The Pathogenesis of the Public Sphere in Exile: Anarchy and Unity in the Political Thought and Mentality of the Great Polish Emigration

Piotr Kuligowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.SI.1.03

Abstrakt


The post-1831 Great Emigration created conditions that were particularly favourable for the development of Polish political thought. This development, however, would have progressed at a considerably slower tempo without the deepening of ideopolitical differences, which put paid to any belief that the émigrés would reach unity. Paradoxically, successive rifts were often justified exactly by the aspiration to implement the concept of ‘unity’. The present article focuses on an issue-based analysis of the tensions between the categories of ‘unity’ and ‘anarchy’, and discusses the mechanism which led to the emergence of the public sphere in exile.


Słowa kluczowe


anarchy; Paris; public sphere; the Great Polish Emigration; unity

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


‘Akt założenia Towarzystwa Demokratycznego Polskiego’, in Towarzystwo Demokratyczne Polskie: Dokumenty i pisma, ed. Bronisław Baczko, Warsaw: Książka i Wiedza, 1954, pp. 1–8.

Asmus, Helmut, ‘Trasy przemarszu wychodźców polskich po upadku powstania listopadowego przez państwa niemieckie do zachodniej Europy’, Przegląd Humanistyczny, 26, 1982, 3/4, pp. 1–24.

Baár, Monika, Historians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century, Oxford: Oxford University Press, 2010.

Baczko, Bronisław, Poglądy społeczno-polityczne i filozoficzne Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Warsaw: Książka i Wiedza, 1955.

Bordet, Gaston, La Pologne, Lamennais et ses amis 1830–1834, Paris: Éditions du Dialogue: Centre National de la Recherche Scientifique, 1985.

Cordillot, Michel, Utopistes et exilés du Nouveau Monde: Des Français aux États-Unis de 1848 à la Commune, Paris: Vendémiaire, 2013.

Cunsolo, Ronald S., ‘Italian Emigration and Its Effect on the Rise of Nationalism’, Italian Americana, 12, 1993, 1, pp. 62–72.

Cygler, Bogusław, ‘Obchody rocznic wybuchu powstania listopadowego na emigracji do 1846 roku’, in Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego, ed. Henryk Kocój, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1981, pp. 287–308.

Cygler, Bogusław, Zjednoczenie Emigracji Polskiej 1837–1846, Gdańsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku, 1963.

Czyński, Jan, Józef Kozłowski, Paris: [n. pub.], 1832.

Dziennik Bibianny Moraczewskiej, ed. Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, Poznań: Chocieszyński, 1911.

Fraser, Nancy, ‘Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy’, Social Text, 1990, 25/26, pp. 56–80.

Gadon, Lubomir, Emigracya Polska: Pierwsze lata po upadku powstania listopadowego, 3 vols, Cracow: Spółka Wydawnicza Polska, 1901–02, vol. 1.

Goddeeris, Idesbald, La Grande Émigration polonaise en Belgique (1831–1870): Élites et masses en exil à l’époque romantique, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.

Grześkowiak-Krwawicz, Anna, ‘Anti-monarchism in Polish Republicanism in the Seventeenth and Eighteenth Centuries’, in Republicanism: A Shared European Heritage, ed. Marin van Gelderen and Quentin Skinner, 2 vols, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, vol. 1: Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe, pp. 43–60.

Grześkowiak-Krwawicz, Anna, ‘Spór o “Ustawę rządową” jako zderzenie dwóch dyskursów politycznych?’, Wiek Oświecenia, 31, 2015, pp. 195–212.

Hahn, Hans Henning, ‘Möglichkeiten und Formen politischen Handelns in der Emigration: Ein historisch-systematischer Deutungsversuch am Beispiel des Exils in Europa nach 1830 und ein Plädoyer für eine international vergleichende Exilforschung’, Archiv fur Sozialgeschichte, 23, 1983, pp. 123–61.

Halicz, Emanuel, Rola nurtu plebejskiego w polskich powstaniach narodowych XVIII i XIX, Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1956.

Janion, Maria, ‘Estetyka średniowiecznej północy’, in Maria Janion, Prace wybrane, 5 vols, ed. Małgorzata Czermińska, Cracow: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych ‘Universitas’, 2000–02, vol. 4: Romantyzm i jego media, 2001, pp. 7–88.

Janowski, Jan Nepomucen, Notatki autobiograficzne 1803–1853, ed. Marian Tyrowicz, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1950.

Janowski, Maciej, ‘Rozpacz oświeconych? Przemiana polskiego języka politycznego a reakcje na upadek Rzeczypospolitej’, Wiek Oświecenia, 25, 2009, pp. 29–60.

Jasienica, Paweł, Polska anarchia, Warsaw: Prószyński i S-ka, 2008.

Jedlicki, Jerzy, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują: Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Jedlicki, Jerzy, Les mirages de l’occident, in Mythes et symboles politiques en Europe centrale, ed. Chantal Delsol, Joanna Nowicki and Michel Maslowski, Paris: Editions du Cerf, 2002, pp. 611–26.

Jedlicki, Jerzy, ‘Polskie nurty ideowe lat 1790–1863 wobec cywilizacji Zachodu’, in Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, ed. Zofia Stefanowska, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, pp. 186–231.

Józefczyk, Andrzej, Wspomnienie ubiegłych lat (Przyczynek do Historyi Spisków w Galicyi), Cracow: ‘Przegląd Polski’, 1881.

Kalembka, Sławomir, Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji: Dzieje i główne koncepcje polityczne (1832–1863), Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1977.

Kalembka, Sławomir, Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832–1846, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1966.

Kalembka, Sławomir, Wielka Emigracja: Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831–1862, Warsaw: Wiedza Powszechna, 1971.

Karpińska, Małgorzata, ‘Sejm polski na emigracji 1832–1848: Problemy i pytania badawcze’, in Wokół powstania listopadowego: Zbiór studiów, ed. Hubert Chudzio and Janusz Pezda, Cracow: Polska Akademia Umiejętności, 2014, pp. 291–307.

Kasparek, Norbert, Powstańczy epilog: Żołnierze listopadowi w dniach klęski i internowania 1831–1832, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.

Kolasa, Władysław Marek, ‘Prasa Wielkiej Emigracji (1832–1870) w polskim prasoznawstwie’, Zeszyty Prasoznawcze, 56, 2013, 3, pp. 389–400.

Koselleck, Reinhart, Kritik und Krise: Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973.

Koselleck, Reinhart, ‘Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe’, in Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995, pp. 211–59.

Królikowski, Ludwik, Do panślawistów: pogłos z odwiedzin niby sławiańskich w Moskwie 1867 roku, part 1, Zurich: [n. pub.], 1868–74.

Kucharzewski, Jan, Maurycy Mochnacki, Cracow: Gebethner i Spółka; Warsaw: Gebethner i Wolff, 1910.

Lelewel, Joachim, Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane, ed. Janina Bieniarz, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.

Lewak, Adam, ‘Czasy Wielkiej Emigracji’, in Polska, jej dzieje i kultura, ed. Stanisław Lam, 3 vols, Cracow: Trzaska, Evert i Michalski, [1929–32], vol. 3, pp. 193–233.

Limanowski, Bolesław, Stanisław Worcell: Życiorys, Warsaw: Spółdzielnia Wydawnicza ‘Wiedza’, 1948.

Listy emigracyjne Joachima Lelewela, ed. Helena Więckowska, 5 vols, Cracow: Polska Akademia Umiejętności, 1948–56, vol. 1: 1831–1835 (Nry 1–289).

Lud polski w emigracji: 1835–1846, ed. Zenon Świętosławski, Jersey: [n. pub.], 1854.

Łukaszewicz, Witold, Stanisław Gabriel Worcell, Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1951.

‘Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego’, in Towarzystwo Demokratyczne Polskie: Dokumenty i pisma, ed. Bronisław Baczko, Warsaw: Książka i Wiedza, 1954, pp. 85–96.

Marchlewicz, Krzysztof, Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831–1863), Poznań: Instytut Historii UAM, 2008.

Marzec, Wiktor, and Kamil Śmiechowski, ‘Pathogenesis of the Polish Public Sphere: The Intelligentsia and Popular Unrest during and after the 1905 Revolution’, Polish Sociological Review, 2016, 4 (196), pp. 437–57.

Marzec, Wiktor, and Risto Turunen, ‘Socialisms in the Tsarist Borderlands: Poland and Finland in a Contrastive Comparison, 1830–1907’, Contributions to the History of Concepts, 13, 2018, 2, pp. 22–50.

Milbach, Sylvain, ‘Perspectives catholiques sur la révolution: L’Avenir de Lamennais’, in Quand les socialistes inventaient l’avenir: Presse, théories et expériences, 1825–1860, ed. Thomas Bouchet et al., Paris: La Découverte, 2015, pp. 62–74.

