Problemy zasad klasyfikacji odpadów organicznych

Wojciech Czekała, Andrzej Lewicki, Damian Janczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.032

Abstrakt


Wejście Polski do Unii Europejskiej wiązało się z przystosowaniem prawa krajowego do wymogów praw unijnego. Jednym z najważniejszych działów prawa ochrony środowiska, który został znacząco zmieniony, była gospodarka odpadami. Podstawowym aktem prawnym związanym z gospodarką odpadami jest ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów współgrające z wyżej wypisaną ustawą pozwala podzielić odpady na 20 grup wg źródeł powstawania. W artykule omówiono problemy związane z klasyfikacja odpadów organicznych, mając na uwadze przede wszystkim dwa powyżej przytoczone akty prawne.

Słowa kluczowe


Gospodarka odpadami; odpady organiczne; aspekty prawne odpadów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biegańska J., Ciuła J., Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju, „Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska” 2011, nr 1.

Czekała W., Pilarski K., Dach J., Janczak D., Szymańska M., Analiza możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni, „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna” 2012, nr 4.

Czekała W., Witaszek K., Rodriguez Carmona P. C., Grzelak M., Instalacje do przemysłowego kompostowania bioodpadów, „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna” 2013, nr 2.

Goliński P., Jokś W. Właściwości chemiczne i biologiczne traw i produkcja biogazu, „Łąkarstwo w Polsce” 2007, nr 10.

Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów, Warszawa 2008.

Kropiewnicka M., Zasady odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi na gruncie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, nr 4.

Kucharczak K., StępieńW., Gworek B., Kompostowanie odpadów komunalnych jako metoda odzysku substancji organicznej, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, 2010, nr 42.

Łucka I. A., Kołodziej A. U., Rolnicze wykorzystanie masy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczej, Koszalin 2011.

Michniewicz M., Janiga M., Możliwości wykorzystania biomasy lignocelulozowej – produkcja odnawialnych paliw i chemikaliów, „Przegląd papierniczy” 2010, nr 12.

Ministerstwo Środowiska, Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji, i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Warszawa 2008.

Niewinna M., Wielkość opadu i tempo rozkładu ściółki w wybranych drzewostanach Bieszczadów, „Roczniki Bieszczadzkie” 2010, nr 18.

Rudnicki M., Haładyj A., Sobieraj K., Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, Lublin 2011.

Szuma Karolina, Z problematyki zbierania i magazynowania odpadów, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, nr 3.


Partnerzy platformy czasopism