Folklorystyczny budulec twórczości (od)dziecięcej – przypadek braci Lewisów

Inez Kropidło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.3.2017.004

Abstrakt


Artykuł analizuje mało znane dzieło C.S. Lewisa – Pakameria. Zanim powstała Narnia – w odniesieniu do zagadnień związanych z fenomenem twórczości dziecięcej, a w szczególności jej ludyczno-folklorystycznej genezy. Opierając się na antropologicznej teorii twórczości dziecięcej Jerzego Cieślikowskiego, autorka wyprowadza pojęcie dziecięcości poza kategorie ściśle literaturoznawcze i na tej podstawie buduje spolaryzowany obraz Lewisa jako autora: ponadprzeciętnie dojrzałego dziecka i dzieckiem podszytego dorosłego. Specyfika omawianego utworu dobitnie świadczy o tym, że poziom skomplikowania kreacji dziecięcych w szczególnych przypadkach może znacznie wykraczać poza powszechnie przyjęte standardy. Jego analiza uwidacznia również immanentność zdolności twórczych dzieci oraz organiczne zależności pomiędzy stosowanymi przez nie motywami i schematami twórczymi a kulturą, na gruncie której wyrastają. Zlokalizowanie Pakamerii w obrębie tradycji brytyjskiej bajki zwierzęcej jest egzemplifikacją tych mechanizmów. Wszystko to pozwala na znalezienie wspólnej płaszczyzny pomiędzy folklorem, językiem i mitem, a przede wszystkim na wykazanie naturalności tych pozornie skomplikowanych procesów.


Słowa kluczowe


literatura dziecięca, tradycja, folklor, tworzenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BALCERZAN, E. (1982). Odbiorca w poezji dla dzieci. W: Literatura i podkultura dzieci

i młodzieży. Antologia opracowań (ss. 142-169), J. Cieślikowski i R. Waksmund (red.),

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

BRZECHWA, J. (2003). Dlaczego piszę dla dzieci? „Poezja i Dziecko”, nr 1(1), s.22.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1975). Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław: Zakład Narodowy

im. Ossolińskich.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1985). Wielka zabawa, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1982). Wiersz dziecięcy. W: Literatura i podkultura dzieci i młodzieży.

Antologia opracowań (ss. 198-220), J. Cieślikowski i R. Waksmund (red.), Wrocław:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

DYMARA, B. (2000). Wczesnoszkolna edukacja literacka, Kraków: Oficyna Wydawnicza

Impuls.

LEWIS, C.S. i W. H. (2009) Pakameria – Zanim powstała Narnia: kroniki dziecięcej krainy marzeń

(przeł. M. Juszkiewicz), Poznań: Media Rodzina.

LEWIS, C.S. (2010). Zaskoczony radością (przeł. M. Sobolewska), Kraków: Esprit.

OZIEWICZ, M. (2005). Magiczny urok Narnii. Poetyka i filozofia „Opowieści z Narnii”

C.S. Lewisa, Kraków: Universitas.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism