Srebro pierwszych Piastów. Uwagi w związku z książką Dariusza Adamczyka

Władysław Duczko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2020.127.2.05

Abstrakt


Srebro w formie monet, ozdób i innych przedmiotów było od VIII do XII w. głównym metalem szlachetnym w Europie, mającym różne funkcje, tak ekonomiczne, jak i symboliczne oraz religijne. Jedną z manifestacji tego znaczenia było deponowanie, w niektórych miejscach, w ziemi zbiorów przedmiotów ze srebra. Recenzowana książka poświęcona jest studiom nad rolą srebra w procesie powstawania państwa Piastów.


Słowa kluczowe


srebro; skarby; handel; wczesne średniowiecze; tworzenie państwa Piastów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk Dariusz, Silber und Macht. Fernhandeln, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive (800–1100), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2014 (Quellen und Studien – Deutsches Historisches Institutes Warschau, 28).

Adamczyk Dariusz, Srebro i władza. Trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800–1100, PWN, Warszawa 2018.

Buko Andrzej, Kara Michał, Chronologia cmentarza, w: Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, red. Andrzej Buko, IAE PAN, Warszawa 2017 (wyd. 2 uzup.), s. 447–452.

Dekówna Maria, Stattlerówna Ewa, Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Sejkowic, pow. Gostynin, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Duczko Władysław, Moce wikingów, t. 1: Światy i zaświaty wczesnośredniowiecznych Skandynawów, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2016.

Duczko Władysław, Post-wielkomorawski fenomen. Wczesnośredniowieczna sztuka złotnicza w Środkowej i Wschodniej Europie, w: Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej, red. Bogusław Gediga, Anna Grossman, Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin–Wrocław 2018, s. 107–119.

Duczko Władysław, Skandynawowie w Europie Wschodniej i na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Recepcja i odrzucenie – kiedyś i dzisiaj, w: Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu, red. Leszek P. Słupecki, Paweł Sierżęga, Andrzej Rozwałka, Michał Dzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017 (Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich 1), s. 67–81.

Duczko Władysław, Zebrać, zdeprecjonować, schować i zostawić. O skarbach srebrnych Skandynawii okresu wikingów, „Wiadomości Numizmatyczne” 49, 2005, 2 (180), s. 205–218.

Kara Michał, Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, IAE PAN, Poznań 2009.

Kiersnowski Ryszard, Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, PWN, Warszawa 1960.

Kóčka-Krenz Hanna, Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993.

Kostrzewski Józef, O pochodzeniu ozdób srebrnych z polskich skarbów wczesnośredniowiecznych, „Slavia Antiqua” 9, 1962, s. 139–208.

Koziorowska Longina, Materiały złotnicze w świetle wyników analiz składu chemicznego srebrnych przedmiotów antycznych i wczesnośredniowiecznych, „Archeologia Polski” 47, 2002, 1–2, s. 101–204.

Krzyszowski Andrzej, Błaszczyk Dariusz, Datowanie radiowęglowe grobów komorowych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Sowinkach (stan. 23A) w Wielkopolsce, „Folia Praehistorica Posnaniensia” 31, 2016, s. 213–234.

Moździoch Sławomir, „Bodaj się Piastów rządy nam święciły”. Archeologia o początkach państwa piastowskiego, w: Populi Terrae Marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza, red. Marian Rębkowski, Stanisław Rosik, Chronicon, Wrocław 2011, s. 67–81.

Poleski Jacek, Małopolska w X wieku w świetle źródeł archeologicznych, w: Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, cz. 1, red. Artur Różański, PTPN, Poznań 2017, s. 163–221.

Sikorski Dariusz Andrzej, Religie dawnych Słowian. Przewodnik dla zdezorientowanych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018.

Suchodolski Stanisław, Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym, Trio, Warszawa 2012.

Suchodolski Stanisław, Warum hat man im frühen Mittelalter Schätze deponiert?, w: Economies, Monetisation and Society in the West Slavic Lands 800–1200 AD. Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II, red. Mateusz Bogucki, Marian Rębkowski, IAE PAN, WH US, Szczecin 2013, s. 89–107.

Tabaczyński Stanisław, Archeologia średniowieczna. Problemy, źródła, metody, cele badawcze, Ossolineum, Wrocław 1987.

Tabaczyński Stanisław, Socjologia pradziejów. Zarys problematyki, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński [et al.], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 732–769.

Warnke Charlotte, Die Anfänge des Fernhandels in Polen, Holzner, Würzburg 1964.

Zoll-Adamikowa Helena, Dekówna Maria, Nosek Elżbieta Maria, The Early Medieval Hoard from Zawada Lanckorońska (Upper Vistula River), IAE PAN, Warszawa 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism