Gospodarka łowiecka jako przesłanka uzasadniająca polowanie na ptaki

Magdalena Micińska-Bojarek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.004

Abstrakt


W Polsce, na liście zwierząt łownych znajduje się 13 gatunków dziko żyjących ptaków. Każdego roku myśliwi pozyskują od 2 do 12 % populacji łownej awifauny – średnio około 120 tys. sztuk. Uśmiercanie tych zwierząt uzasadnia się realizacją gospodarki łowieckiej, która stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie oznacza „działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.”

Przeciwnicy polowań argumentują jednak, że w stosunku do ptaków myśliwi nie realizują typowej gospodarki łowieckiej ponieważ z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia nie ma powodu do redukcji ich liczebności zaś nieselektywne metody uśmiercania niosą ze sobą nie tylko duży odsetek postrzeleń ale również ryzyko przypadkowego zabicia gatunków chronionych.

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na kontrowersje prawne związane z polowaniami na ptaki, a w szczególności przyjrzenie się, gospodarce łowieckiej, jako podstawie uzasadniającej ich uśmiercanie zarówno w świetle pryncypiów systemu ochrony zwierząt jak i w świetle prawa łowieckiego. W artykule zasygnalizowany zostanie również problem braku humanitarnych standardów uśmiercania zwierzyny, a także przedstawione zostaną niektóre kwestie przyrodnicze związane z wykonywaniem polowań na ptaki.


Słowa kluczowe


łowiectwo; ochrona humanitarna zwierząt; uśmiercanie zwierząt; PZŁ; gospodarka łowiecka; roczne plany łowieckie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt, Toruń 2005.

Jóźwiak Z., Biały K., Słownik podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych, Warszawa 1994.

Nazar M., Normatywna dereifikacja zwierząt – aspekty cywilnoprawne, [w:] Prawna ochrona zwierząt pod red. M. Mozgawy, Lublin 2002.

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.

Pietrzykowski T., Spór o prawa zwierząt, Katowice 2007.

Przyborowska – Klimczak A., Ochrona zwierząt w świetle dokumentów międzynarodowych [w:] Prawna ochrona zwierząt pod. Red. M. Mozgawy, Lublin 2002.

Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2012.

Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt i o doświadczeniach na zwierzętach z komentarzem, Warszawa 2007.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa 2011.

Wylegała P., Ptaki łowne – skutecznie chronione? Dzikie Życie nr 10 z 2012.

Zyśk A., Kampania na rzecz zaprzestania polowań na ptaki „Niech żyją”, Środowisko nr 1 z 2013.


Partnerzy platformy czasopism