Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 27 lutego 2014 r., II SA /Bk 702/13

Małgorzata Szalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.035

Abstrakt


Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 27 lutego 2014 r., II SA /Bk 702/13

Słowa kluczowe


odpady; osady ściekowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pawlak M., Pilarski K., Perspektywy rozwoju gospodarki osadowej dla przydomowych oczyszczalni ścieków, [w:] Foresight w przedsiębiorstwie, K. Borodako, M. Nowosielski (red.), Instytut Zachodni Poznań 2012.

Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2012.

Rakoczy B., Ograniczenia praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.

Ustawa o odpadach. Komentarz, red. J. Jerzmański, Wrocław 2008.


Partnerzy platformy czasopism