Jak opowiedzieć o zwycięstwie nad Cezarem? Próba nowego spojrzenia na przekaz Mistrza Wincentego (I, 17)

Rafał Rutkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2019.126.3.02

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest opowieść Mistrza Wincentego Kadłubka o potrójnym zwycięstwie Lestka III nad Juliuszem Cezarem i założeniu w Polsce dwóch miast przez siostrę tego ostatniego. Posługując się materiałem porównawczym, dowodzę, że opowieść ta została zbudowana z wędrownych motywów literackich, by pokazać niezależność Polski od Cesarstwa.


Słowa kluczowe


Juliusz Cezar; Lestek III; Wincenty Kadłubek; historiografia średniowieczna; dzieje bajeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appian’s Roman History, wyd. i tłum. Horace White, t. 2, Loeb Classical Library, London 1912.

Augustyn ze Stargardu, Protokół, wyd. Edward Rymar, Muzeum, Stargard 2008.

Balzer Oswald, Studyum o Kadłubku, t. 1, nakł. TN, Lwów 1934.

Banaszkiewicz Jacek, Kronika Dzierzwy. XIV-wieczne kompendium historii ojczystej, Ossolineum, Wrocław 1979.

Banaszkiewicz Jacek, Mistrz Wincenty i naśladowcy – wizje najstarszych dziejów Polski XIII–XV wieku, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, red. Jacek Banaszkiewicz [et al.], t. 1, IH PAN, Neriton, Warszawa 2018, s. 269–306.

Banaszkiewicz Jacek, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. 2, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Beer Jeanette M.A., A Medieval Caesar, Droz, Genève 1976.

Bering Piotr, Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych, Gnieźnieńska Oficyna Wydawnicza Tum, Gniezno 2001.

Bielowski August, Wstęp krytyczny do dziejów Polski, nakładem Włodzimierza Dzieduszyckiego, Lwów 1850.

Bieniak Janusz, Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski przełomu XII i XIII wieku, w: Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, red. Krzysztof R. Prokop, PAU, Kraków 2001.

Brückner Aleksander, Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe, Nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1911.

Brückner Aleksander, Mitologia słowiańska i polska, wstęp i oprac. Stanisław Urbańczyk, PWN, Warszawa 1980.

Bugenhagen Johannes, Pomerania, Gryphiswaldiae 1727.

Cetwiński Marek, „Per totam civitatem ludos scenicos agi”. Teatr na Pomorzu w XII wieku?, w: idem, Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze i historiograficzne, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2002, s. 15–19.

Cetwiński Marek, Imperium Lechitów. Polityczna doktryna czy opowieść ku pokrzepieniu serc?, w: idem, Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze i historiograficzne, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2002, s. 71–77.

Cetwiński Marek, Juliusz Cezar w Lubiążu. Wokół pewnej wizji dziejopisarstwa śląskiego, w: idem, Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze i historiograficzne, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2002, s. 187–194.

Cetwiński Marek, Derwich Marek, Herby, legendy, dawne mity, KAW, Wrocław 1989.

Cetwiński Marek, Podstępem czy siłą? „Działania specjalne” i ich moralna ocena w kronikach śląskich, „Średniowiecze polskie i powszechne” 2, 2002, s. 138–166.

Chmielewska Katarzyna, Rola wątków i motywów antycznych w „Kronice polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2003.

Chronica Dzirsvae, wyd. Krzysztof Pawłowski, MPH n.s., t. 15, PAU, Kraków 2013.

Chronica Poloniae Maioris, wyd. Brygida Kürbis, MPH n.s., t. 8, PWN, Warszawa 1970.

Chronica Sigeberti Gemblacensis a. 381–1111, wyd. Ludwig C. Bethmann, MGH SS, t. 6, Impensis Bibliopolii Aulici Hahniani, Hannoverae 1844.

Chronicon Polonorum, wyd. Ludwik Ćwikliński, MPH, t. 3, Akademia Umiejętności w Krakowie, Lwów 1878.

Chronicon Polono-Silesiacarum, wyd. Wilhelm Arndt, MGH SS, t. 19, Impensis Bibliopolii Aulici Hahniani, Hannoverae 1866.

Chronicon principum Poloniae, wyd. Zygmunt Węclewski, MPH, t. 3, Akademia Umiejętności w Krakowie, Lwów 1878.

Cicero, Epistulae ad familiares, wyd. David Roy Shackleton Bailey, t. 2: 47–43 BC, Clarendon Press, Cambridge 2004.

