Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 czerwca 2016r., sygn. akt II SA/Op 183/16

Kamil Piotr Burski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/11451

Abstrakt


Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości może nastąpić na podstawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Poszkodowany właściciel nieruchomości może wówczas domagać się zapłaty odszkodowania, do wypłaty którego zobowiązany będzie wojewoda, działający jako statio fisci Skarbu Państwa.


Słowa kluczowe


Natura 2000; odszkodowanie; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska; wojewoda

Bibliografia


Burski K., Ochrona roślin i zwierząt w ramach programu Natura 2000 a wątpliwości o charakterze konstytucyjnym, Maska - magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy, Nr 27/2015

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016

Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010

Niewiadomski A., Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Studia Iuridica Agraria, Nr 11/2013

Stelmasiak J., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002


Partnerzy platformy czasopism