Warszawska misja nuncjusza Angela Duriniego od jej inauguracji do końca pierwszego roku konfederacji barskiej (lipiec 1767 – luty 1769)

Paweł Zając

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.3.03

Abstrakt


Angelo Maria Durini był nuncjuszem w Rzeczypospolitej w latach 1767– 1772. Historycy nieraz zastanawiali się, czy tylko reprezentował stanowisko papieża, czy też wychodził poza jego instrukcje. Postawa Duriniego dyplomaty oraz stosunki z opozycją antykrólewską zdają się sugerować nie tyle przekraczanie kompetencji, co jednostronne podejście do papieskich dyrektyw, którym nieobca była koncepcja kompromisu.


Słowa kluczowe


nuncjatura; sejm radomski; konfederacja barska; Angelo Maria Durini; Stanisław August Poniatowski; dyplomacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acta Nuntiaturae Polonae, t. 52: Angelus Maria Durini (1767–1772), cz. 1: 12 IV 1766 – 20 IV 1768, wyd. Wojciech Kęder, PAU, Cracoviae 2016.

Acta Nuntiaturae Polonae, t. 52: Angelus Maria Durini (1767–1772), cz. 2: 23 IV 1768 – 15 II 1769, wyd. Wojciech Kęder, PAU, Cracoviae 2017.

Caccamo Domenico, Il nunzio A.M. Durini (1767–72) e la prima spartizione di Polonia, w: Italia Venezia e Polonia tra illuminismo e romanticismo, wyd. Vittore Branca, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1973, s. 37–68.

Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764–1796), wyd. Zofia Zielińska, Arcana, Kraków 2015.

Correspondance inédite du roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin (1764– 1777), wyd. Charles De Mouÿ, Plon, Paris 1875.

De Benedetti F. Augusto, La diplomazia pontificia et la prima spartizione della Polonia, Tip. Flori e Biagini, Pistoia 1896.

Duda Etienne, Le Saint-Siège devant les événements politiques de Pologne à la veille de son premier partage, „Sacrum Poloniae Millenium” 1, 1954, s. 139–207.

Dukwicz Dorota, Król Stanisław August w latach 1769–1770 w świetle korespondencji z Franciszkiem Ksawerym Branickim, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. Urszula Kosińska, Dorota Dukwicz, Adam Danilczyk, Neriton, Warszawa 2014, s. 277–309.

Gadacz Kornel, Przedwojewski Kornel, w zakonie Antonin, PSB, t. 28, Wrocław 1984–1985, s. 712–714.

Kęder Wojciech, Kryzys wokół sprawy dysydenckiej a sprawa suwerenności Rzeczypospolitej w latach 1764–1767 w świetle dokumentów papieskiego sekretariatu stanu, w: Rzeczpospolita wielu wyznań, red. Adam Kaźmierczyk i in., Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 365–374.

Kęder Wojciech, Od Viscontiego do Garampiego – nuncjatura warszawska w pierwszym okresie panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w: Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, red. Teresa Chynczewska-Hennel, Katarzyna Wiszowata-Walczak, Benkowski Publishing & Balloons, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, s. 361–373.

Kęder Wojciech, rec.: Magdalena Wrana, Angelo Maria Durini. Poeta i polityk w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce, Kraków 2013, „Studia Sandomierskie” 21, 2014, s. 317–325.

Kęder Wojciech, Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej 1767–1773, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 2006.

Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje, red. Anna Buchmann, Adam Danilczyk, DiG, Warszawa 2010.

Konopczyński Władysław, Konfederacja barska, t. 1–2, Volumen, Warszawa 1991.

Łubieńska Maria Cecylia, Sprawa dysydencka 1764–1766, G. Gebethner i Wolff, Warszawa–Kraków 1911.

Łukowski Jerzy Tadeusz, The Papacy, Poland, Russia and Religious Reform, 1764–8, „Journal of Ecclesiastical History” 36, 1988, 1, s. 66–94.

Michalski Jerzy, Schyłek konfederacji barskiej, Ossolineum, Wrocław 1970.

Rostworowski Emanuel, Podoski Gabriel Jan h. Junosza, PSB, t. 27, Wrocław 1982–1983, s. 149–161.

SIRIO, t. 67, Sankt Pietierburg 1889.

Systematisches Repertorium zur Buchzensur 1701–1813. Inquisition, wyd. Hubert Wolf, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2009.

Vanysacker Dries, The Garampi Correspondence. A Chronological List of the Private Correspondence of Cardinal Giuseppe Garampi (1741–1792), Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid, Leuven 1997.

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia, t. 4, cz. 2, wyd. Augustinus Theiner, Typis Vaticanis, Romae 1864.

Wrana Magdalena, Angelo Maria Durini. Poeta i polityk w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce (1767–1772), Collegium Columbinum, Kraków 2013.

Zając Paweł, W objęciach Oświecenia. Prymasostwo i prymasi w czasach stanisławowskich, w: Dzieje prymasostwa polskiego, red. Łukasz Krucki, Gaudentinum, Gniezno 2017, s. 193–227.

Zielińska Zofia, Polska w okowach „systemu północnego”, 1763–1766, Arcana, Kraków 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism