Kilka refleksji na temat redukcji obciążeń administracyjnych w prawie ochrony środowiska

Jacek Trzewik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.010

Abstrakt


Ochrona dobra wspólnego za jakie należy uznać środowisko wymaga obciążenia podmiotów korzystających z zasobów naturalnych pewnymi ciężarami i świadczeniami publicznymi. W ostatnim czasie skala obciążeń administracyjnych uzasadnionych ochroną środowiska znacznie jednak wzrosła, co miało negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej i wymusiło podjęcie stosownej interwencji prawodawcy. Celem artykułu było wskazanie mankamentów przyjętych zmian regulacji w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz związanych z nimi obowiązków informacyjnych, a także próba oceny ich skutków.


Słowa kluczowe


prawo ochrony środowiska; obciążenia administracyjne; opłaty środowiskowe; obowiązki informacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusz M., Problem charakteru prawnego zasad techniki prawodawczej, Gdańskie Studia Prawnicze 2010, nr 2.

Bukowski Z., Dysharmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem unijnym na wybranych przykładach, [w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin 2011.

Czech T., Odpowiedzialność za opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009, nr 6.

Draniewicz B., Opłaty za korzystanie ze środowiska. Zarys analizy płaszczyzny prawnej, Prawo i Środowisko 2002, nr 1.

Draniewicz B., Problem konstytucyjności opłat za korzystanie ze środowiska, Państwo i Prawo 2007, nr 7.

Duniewska Z., W kwestii czynników kształtujących prawo administracyjne, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009.

Fill W., Charakter prawny opłat za korzystanie ze środowiska, [w:] Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin 2009.

Garlicki L., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 1999, nr 6.

Górski M., [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2009.

Górski M., System organizacyjny administrowania sprawami ochrony środowiska w Polsce – analiza krytyczna, [w:] Ocena modelu organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, red. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny.

Gruszecki K., Komentarz do art. 286 ustawy – Prawo ochrony środowiska, [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. K. Gruszecki, Lex nr 107248.

Gruszecki K., Opłaty za korzystanie ze środowiska w prawie ochrony środowiska, Glosa 2003, nr 7.

Haładyj A., Czy prawo ochrony środowiska jest odrębną gałęzią prawa?, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007.

Haładyj A., O nadmiarze i braku w zakresie prawnej regulacji udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Inflacja prawa administracyjnego, red. D. Kijowski, P. J. Suwaj, Warszawa 2012.

Haładyj A., Sobieraj K., Uwagi na 30-lecie prawa ochrony środowiska, [w:] Prawo dla środowiska, red. A. Erechemla, Rzeszów 2011.

Jóźwiak M., Zanieczyszczający płaci, Ecomanager 2011, nr 4.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Małecki J., Prawnofinansowe instrumenty ochrony i kształtowania środowiska, Poznań 1982.

Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku a koncepcja legislacyjna polskiego prawa ochrony środowiska, Prawo i Środowisko 2009, nr 1.

Sommer J., Efektywność prawa ochrony środowiska i jej uwarunkowania – problemy udatności jego struktury, Wrocław 2005.

Suwaj P. J., O globalnym prawie administracyjnym w kontekście rozrostu prawa administracyjnego, [w:] Kryzys prawa administracyjnego? Inflacja prawa administracyjnego, red. D. Kijowski, P. J. Suwaj, Warszawa 2012.

Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2010.

Zalasiński T., Planowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów – stan obecny i proponowane kierunki zmian, [w:] Jak poprawić rządzenie Polską w XXI wieku? V Kongres Obywatelski, Gdańsk 2010.

Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.

Zimmermann J., Jedność prawa administracyjnego, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.


Partnerzy platformy czasopism