Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Paweł Daniel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.019

Abstrakt


Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy Prawo budowlane organizacje społeczne nie mogą brać udziału w postępowaniu w przedmiocie pozwolenia na budowę. Dopuszczono jednak wyjątek od powyższej zasady wskazując, w art. 28 ust. 4 powyższej ustawy, że organizacja ekologiczna może brać udział w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem artykułu było wskazanie sytuacji,
w których organizacja ekologiczna może brać udział w postępowaniu oraz krytyczna ocena przyjętych rozwiązań.


Słowa kluczowe


pozwolenie na budowę; organizacje ekologiczne; udział społeczeństwa w postępowaniu; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie; udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Deptuła A., Organizacje ekologiczne a pozwolenie na budowę, Wspólnota 2011, Nr 45.

Dobrowolski G., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011.

Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009.

Jaśkowska M., Komentarz do art. 145 i art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2009.

Krękora-Zając D., Zając M., Legitymacja do udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkę obiektu budowlanego, Palestra 2011, nr 11 – 12.

Nędzarek A., Strona w postępowaniu o udzieleniu pozwolenia na budowę, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, Nr 2.

Prawo budowlane. Komentarz, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2006.

Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszaw 2010.

Szuma J., Prawo do zaskarżenia planów miejscowych przez organizacje ekologiczne [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, pod red. M. Rudnickiego, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin 2011.

Tarno J. P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wyd. 5, Warszawa 2012.


Partnerzy platformy czasopism