Conti Aidan, Ælnoth of Canterbury and Early Mythopoiesis in Denmark, w: Saints and Their Lives on the Periphery. Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c. 1000–1200), red. Haki Antonsson, Ildar Garipzanov, Brepols, Turnhout 2010, s. 189–206.

Dembińska Maria, Wędzki Andrzej, Lubiń, w: SSS, t. 3, Wrocław 1967, s. 96–98.

Den Gammel-Danske Rimkrönike fra Sorø-Kloster, wyd. Christian Sigfred. Ley, Fabritius de Tengnagel, Kobenhavn 1841.

Deptuła Czesław, Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, wyd. 2, Lublin 2000.

Deptuła Czesław, Ideologia Polski jako państwa morskiego w dziejopisarstwie polskim XII– XIV wieku, „Zeszyty Naukowe KUL” 18, 1975, 4, s. 3–17.

Drelicharz Wojciech, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, PAU, Kraków 2003.

Drelicharz Wojciech, Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2012.

Enikels Jansen, Weltchronik, wyd. Philipp Strauch, MGH Deutsche Chroniken, t. 3, Impensis Bibliopoli Hahniani, Hannoverae–Lipsiae 1900.

Eutropi Breviarium ab urbe condita, wyd. Hans Droysen, MGH Auctores antiquissimi, s. 2, apud Weidmannos, Berolini 1879.

Filipiuk Justyna, Kośnik Konrad, Słowiańskie teorie spiskowe jako pozanaukowe narracje historyczne, „Czas Kultury” 2, 2016, s. 83.

Fredegarii et aliorum Chronica, wyd. Bruno Krusch, MGH SrM, t. 2, Impensis Bibliopoli Hahniani, Hannoverae 1888.

Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. Karol Maleczyński, MPH n.s., t. 2, PAU, Kraków 1952.

Gawlas Sławomir, Pytania o tożsamość średniowiecznych Polaków w świetle współczesnych dyskusji humanistyki, w: Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, red. Sławomir Gawlas, Paweł Żmudzki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 15–82.

Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium, wyd. Wilhelm Schum, MGH SS, t. 14, Impensis Bibliopoli Hahniani, Hannoverae 1883.

Gesta Swenomagni regis et filiorum eius et Passio gloriosissimi Canuti regis et martyris, w: Vitae sanctorum Danorum, wyd. Martin Clarentius Gertz, J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover), København 1908–1912.

Gieysztor Aleksander, Leszek I, II, III, w: SSS, t. 3, Wrocław 1967, s. 48.

Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, wyd. 3, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

Grabski Andrzej Feliks, Polska w opiniach obcych X–XIII w., PWN, Warszawa 1964.

Gundolf Friedrich, Caesar in der deutschen Literatur, Mayer & Müller, Berlin 1903.

Gundolf Friedrich, Caesar. Geschichte seines Ruhms, Bondi, Berlin 1925.

Heck Roman, Chronica Principum Poloniae a Chronica Polonorum, Sobótka 31, 1976, 2, s. 185–196.

Heck Roman, Kronika książąt polskich – metoda prezentacji dziejów, w: Dawna historiografia śląska. Materiały sesji odbytej w Brzegu w dniach 26–27 listopada 1977 roku, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole 1977, s. 61–81.

Helmoldi Presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum, wyd. Bernhard Schmeidler, MGH SrG in us. schol., Impensis Bibliopoli Hahniani, Hannoverae 1937.

Hermann Pernille, Politiske og æstetiske aspekter i Rimkrøniken, „(Dansk) Historisk Tidsskrift” 107, 2007, 2, s. 389–411.

Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, t. 1, wyd. Jan Dąbrowski, Wanda Semkowicz-Zarembina, Krystyna Pieradzka, PWN, Varsaviae 1964; t. 6, wyd. Krystyna Pieradzka, Zofia Kozłowska-Budkowa, Danuta Turkowska, PWN, Varsaviae 1973.

Iordanis, Getica, wyd. Theodor Mommsen, MGH Auctores antiquissimi, t. 5, 1, apud Weidmannos, Berolini 1882.

Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarvm sive Originvm libri XX, wyd. Wallance Martin Lindsay, e Typographeo Clarendoniano, Oxonii 1911.

Isidori Iunioris episcopi Hispalensis Historia Gothorum Wandalorum Sueborum, wyd. Theodor Mommsen, MGH Auctores antiquissimi, t. 11, apud Weidmannos, Berolini 1894.

Iustinus, Trogi Pompei Historiarum Philippicarum Epitoma, wyd. Justus Wilhelm Linde Jeep, in Aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae 1859.

Jan z Dąbrówki, Commentum in Chronicam Polonorum Magistri Vincentii dicti Kadłubek, wyd. Marian Zwiercan [et al.], MPH n.s., t. 14, PAU, Kraków 2008.

Jurkiewicz Jan, Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów w świetle historiografii. Czas powstania i tendencje polityczne, w: Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci Wojciecha Peltza, red. Jarosław Dudek Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.

Kałuża Zenon, Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka. Zbiór studiów, Instytut Tomistyczny, Warszawa 2014.

Karp Marek J., Więź ogólnopolska i regionalna w średniowiecznych mitach początku, PH 72, 1981, 2, s. 211–227.

Kasperski Robert, Reges et gentes. Studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI–VII w.), IH PAN, Warszawa 2017.

Kiersnowski Ryszard, Legenda Winety. Studium historyczne, Wydawnictwo Studium Słowiańskiego UJ, Kraków 1950.

Kollinger Karol, Vincentiana. Materiały do bibliografii, w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. Andrzej Dąbrówka, Witold Wojtowicz, IBL PAN, Uniwersytet Szczeciński, Warszawa 2009, s. 476–527.

Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. Andrzej Dąbrówka, Mikołaj Olszewski, IBL PAN, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, Warszawa 2015.

Konik Eugeniusz, Gajusz Juliusz Cezar w historiografii, „Annales UMCS”, sectio F Nauki Humanistyczne, 29, 1974, s. 33–41.

Kronika Jana z Marignoly, wyd. Josef Emler, nákladem Musea Království Českého, Praha 1882 (Fontes Rerum Bohemicarum, t. 3, V).

Kronika Polska Marcina Bielskiego, w Drukarni A. Gałęzowskiego i Komp., Warszawa 1829.

Kronika Thietmara, wyd. Marian Z. Jedlicki, Instytut Zachodni, Poznań 1953.

Kuczkowski Andrzej, Wolińska włócznia Juliusza Cezara – próba interpretacji, w: Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. 1: Starożytność i średniowiecze, red. Michał Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 408–421.

Kürbisówna Brygida, „Pollexianorum cervicosa feritas”. Dzikość i barbarzyństwo w opinii Mistrza Wincentego, w: Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka Łowmiańskiego, red. Jerzy Ochmański, Wydawnictwo UAM, Poznań 1974.

Lanckorońska Karolina, Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1961.

Lehr-Spławiński Tadeusz, O nazwie pomorskiego grodu Wolin–Julin u ujścia Odry, „Rocznik Gdański” 7–8, 1933, s. 37–43.

Lelewel Joachim, Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa polskim XII wieku dziejopisem, a w szczególności nad piérwszą dzieiów jego xięgą, nakł. i drukiem J. Zawadzkiego, Warszawa–Wilno 1811.

Lewandowski Ignacy, Mistrz Wincenty a Justyn – epitomator Pompejusza Troga, „Studia Źródłoznawcze” 20, 1976, s. 28–34.

Łowmiański Henryk, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. 5, PWN, Warszawa 1973.

Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, KAW, Kraków 1986.

Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, wyd. Marian Plezia, MPH n.s., t. 11, PAU, Kraków 1994.

Makuch Piotr, Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Małecki Antoni, Lechici w świetle historycznej krytyki, Komis H. Altenberga, wyd. 2, Lwów 1907.

Malinowska Jolanta, Wizerunek kobiety w kronice Mistrza Wincentego, w: Studia z dziejów historii Polski i powszechnej od XIII do początków XIX wieku, red. Jan Szymczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.

Manikowska Halina, Świadomość regionalna na Śląsku w późnym średniowieczu, w: Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich. Pamięci Benedykta Zientary 1929–1983, red. Aleksander Gieysztor, Sławomir Gawlas, PWN, Warszawa 1990.

Martini Cromeri De origine et rebvs gestis Polonorum libri XXX, per Ioannem Oporinum, Basileæ 1568.

Megaard John, The Man who did not write Edda. Sæmundr fróði and the Birth of Icelandic Literature, w: Scandinavia and Christian Europe in the Middle Ages. Papers of the 12th International Saga Conference, red. Rudolf Simek, Judith Meurer, Universität Bonn, Bonn 2003, s. 373–381.

