Identyfikacja lasu i indywidualnego gospodarstwa leśnego w polskim systemie prawnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Marek Geszprych

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.10

Abstrakt


Definicja lasu w polskich regulacjach prawnych różni się znacznie od definicji lasu według FAO oraz regulacji Unii Europejskiej, w których istnieje większe kryterium powierzchniowe uznawania za las, określone jako obszar 0,5 ha. Na domiar skomplikowania stanu prawnego ustawodawca krajowy unormował pojęcie „lasu” w sposób zróżnicowany w różnych aktach prawnych powszechnie obowiązujących. Generuje to konieczność nowego unormowania definicji „lasu” w prawie polskim. Jednocześnie wskazane jest uregulowanie aspektów prowadzenia plantacji choinek i drzew szybko rosnących, jako kategorii lasów produkcyjnych. W polskim systemie prawnym istnieje luka prawna dotycząca regulacji plantacji leśnych, gdyż prawnie nie wiadomo czy są to grunty rolne, czy leśne. Ponadto należy unormować indywidualne gospodarstwo leśne oraz dookreślić związki pomiędzy gospodarstwem rolnym i leśnym.

Słowa kluczowe


Las; indywidualne gospodarstwo leśne; grunty leśne; plantacja

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism