Prawne i techniczne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi

Elżbieta Małgorzata Zębek, Marek Raczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.028

Abstrakt


W artykule przedstawiono podstawowe regulacje prawne oraz rozwiązania techniczne w zakresie zasad gospodarowania oraz metod przetwarzania odpadów komunalnych. Po wprowadzeniu nowej dyrektywy „odpadowej” 2008/98/WE nastąpiły zmiany w systemie ichgospodarowania, szczególnie w zakresie ograniczenia masy odpadów deponowanych na składowiskach oraz wymogów technicznych tych instalacji. Następstwem tych zmian jest wzrost udziału odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi i kompostowaniu oraz spadek masy odpadów deponowanych na składowiskach.


Słowa kluczowe


Odpady komunalne; prawny system gospodarowania; metody odzysku i unieszkodliwiania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bilitewski B., Hardtle G.,. Marek K, Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Warszawa, 2006.

Blumenthal K., Environment and energy. Statistics in focus, Eurostat 2011.

Bukowski Z., Zakres nowej ustawy o odpadach, „Recykling” 2013, nr 2(146), s. 15-17.

Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003.

Dobrowolski G., Rozwój ustawodawstwa dotyczącego odpadów innych niż komunalne

w Polsce, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, nr 3, 9-28.

Górski M., Nowe regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami, w tym odpadami komunalnymi, Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, materiały szkoleniowe, Abrys, Poznań 2013.

Górski M., Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska wg. stanu prawnego na koniec stycznia 2009r., Poznań 2009.

Gralewska A., Kłopoty z recyklingiem, Przyroda Polska, 02.2010.

GUS, Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013.

Jerzmański J., Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami. „Przegląd Komunalny. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” 2013, nr 1(104), s. 47-66.

Kucharczyk K.,. Stępień W, Gworek B., Kompostowanie odpadów komunalnych jako metoda odzysku substancji organicznej, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 2010, nr 42, s. 240-254.

Ostrowiecki D., Rola i miejsce spalarni odpadów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na tle realizacji zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, nr 4, s. 31-44.

Rosik-Rulewska C., Podstawy gospodarki odpadami, Warszawa 2007.

Siemiątkowski G. (red.), Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, Opole,2011.


Partnerzy platformy czasopism