Europejski standard doświadczeń na zwierzętach. Aspekty humanitarno-prawne

Magdalena Micińska-Bojarek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.016

Abstrakt


Postęp w badaniach naukowych z zakresu medycyny, weterynarii jak również dynamiczny rozwój przemysłu farmaceutycznego powoduje zwiększone zapotrzebowanie na wykorzystywanie zwierząt laboratoryjnych. Chronologicznie pierwszym aktem rangi międzynarodowej wprowadzającym istotne ograniczania w eksploatacji zwierząt dla celów naukowych była Europejska Konwencja w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych sporządzona w Sztrasburgu dnia 18 marca 1986r. Konwencja ta wraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych – konstytuuje nowy, europejski standard doświadczeń na zwierzętach. Wiodącą podstawą aksjologiczną standardu jest zasada 3R (od ang. replacement, reduction, refinement) czyli zastąpienia, zmniejszenia i doskonalenia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych zasad i wymogów europejskiego standardu doświadczeń na zwierzętach wyznaczonego przez źródła międzynarodowe i unijne ze szczególnym uwzględnieniem aspektów humanitarno-prawnych zawartych w dyrektywie 2010/63/UE.

Słowa kluczowe


Humanitarne prawo ochrony zwierząt; Światowa Deklaracja Praw Zwierząt; doświadczenia na zwierzętach; zwierzęta laboratoryjne; dobrostan zwierząt; zasada 3R: zastąpienia, zmniejszenia i doskonalenia; dyrektywa 2010/63/UE

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism