Działalność Nadzwyczajnej Komisji Śledczej ds. Antysemickich Pogromów na Terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 roku

Marek Bogdan Kozubel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2020.127.4.04

Abstrakt


Rok 1919 zapisał się bardzo krwawo w relacjach ukraińsko-żydowskich. Na marginesie konfliktów zbrojnych, które musiała toczyć Ukraińska Republika Ludowa, oraz przy rozpowszechnieniu bandytyzmu doszło na jej terytorium do wielu zbrodni na ludności żydowskiej. Pogromy pochłonęły życie nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Powyższy temat jest zdecydowanie najbardziej kontrowersyjnym fragmentem historii ukraińskiej rewolucji narodowej lat 1914–1923.

Słowa kluczowe


historia Ukrainy; pogromy; Symon Petlura; Ukraińska Republika Ludowa; zbrodnie wojenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anti-Jewish Violence. Rethinking the Pogrom in East European History, red. Jonathan Dekel-Chen, David Gaunt, Natan M. Meir, Israel Bartal, Indiana University Press, Bloomington 2010.

Bruski Jan Jacek, Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Arcana, Kraków 2000.

Budnitskii Oleg, Russian Jews between Whites and Reds 1917–1920, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2012.

Friedman Saul S., Pogromchik. The Assassination of Simon Petlura, Hart Publishing Company, New York 1976.

Gauden Grzegorz, Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Universitas, Kraków 2019.

Heifetz Elias, The Slaughter of the Jews in the Ukraine in 1919, Thomas Seltzer, New York 1921.

Hunczak Taras, Symon Petliura and the Jews. A Reappraisal, Ukrainian Historical Association, Lviv–New York–Toronto 2008.

Kania Leszek, W cieniu Orląt Lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918–1919, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.

Klimecki Michał, Lwów 1918–1919, Bellona, Warszawa 1998.

Kowalczyk Andrzej, Pan Petlura?, Open, Warszawa 1998.

Kozłowski Maciej, Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Świadectwo, Bydgoszcz 1999.

Kozubel Marek Bogdan, O relacjach między sądownictwem Państwa Ukraińskiego a sądami wojskowymi armii Państw Centralnych na Ukrainie w 1918 roku, w: Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red. Przemysław Dąbrowski, Dariusz Szpoper, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Gdańsk–Olsztyn 2017, s. 355–368.

Kozubel Marek Bogdan, Przestępczość w Państwie Ukraińskim w okresie koniec lipca – sierpień 1918 r. – analiza na podstawie wybranych materiałów Centralnego Państwowego Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 54, 2019, 2, s. 109–128.

Krotofil Maciej, Siły Zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej (listopad 1918 r. – grudzień 1919 r.), Stylos, Kijów 2011.

Krotofil Maciej, Ukraińska Armia Halicka 1918–1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Legieć Jacek, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko-bolszewickiej w 1920 r., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Liber George, Wojny totalne i kształtowanie się współczesnej Ukrainy 1914–1954, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

Mędrzecki Włodzimierz, Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku, DiG, Warszawa 2000.

Midlarsky Manus, The Killing Trap. Genocide in the Twentieth Century, Cambridge University Press, Cambridge 2005.

Próchnik Adam, Obrona Lwowa, Zygmunt Pomarański i spółka, Zamość 1919.

Report of pogroms in the Ukraine. By the Kiev Pogrom Relief Committe of the Russian Red Cross, w: The Ukraine terror and the Jewish peril, the Federation of Ukrainian Jews, London 1921.

Skrukwa Grzegorz, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914–1921, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Szajdak Sebastian, Polsko ukraiński sojusz polityczno-wojskowy w 1920 roku, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2005.

Абинякин Роман, Офицерский корпус Добровольческой Армии. Социальный состав, мировоззрение. 1917–1920 гг., Издатель А. Воробьев, Орел 2005.

Абрамсон Генрі, Молитва за владу. Українці та євреї під час революції (1917–1920), Дух і Літера, Київ 2017.

Будницкий Олег, Российские Евреи между Красными и Белыми (1917–1920), РОСПЄН, Москва 2005.

Вооруженные силы на Юге Росии, январь – июнь 1919 года, red. Сергей Волков, Центрполиграф, Москва 2003.

Гольдельман Соломон, Жидівська національна автономія на Україні (1917–1920 рр.), Іститут для вивчення СССР, Мюнхен 1963.

Гражданская Война на Украине 1918–1920. Сборник документов і материалов в трех томах, четырех книгах, t. 1, cz. 1, red. Степан Короливский, Николай Колесник, Иван Рыбалка, Издательство „Наукова Думка”, Киев 1967.

Дєдик Олександр, Чортківська офензива, cz. 1 i 2, Астролабія, Львів 2015.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918–1920. Документи і матеріали у 2 томах, t. 1–2, oprac. Владислав Верстюк, Видавництво ім. Олени Теліги, Київ 2006.

Дорошенко Дмитро, Історія України 1917–1923 рр., t. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 р., Темпора, Київ 2002.

Єкельчик Сергій, Трагічна сторінка Української революції. Симон Петлюра та єврейські погроми в Україні (1917–1920), w: Симон Петлюра та українська національна революція. Збірник праць другого конкурсу петлюрознавців України, red. Василь Михальчук, Рада, Київ 1995.

Капустянський Микола, Похід українських армій на Київ-Одессу в 1919 році, w: Україна. 1919 рік. М. Капустянський „Похід українських армій на Київ-Одессу в 1919 році”. Є. Маланюк „Уривки зі спогадів”. Документи та матеріали, red. Ярослав Тинченко, Темпора, Київ 2004.

Кенез Питер, Подлинная история Добровольческой армии 1917–1918, ТД Алгоритм, Москва 2017.

Ковальчук Михайло, Без переможців. Повстанський рух в Україні проти білогвардийськіх військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. – лютий 1920 р.), Стилос, Київ 2012.

Ковальчук Михайло, Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардийське збройне протистояння, Темпора, Київ 2006.

Крипякевич Іван, Гнатєвич Богдан, Стефанів Зенон, Думін Осип, Шрамченко Святослав, Історія українського війська, Видання Івана Тиктора, Львів 1936.

Кузьма Олекса, Листопадові дні 1918 р., наклад автора, Львів 1931.

Литвин Микола, Українсько-польська війна 1918–1919 рр., НАН України, Львів 1998.

Макарчук Степан, Українська Республіка Галичан, Світ, Львів 1997.

Мітрофаненко Юрій, Українська отаманщина 1918–1919 років, wyd. 3, Імекс-ЛТД, Кропивницький 2016.

Папакін Георгій, Павло Скоропадський. Патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси, Державний комітет архівів України, Центральний державний історичний архів України, Київ 2003.

Пінак Євген, Чмир Микола, Військо Української революції 1917–1921 років, Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, Харків 2017.

Пиріг Руслан, Осташко Тетяна, Гетьманська Держава, w: Нариси історії Української Революції 1917–1921 років, t. 1, red. Валерій Смолій, НВП Видавництво „Наукова думка”, НАН України, Київ 2011, s. 348–371.

Пиріг Руслан, Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси, НАН України, Київ 2011.

Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність, oprac. Володимир Сергійчук, Олександр Завалюк, Володимир Байдич, Юрій Олійник, Віталій Галатир, ТОВ „Твори”, Хмельницький 2019.

Пученков Александр, Национальная политика генерала Деникина (весна 1918 – весна 1920), Полторак, Санкт-Петербург 2012.

Резніков Володимир, Антигетьманський повстанський рух на Слобожанщині (травень-листопад 1918 року), „Молодий вчений”, май 2015, 5 (20), cz. 1, s. 77–83.

Резніков Володимир, Селянський повстанський рух на Слобожанщині (березень 1918–1923 рр.), w: Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років, red. Володимир Лободаєв, Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, Харків 2017, s. 326–328.

Рум’янцев Вячеслав, Судова система в Українській державі гетьмана П. Скоропадського, „Вісник Академії правових наук України” 2001, 2 (25), s. 77–87.

Савченко Віктор, Махно, Фоліо, Харків 2005.

Сергійчук Володимир, Погроми в Україні: 1914–1920. Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архівах, Видавництво ім. Олени Теліги, Київ 1998.

Сергійчук Володимир, Симон Петлюра і єврейство, wyd. 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 2006.

Симон Петлюра. Статті, листи, документи, t. 4, red. Микола Іщенко, Видавництво ім. Олени Теліги, Київ 2006.

Сідак Володимир, Осташко Тетяна, Вронська Тамара, Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника, Темпора, Київ 2009.

Терещенко Юрій, Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції, w: Гетьманат Павла Скоропадського. історія, постаті, контроверсії. Всеукраїнська наукова конференція 19–20 травня 2008 р., red. Владислав Верстюк, Видавництво ім. Олени Теліги, Київ 2008.

Тинченко Ярослав, Війська Ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень-грудень 1918 року, Темпора, Київ 2014 (Militaria Ucrainica).

Тинченко Ярослав, Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921), t. 1, Темпора, Київ 2007.

Тинченко Ярослав, Українські зброцні сили. Березень 1917 – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії), Темпора, Київ 2009.

Тинченко Ярослав, Хроніка бойових дій Армії УНР проти більшовиків у грудні 1918 – травні 1919 рр, w: Україна. 1919 рік. М. Капустянський „Похід українських армій на Київ-Одессу в 1919 році”. Є. Маланюк „Уривки зі спогадів”. Документи та матеріали, red. Ярослав Тинченко, Темпора, Київ 2004.

Удовиченко Олександр, Третя Залізна дивізія. Матеріяли до історії Війська Української Народньої Республики. Рік 1919, Червона Калина, Нью-Йорк 1971.

Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах, t. 1 i 2, red. Валерій Смолій, Темпора, Київ 2015.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах, t. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р., red. Владислав Верстюк та ін., Наукова Думка, Київ 1997.

Яневський Данило, Проект „Україна” або спроба Павла Скоропадського, Фоліо, Харків 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism