Rola i miejsce spalarni odpadów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na tle realizacji zrównoważonego rozwoju

Dariusz Ostrowiecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.020

Abstrakt


Konsumpcyjny tryb życia oraz brak odpowiedniej infrastruktury, spowodował iż składowanie odpadów, stało się jedną z najczęściej stosowanych metod gospodarowania odpadami komunalnymi. Termiczna
utylizacja odpadów, powstałych w gospodarstwach domowych, stanowi jedną z możliwości, pozwalających na sprostanie wymogów unijnych, związanych z ograniczeniem odpadów na składowiskach. Powinno ono być stosowane, dopiero w sytuacji gdy nie możliwe jest ograniczenie strumienia śmieci ani poddania ich odzyskowi, recyklingowi. Biorąc pod uwagę możliwość wytworzenia energii z odpadów, oraz warunki techniczne spalarni śmieci, można pokusić się o stwierdzenie, iż ich termiczny odzysk realizowany jest w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

Słowa kluczowe


Odpady; spalarnie odpadów; gospodarka odpadami komunalnymi; zrównoważony rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciechanowicz-McLean J. ( red.), Leksykon ochrony środowiska, Warszawa 2011.

Forowicz K., Zielone światło dla spalarni, Odpady i Środowisko, nr 6 (66)/10.

Goździńska A., System gospodarki odpadami komunalnymi, Samorząd terytorialny 3/2009.

Jabłoński M., Prawne przesłanki zrównoważonego rozwoju, Prawo i Środowisko, Nr 2(62)/10.

Karpus K., Gospodarowanie odpadami w świetle orzecznictwa TS UE na gruncie dyrektyw ramowych w sprawie odpadów, Włocławek 2011.

Krzeszewska M., Prawne aspekty budowy spalarni odpadów komunalnych, Inwestycje sektora publicznego 12/2011.

Pająk T., Termiczne unieszkodliwienie odpadów, w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, IV międzynarodowe forum gospodarki odpadami, System gospodarki odpadami, Poznań-Piła, Polska, 27-30 maj 2001.

Radecki W., Ustawa o odpadach, komentarz, Warszawa 2008.

Zientek-Varga J., Co zrobić ze śmieciami? Może podpowiedzą nam sąsiedzi, Przyroda Polska 7/2011.


Partnerzy platformy czasopism