Missalowa, Gryzelda, ‘Francuski socjalizm utopijny i jego wpływ na polską myśl rewolucyjną w latach 1830–1848’, in W stulecie Wiosny Ludów: 1848–1948, ed. Natalia Gąsiorowska, 5 vols, Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1948–53, vol. 3: Wiosna Ludów w Europie, part 2: Zagadnienia ideologiczne, ed. Henryk Katz, Witold Łukaszewicz and Gryzelda Missalowa, 1951.

Mochnacki, Maurycy, Do Rodaków bawiących w Paryżu przeciw Komitetowi Tymczasowemu Emigracji Polskiej, Paris: [n. pub.], 1831.

‘Odezwa Gminy Londyńskiej Emigrantów Polskich do emigracji polskiej’, in Geneza Ludu Polskiego w Anglii: Materiały źródłowe, ed. Peter Brock, London: Świderski, 1962, pp. 200–29.

Perru, Olivier, ‘Le concept d’association et l’unité politique: Étude critique chez Saint-Simon, Fourier et Marx’, Philosophiques, 26, 1999, 1, pp. 83–108.

‘Przemówienie Tadeusza Krępowieckiego, wygłoszone w Paryżu 29 listopada 1832 r. w rocznicę rewolucji polskiej’, in Witold Łukaszewicz, Tadeusz Krępowiecki: Żołnierz rewolucjonista [1798–1847], Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1954, pp. 148–62.

Rappaport, Helen, Conspirator: Lenin in Exile, New York: ReadHowYouWant.com, 2010.

Rzadkowska, Helena, Działalność Centralizacji Londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850–1862, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

Rzadkowska, Helena, ‘Próby zjednoczenia emigracji w latach 1861–1863’, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 32: Prace Historyczne, 4, 1968, pp. 183–210.

Sewell, Jr., William H., A Rhetoric of Bourgeois Revolution: The Abbé Sieyes and ‘What is the Third Estate?’, Durham, NC: Duke University Press, 1994.

Sienkiewicz, Karol, Emigracia w 1856 r., in Pisma Karola Sienkiewicza: Prace historyczne i polityczne, Paris: [n. pub.] 1862, pp. 461–71.

Sowa, Jan, Fantomowe ciało króla: Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Cracow: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych ‘Universitas’, 2011.

Tomasiewicz, Jarosław, Po dwakroć niepokorni: Szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej, Łódź: Stowarzyszenie ‘Obywatele Obywatelom’, 2014.

Trencsényi, Balázs, ‘Conceptual History and Political Languages: On the Central-European Adaptation of the Contextualist-Conceptualist Methodologies of Intellectual History’, in The History of East-Central Europe and Russia, ed. Petr Roubal and Václav Veber, Prague: National Library of the Czech Republic, Slavonic Library, 2004, pp. 142–63, Prague Perspectives, vol. 1.

Trencsényi, Balázs, and Márton Zászkaliczky, ‘Towards an Intellectual History of Patriotism in East Central Europe in the Early Modern Period’, in Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, ed. Balázs Trencsényi and Márton Zászkaliczky, Leiden and Boston: Brill, 2010, pp. 1–72.

Trencsényi, Balázs, et al., A History of Modern Political Thought in East Central Europe, 2 vols, New York: Oxford University Press, 2016–18, vol. 1: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’.

Tyrowicz, Marian, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, 1832–1863: Przywódcy i kadry członkowskie: Przewodnik biobibliograficzny, Warsaw: Książka i Wiedza, 1964.

Walicki, Andrzej, Philosophy and Romantic Nationalism: The Case of Poland, Oxford: Clarendon Press, 1982.

Witkowska, Alina, Cześć i skandale: O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1997.

Witkowska, Alina, Wielkie stulecie Polaków, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.

Woronicz, Janusz, Rzecz o monarchii i dynastyi w Polsce, Paris: [n. pub.], 1839.

Zajewski, Władysław, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830–1831, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1967.

Zwierkowski, Walenty, O Sejmie w emigracyi, Poitiers: [n. pub.], 1839.

Żaliński, Henryk, ‘Książę Adam Jerzy Czartoryski jako król Polski “de facto”’, in Henryk Żaliński, Kraj, emigracja, niepodległość: Studia i szkice, Cracow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, pp. 121–30.

Żaliński, Henryk, Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego (1832–1846), Cracow: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1990.

Żaliński, Henryk, Stracone szanse: Wielka Emigracja o powstaniu listopadowym, Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982.

Żychowski, Marian, Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism