Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - transpozycja trzeciego filaru konwencji z Aarhus do prawa Unii Europejskiej

Agnieszka Knade-Plaskacz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.009

Abstrakt


Celem opracowania jest omówienie problematyki wdrożenia do prawa Unii Europejskiej postanowień Konwencji z Aarhus w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, a w szczególności postanowień art. 9 ust. 3 Konwencji oraz kompetencji Trybunału Sprawiedliwości w zakresie interpretacji jej postanowień w tym obszarze.


Słowa kluczowe


Konwencja z Aarhus; dostęp do wymiaru sprawiedliwości; ochrona środowiska; skutek bezpośredni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcz J., W sprawie bezpośredniego skutku przepisów TRIPS w świetle prawa wspólnotowego(I), „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 2, s. 18-30.

Baumgart Ł., Sukcesja prawnomiędzynarodowa pomiędzy Unią Europejską a wspólnotami europejskimi oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, „Studia Prawnicze” 2011, z. 3/4, s. 293-319.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Eckes Ch., Environmental Policy “Outside-In”: How the EU’s Engagement with International Environmental Law Curtails National Autonomy, „German Law Journal” 2012, vol. 13, s. 1151-1172.

Jans J. H., Who is the Referee? Access to Justice in a Globalised Legal Order, „Review of European Administrative Law” 2011, vol. 4 Issue 1, s. 85-97.

Jendrośka J., Bar M., Implementation of the Aarhus Convention principles and other topical issues of EU environmental law as reviewed in a critical analysis of the Yearbook of European Environmental Law – Vol. 4 i 5, „Environmental Liability Journal”, vol. 14 (5) 2006, str. 192-205.

Kenig-Witkowska M. M., Prawo środowiska Unii Europejskiej: Zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

Kranz J., Wyrozumska A., Powierzenie Unii Europejskiej niektórych kompetencji a traktat fiskalny, „Państwo i Prawo” 2012, nr 7, s. 20-36.

Krawczyk D., Case Note: The Slovak Brown Bear Case: The ECJ Hunts for Jurisdiction and Environmental Plaintiffs Gain the Trophy, „Environmental Law Review” 2012, vol. 14 s. 53- 67.

Lidbetter A., Depani N., The Aarhus Convention and Judicial Review, „Judicial Review” 2014, Vol. 19 Issue 1, s. 30-38, DOI: 10.5235/JR.23.2.1

Micińska M., Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Instrumenty administracyjno – prawne, Toruń 2011.

Müller B., Access to the Courts of the Member States for NGOs in Environmental Matters under European Union Law, „Journal of Environmental Law”, Nov 2011, Vol. 23 Issue 3, s. 505-516.

Niedźwiedź M., Umowy międzynarodowe mieszane w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2004.

Szaściło D., Glosa do wyroku TS z dnia 8 marca 2011 r., C-240/09, "Samorząd Terytorialny” 2011, nr 6, s. 82-84.


Partnerzy platformy czasopism