Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Przegląd Prawa Ochrony Środowiska?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 

Redakcja zwraca się z wielką prośbą o nadsyłanie artykułów, zawierających elementy zgodne z poniżej zamieszczonym formularzem, przy uwzględnieniu w tekście wymagań edytorskich odnoszących się do wielkości czcionki, sposobu cytowań itp., mając na uwadze poniższe informacje:

- Formularz artykułu PPOŚ

- Formularz glosy PPOŚ

 

Autor przygotowując tekst, powinien uwzględniać strukturę czasopisma (działy). Po przekazaniu artykułu Redakcja wymaga złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, wkładzie (%) poszczególnych osób w powstanie artykułów (zapora ghostwriting), nie występowaniu konfliktu interesów.

- Karta informacyjna i Oświadczenia Autora PPOŚ

Autorzy otrzymują honorarium autorskie.

Publikowanie w  PPOS jest dobrowolne i wiąże się z udostępnieniem artykułu w wersji drukowanej oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pliku z artykułem na stronie internetowej czasopisma.

Po pozytywnej recenzji artykułu, Autorzy zobowiązani są do zawarcia umowy wydawniczej oraz wypełnienia, podpisania i przesłania jej w 2 wydrukowanych egzemplarzach na adres Redakcji PPOŚ.

Podpisując umowę wydawniczą Autor oświadcza, że jego utwór jest całkowicie oryginalny, napisany samodzielnie i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Redakcji lub Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jego osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone. Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej (ghostwriting i guest authorship) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  4. W tekście zastosowano: czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt, interlinia 1,5; śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną czcionką prostą, bez innego formatowania. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.

  5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne z następującymi formularzami: ARTYKUŁ PPOŚ, GLOSA PPOŚ

  6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism