Funkcjonowanie leśnych regulacji prawnych w układach międzysektorowych

Bartosz Rakoczy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.020

Abstrakt


Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji „prawa leśnego” oraz wskazanie zakresu tej materii prawa. W jej obrębie dominują zagadnienia administracyjne, jednakże niemałe znaczenie mają regulacje karnoprawne, czy nawet cywilnoprawne. Rozproszenie to jest rezultatem przynależności określonych zagadnień do różnych obszarów regulacji.

Słowa kluczowe


Prawo leśne; Narodowy Program Leśny; strategiczne zasoby naturalne kraju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012.

Dziczek R., Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy, Warszawa 2013.

Habdas M., Publiczna własność nieruchomości, Warszawa 2012.

Habuda A., Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013.

Michalska-Warias A., [w:] T. Bojarski, A. Michalska – Warias, J. Piórkowska – Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013.

Mojak J., Widło J., Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005.

Müller T., Zwolak Z., Prawo łowieckie z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi i związkowymi, Warszawa 1998.

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.

Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2012.

Radecki W., Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2012.

Rakoczy B., O potrzebie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony środowiska, Studia Prawnicze KUL z 2009, z. 2-3.

Rakoczy B., Odpowiedzialność cywilna w ustawie o lasach, [w:] B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego, Warszawa 2010.

Rakoczy B., Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2012.

Rakoczy B., Służebność przesyłu według ustawy o lasach, Rejent z 2012, z. 7- 8.

Rakoczy B., Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2011.

Rakoczy B., Wprowadzenie do prawa leśnego, [w:] B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego, Warszawa 2010.

Skocka M. J., Szczepański J., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 1998.

Tyburek M., Status prawny i zadania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, [w:] B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego, Warszawa 2011.

Warciński M., Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego, Warszawa 2013.


Partnerzy platformy czasopism