Michałowski Roman, Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X–XIII wieku, wyd. 2, Arx Regia, Warszawa 1993.

Michałowski Roman, Zjazd Gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Mierzwy kronika, wyd. August Bielowski, MPH, t. 2, nakład własny, Lwów 1872, s. 145–192.

Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika Polska, przeł. Brygida Kürbis, Ossolineum, De Agostini, Wrocław 2003.

Moczulski Leszek, Narodziny Międzymorza. Ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw oraz układy geopolityczne wschodniej części Europy w późnej starożytności i we wczesnym średniowieczu, Bellona, Warszawa 2007.

Mowa Ostroroga wobec papieża Pawła II (1467), w: Humanizm i reformacja w Polsce. Wybór źródeł dla ćwiczeń uniwersyteckich, wyd. Ignacy Chrzanowski, Stanisław Kot, Ossolineum, Lwów 1927, s. 56–60.

Mrozowicz Wojciech, Śląska Kronika Polska. Wstęp do studium źródłoznawczego, cz. 1, w: Studia z historii średniowiecza, red. Mateusz Goliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Mrozowicz Wojciech, Z problematyki recepcji Kroniki Wincentego w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim (ze szczególnym uwzględnieniem śląskiej Kroniki Polskiej), w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. Andrzej Dąbrówka, Witold Wojtowicz, IBL PAN, Uniwersytet Szczeciński, Warszawa 2009, s. 326–336.

Mularczyk Jerzy, Kronika Polska i jej relacja o bitwie pod Studnicą, KH 95, 1988, 2, s. 25–56.

Myśliwski Grzegorz, Archetypy i historia. Uwagi o „Polskich dziejach bajecznych mistrza Wincentego Kadłubka” Jacka Banaszkiewicza, PH 90, 1999, 4, s. 541–551.

Naruszewicz Adam, Historya Narodu Polskiego, t. 3–4, Breitkopf & Haertel, Lipsk 1836.

Nearing Homer jr., Local Caesar Traditions in Britain, „Speculum” 24, 1949, 2, s. 218–227.

Notula satis notabilis de Pomeranorum, Stetinensium, ac Rugie principatu, wyd. Johann Gottfried Ludwig Kosegarten, „Baltische Studien” 17, 1858, 1, s. 103–140.

Obremski Krzysztof, Panegiryczna sztuka postaciowania. August II Mocny, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

Oddaannálar og Oddverjaannáll, wyd. Eiríkur Þormóðsson, Guðrún Ása Grímsdóttir, Reykjavík 2003.

Orose, Histoires (contre les païens), wyd. Marie-Pierre Arnaud-Lindet, Persée, Paris 2003.

Pandowska Danuta, Włócznia Juliusza Cezara w Wolinie, „Słupskie Studia Historyczne” 5, 1997, s. 27–37.

Pauli Diaconi Historia Langobardorum, wyd. Georg Waitz, MGH SrG in us. schol., Impensis Bibliopoli Hahniani, Hannoverae 1878.

Pleszczyński Andrzej, Sobiesiak Joanna, Szejgiec Karol, Tomaszek Michał, Tyszka Przemysław, Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu, Chronicon, Wrocław 2016.

Pleszczyński Andrzej, Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

Plezia Marian, Dialog w kronice Kadłubka, w: idem, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, DWN, Kraków 2001, s. 217–227.

Propp Włodzimierz, Morfologia bajki, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.

Q. Curtii Rufi De Gestis Alexandri Magni regis Macedonum libri qui supersunt octo, wyd. Julius Mützell, t. 1, apud Fr. Vieweg et filium, Berlin 1841.

Reydellet Marc, La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville, Persée, Rome 1981.

Rocznik Kapituły Krakowskiej, wyd. Zofia Kozłowska-Budkowa, MPH n.s., t. 5, PWN, Warszawa 1978.

Rosik Stanisław, Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Chronicon, Wrocław 2010.

Rudnicki Mikołaj, Studia nad nazwami rzek lechickich. Odra i jej ujścia, „Slavia Occidentalis” 15, 1936, s. 46–101.

Rusakiewicz Monika, Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku, Chronicon, Wrocław 2016.

Samsonowicz Agnieszka, Julia, w: SSS, t. 2, Wrocław [etc.] 1964.

Saxo Grammaticus, Gesta Danorum. The History of the Danes, wyd. Karsten Friis-Jensen, t. 1–2, Clarendon Press, Oxford 2015.

