Aspekty prawne ochrony przyrody na terenach poligonów wojskowych

Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.011

Abstrakt


Obszar każdego kraju składa się z różnorodnych części spośród których wyróżnić można tereny umożliwiające realizację specjalnych celów, w tym np. ochrony przyrody albo obronności. Jednym z rodzajów takich obszarów są poligony wojskowe. Głównym celem ich wyodrębnienia jest umożliwienie realizacji funkcji obronnej, poprzez szkolenie wojsk. Zasady konstytucyjne wymagają jednak by również na tychże obszarach, w możliwie najszerszym stopniu uwzględniać konieczność ochrony przyrody. Obowiązek ten jest konkretyzowany w szeregu aktów normatywnych, ustanawiających ograniczenia w korzystaniu z terenów poligonów. Zasadniczo odnoszą się one do dwóch kwestii: usytuowania poligonów oraz sposobu prowadzenia działań szkoleniowych. Analiza obowiązującego stanu prawnego pozwolić ma na ustalenie czy regulacje normatywne w sposób wystarczający chronią przyrodę na terenie poligonów.

Słowa kluczowe


ochrona przyrody na poligonach; przyroda na terenach wojskowych; obronność a ochrona środowiska; zrównoważony rozwój poligonów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borucka A., Mikosz B., Organizacja gospodarki odpadami w Siłach Zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii, „Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska” 2008, Nr 8.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony przyrody w systemie ochrony środowiska, „Ochrona środowiska. Prawo i Polityka” 2007, Nr 1.

Glińska P., W sojuszu z naturą, „Polska Zbrojna” 2012, Nr 10.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

GUS, Ochrona środowiska 2015, Warszawa 2015.

Krakowski K., Redziak Z., Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczenia taktycznego z wojskami, Warszawa 2005.

Krzywoń A,, Konstytucja RP a środowisko, „Państwo i Prawo” 2012, Nr 8.

Labuda A., Trzciński E., Ochrona środowiska w wojsku, „Przegląd Logistyczny” 2009, Nr 4.

MON, STANAG 7141 Zasady i procedury wdrażania w resorcie Obrony Narodowej RP Doktryny Sojuszu Północno-Atlantyckiego dotyczącej ochrony środowiska podczas prowadzenia wspólnych operacji i ćwiczeń, Warszawa 2002.

Otawski P., Obszar ochrony przyrody a system planowania przestrzennego w Polsce, [w:] Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Lublin 2007.

Politowski B., Poligonowy konglomerat, „Polska Zbrojna” 2015, Nr 1.

Pyć D., Ochrona ciągłości ekologicznej jako funkcja konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie korytarzy ekologicznych, „Gdańskie Studia Prawnicze”, tom XXXI/2014.

Różowicz K., Problematyka pojęcia „otuliny” w polskim systemie prawnym, „Studia Prawa Publicznego” 2013, Nr 4.

Różowicz K., Problematyka zrównoważonego rozwoju w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska, „Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego”, Jeziory 2013, nr 16.

Ślązak A., Poligony – eldorado rzadkich gatunków, http://naukawpolsce. pap.pl/aktualnosci/news,403593,poligony---eldorado--rzadkich-gatunkow.html.

Wierzbowski B., Rakoczy B. Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2010.


Partnerzy platformy czasopism