczej, [w:] J. Wróblewski (red.), Wstęp do informatyki prawniczej, Warszawa 1985.

Królikowska-Olczak M., Problemy prawne zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną przez kapitalistyczne podmioty gospodarcze w państwach socjalistycznych na przykładzie Polski, Łódź 1990.

Kryński J., Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 1976.

Lambor J., Podstawy i zasady gospodarki wodnej, Warszawa 1965.

Łętowski J., Administracja Prawo Orzecznictwo Sądowe, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1985.

Maneli M., O funkcjach państwa, Warszawa 1963.

Mikulski Z., Gospodarka wodna, Warszawa 1998.

Mothes J., Sytuacje niepewne a podejmowanie decyzji w przemyśle, przeł. S. Budkowski, Warszawa 1972.

Nietyksza B., Zasady kompensacji szkód z tytułu ryzyka, Warszawa 1971.

Ogerman M., Woda, przeł. R. Budzanowski, R. Romanowicz, Warszawa 1977.

Opałek K., Filozofia prawa a filozofia społeczna, [w:] H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, W. Skrzydło, W. Śladkowski (red.), Problemy teorii i filozofii prawa, Lublin 1985.

Piontek F., Dziadek S., Kusztal J., Łabno Z., Planowanie procesów ochrony i kształtowania środowiska [w:] S. Jarzębski (red.), Organizacja i funkcjonowanie procesów ochrony środowiska na szczeblu centralnym i regionalnym, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.

Poskrobko B., Nowe aspekty koncepcji systemu zarządzania środowiskiem, [w:] J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman (red.), Od integracji systemów zarządzania do TQM, Poznań 2003.

Rotko J., Dział V. Ochrona przed powodzią oraz suszą, [w:] J. Rotko, Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002.

Rotko J., Ramowa dyrektywa wodna – analiza prawna, Poznań 2013.

Skoczny T., O niektórych problemach teorii zadań administracji państwowej, OMT 1985/11–12.

Stahl M., Cele publiczne i zadania publiczne, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcje systemu Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania administracyjnego Zakopane 24–-27 września 2006 r., Warszawa 2007.

Strzyczkowski K., Administracyjnoprawne instytucje planowania, Warszawa 1985.

Supernat J., Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Kolonia Limited 2003.

Szwed T., Wróblewski T., Zarys inżynierii wodnej, Kraków 1959.

Tuszko A., Gospodarka wodna, Warszawa 1967.

Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1969.


Partnerzy platformy czasopism