Schlauch Margaret, Geoffrey of Monmouth and Early Polish Historiography. A Supplement, „Speculum” 44, 1969, 2, s. 258–263.

Scriptores Rerum Silesiacarum, wyd. Hermann Markgraf, t. 8, Josef Max & Comp., Breslau 1873.

Sikorski Dariusz Andrzej, Religie dawnych Słowian. Przewodnik dla zdezorientowanych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018.

Skibiński Edward, Początki Polski w Kronice Polskiej i w Kronice Dzierzwy, w: Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. Dariusz A. Sikorski, Andrzej M. Wyrwa, DiG, Poznań–Warszawa 2006, s. 196–203.

Ślaski Kazimierz, Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski, PWN, Poznań 1968.

Słupecki Leszek P., Slavonic pagan sanctuaries, Institute of Archeology and Ethnology. Polish Academy of Sciences, Warsaw 1994.

Storm Gustav, Forord, w: Islandske Annaler indtil 1578, Grøndahl & Søns Bogtrykkeri, Christiana 1888.

Strzelczyk Jerzy, Juliusz Cezar w tradycji wieków średnich, w: idem, W świecie średniowiecznych myśli i emocji. Wybór prac, Instytut Historii UAM, Poznań 2012, s. 159–170.

Tazbir Janusz, Od antemurale do przedmurza, dzieje terminu, OiRP 29, 1984, s. 166–184.

The Historia Regum Brittanie of Geoffrey of Monmouth, wyd. Michael D. Reeve, The Boydell Press, Woodbridge 2007.

Thomas Heinz, Julius Caesar und die Deutschen. Zu Ursprung und Gestalt eines deutschen Geschichtsbewusstseins in der Zeit Gregors VII. und Heinrichs IV., w: Die Salier und das Reich, t. 3: Gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher Wandel im Reich der Salier, red. Stefan Weinfurter [et al.], Thorbecke, Sigmaringen 1991.

Třeštik Dušan, Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie, Czesi i Europa Środkowa w latach 791–871, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009.

Tymieniecki Kazimierz, Polska legenda średniowieczna, „Przeszłość” 7, 1935, 4, s. 55–57.

Vercamer Grischa, The Origins of the Polish Piast Dynasty as Chronicled by Bishop Vincent of Kraków (Wincenty Kadłubek) to Serve as a Political Model for His Own Contemporary Time, w: The Medieval Chronicle, red. Erik Kooper, Sjoerd Levelt, t. 11, Leiden–Boston 2018.

Versus Lubenses, wyd. August Bielowski, MPH, t. 3, W Komisie Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1878.

Walczak Ryszard, „Protocollum” augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu. O polsko-pomorskich związkach historiograficznych w średniowieczu, PTPN, Poznań 1991.

Węcowski Piotr, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Societas Vistulana, Kraków 2014.

Widukindi Monachi Corbeiensis Rerum Gestarum Saxonicarum libri tres, wyd. Paul Hirsch, MGH SrG in us. schol., Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae 1935.

Wiersze wywołane mową Ostroroga, w: Humanizm i reformacja w Polsce. Wybór źródeł dla ćwiczeń uniwersyteckich, wyd. Ignacy Chrzanowski, Stanisław Kot, Ossolineum, Lwów 1927, s. 58–60.

Wood Jamie, The Politics of Identity in Visigothic Spain. Religion and Power in the Histories of Isidore of Seville, Brill, Leiden–Boston 2012.

Zeissberg Heinrich, Vincentius Kadłubek, Bishof von Krakau (1208–1218; † 1223), und seine Chronik Polens. Zur Literaturgeschichte des dreizehnten Jahrhunderts, aus der K.K. Hofund Staatsdruckerei, in Commission bei Karl Gerold’s Sohn, Buchhändler der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1869.

Żmudzki Paweł, Kulturowy kontekst nazw „Polanie”, „Polacy”, „Polska” w średniowiecznej historiografii polskiej i ruskiej, w: Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, red. Sławomir Gawlas, Paweł Żmudzki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 165–219.

Żmudzki Paweł, Vincentius’s Construct of a Nation. Poland as Res Publica, w: Writing History in Medieval Poland. Bishop Vincentius of Cracow and the Chronica Polonorum, red. Darius von Güttner-Sporzyński, Brepols Publishers, Turnhout 2017, s. 175–197.

Żmudzki Paweł, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Żuchowicz Roman, Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka, Sub Lupa, Warszawa 2018.

Zwiercan Marian, Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Ossolineum, Wrocław 1969.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism