A system of the logic of change

Stanisław Kiczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2014.008

Abstract


In this paper the problem of an adequate system of the logic of change for the contemporary natural sciences is explored. Some general considerations concerning the construction and assessment of non-classical logics are made. Finally two systems of the logic of change for modern physics are constructed and examined.

Keywords


non-classical logics; change; temporal relations, language of physics

Full Text:

PDF

References


Ajdukiewicz, K., “Zmiana i sprzeczność” (Change and contradiction), in: Język i poznanie (Language and Knowledge), tom II, Warszawa 1956.

Augustynek, Z., Własności czasu (The Properties of Time), Warszawa 1970.

Belnap, N.D., “Modal and relevance logics”, in: Modern Logic: A Survey, E. Agazzi (ed.), Dodrecht 1981.

Borkowski, L., “Wsprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza” (On the intuitive interpretation of Łukasiewicz’s three-valued logic), Roczniki Filozoficzne, 25 (1977).

Hacker, P.M. S., “Events and objects in space and time”, Mind, XCI (1982), 361. CrossRef

Heisenberg, W. Across the Frontiers, New York 1974.

Heisenberg, W. Sprache und Wirklichkeit in der modernen Physik, in: Physik und Philosophie, Stuttgart 1960.

Heller, M., and J. Życiński, Wszechświat i filozofia (The Universe and Philosophy), Kraków 1980.

Ingarden, R., Spór o istnienie świata (Controversy Over the Existence of the World), Vol. 1, Warszawa 1960.

Kamiński, S., “Czym są w filozofii i w logice pierwsze zasady?” (What are first principles in philosophy and logic?), Roczniki Filozoficzne, 11 (1963).

Kane, R., “The modal ontological argument”, Mind, XCIII (1984), 371: 336–350. DOI: 10.1093/mind/XCIII.371.336

Kiczuk, S., Problematyka wartości poznawczej systemów logiki zmiany (The Question of Cognitive Value of the Systems of Logic of Change), Lublin 1984.

Kiczuk, S., “Stosowalność dowodów założeniowych w systemach opartych na klasycznym rachunku logicznym” (The applicability of proofs from assumptions in systems based on classical logic), Roczniki Filozoficzne, 32 (1984).

Kiczuk, S., “System logiki zmiany” (A system of the logic of change), Roczniki Filozoficzne, 33 (1985).

Krajewski, W. , Związek przyczynowy, Warszawa 1967.

Krąpiec, M.A., Metafizyka (Metaphysics), Poznań 1966.

Krąpiec, M.A., “Pojęcie – słowo” (Concept – word), Roczniki Filozoficzne, 26 (1978).

Kubiński, T., “Kryterium matrycowe dla logiki zmiany vonWrighta” (The matrix criterion for von Wright’s logic of change), Ruch Filozoficzny, 29 (1971), 1.

Kubiński, T., “Logiki czynów i ich semantyka” (Logics of actions and their semantics), Ruch Filozoficzny, 30 (1972), 2.

Kubiński, T., “Pewna hierarchia nieskończona modalnych logik zmiany” (An unlimited hierarchy of modal logics of change), Ruch Filozoficzny, 33 (1975), 2.

Kwiatkowski, T., “Jan Łukasiewicz jako historyk logiki” (Jan Łukasiewicz – a historian of logic)”, Ruch Filozoficzny, 36 (1978), No. 1.

Lyons, J., Semantics, vol. II. Cambridge 1979.

Łukasiewicz, J., Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny (The Analysis and Construction of the Notion of Cause), Warszawa 1906.

Majewski, Z., Dialektyka struktury materii (The Dialectics of the Structure of Matter), Warszawa 1974.

Martin, R.M., Logic, Language and Metaphysics, New York, London 1971.

Metallmann, J., Determinizm nauk przyrodniczych (The Determinism of the Natural Sciences), Kraków 1934.

Morton, A., Review: “S. Haack Deviant Logic, Cambridge 1974”, The Journal of Philosophy, 74 (1977).

Prior, A.N., Past, Present and Future, Oxford 1967.

Przełęcki, M., “O świecie rzeczywistym i światach możliwych” (On the real world and possible worlds), Studia Filozoficzne, 7 (1974).

Rogowski, L. S., Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany (Directional Logic and the Hegelian Thesis on the Contradiction of Change), Toruń 1964.

Rudziński, S. J., “Logika zmian w Norm and Action von Wrighta” (The logic of changes in von Wright's Norm and Action), Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Filozoficzne 12, Logika 3 (1973).

Russell, B., My Philosophical Development, London 1959.

Skarżyński, E., “Zagadnienie nieskończoności czasu globalnego” (The problem of the infinity of global time), Roczniki Filozoficzne, 25 (1977).

Słupecki, J., “Próba intuicyjnej intrpretacji logiki wielowartościowej Łukasiewicza” (An attempt at an intuitive interpretation of Łukasiewicz's three-valued logic), in: Rozprawy logiczne (Logical Dissertations), T. Kotarbiński (ed.), Warszawa 1964.

Słupecki, J., and L. Borkowski, Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości (Elements of Mathematical Logic and Set Theory), Warszawa 1966.

Sobociński, B., “In memoriam Jan Łukasiewicz”, Philosophical Studies 6 (1956).

Stępień, A. B., Wprowadzenie do metafizyki (Introduction to Metaphysics), Kraków 1964.

Szpikowska, S., “Czas w mechanice kwantowej” (Time in quantum mechanics), Roczniki Filozoficzne, 25 (1977).

Šešić, S.V., Logic of Change, Bologna 1972.

von Wright, G.H., Norm and Action, New York 1963.

von Wright, G.H., “And Then”, Commentationes Physico-Mathematicae, Societas Scientiarum Fennica, 32 (1966), 7.

von Wright, G.H., “Always”, Theoria, 34 (1968), 3. DOI: 10.1111/j.1755-2567.1968.tb00352.x

von Wright, G.H., An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action, Amsterdam 1968.

Werle, J., “Fizyka w dobie rewolucji naukowo-technicznej” (Physics at the time of the scientific-technical revolution), in: Nauka a rewolucja naukowo-techniczna (Science and the Scientific-Technical Revolution), Wrocław–Warszawa–Kraków 1979.

Ziemba, Z., Logika deontyczna jako formalizacja rozumowań normatywnych (Deontic Logic as a Formalization of Normative Reasonings), Warszawa 1969.
ISSN: 1425-3305 (print version)

ISSN: 2300-9802 (electronic version)

Partnerzy platformy czasopism