O nieznanych listach Gustawa Manteuffla ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Komunikat

Radosław Budzyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2018.125.3.05

Abstrakt


W zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego zostały odnalezione listy Gustawa Manteuffla do Aleksandra Semkowicza. Ich wartość polega na uzupełnieniu „białych plam” w biografii polsko-inflanckiego barona w zakresie jego współpracy z redakcją lwowskiego „Kwartalnika Historycznego” oraz z galicyjskimi historykami polskimi. Korespondencja ta przynosi informacje, jak technicznie rozwiązywano problem przekazywania periodyku do kraju, w którym był on zakazany. Co więcej, listy Manteuffla rzucają też światło na jego relacje z rosyjską cenzurą. Na uwagę zasługuje również krótka wzmianka na temat czasów studenckich Manteuffla w Dorpacie.

 

Until recently, little has been known about the cooperation of baron Gustaw Manteuffel (1832–1916), an outstanding chronicler of Polish Livonia, with the Kwartalnik Historyczny, published in Lwów (L’viv, Lemberg). Manteuffel’s letters to Aleksander Semkowicz have recently been found in the collection of the Library of the University of L’viv. These are especially valuable as they will fill the gaps in the biography of the Polish-Livonian baron. One such gap is his cooperation with the editorial staff of the Kwartalnik Historyczny and Polish historians from Galicia. The correspondence sheds light on such matters as the way in which the periodical was smuggled into the country, where it was forbidden, and Manteuffel’s relations with Russian censorship. There is a brief mention of Manteuffel’s student years at Tartu.


Słowa kluczowe


Gustaw Manteuffel; historiografia; Inflanty Polskie; Lwów; korespondencja; Gustaw Manteuffel; historiography; Polish Livonia; L’viv; letters

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardach Juliusz, Manteuffel-Szoege Gustaw (1832–1916), PSB, t. 19, Kraków 1974, s. 491–493.

Breżgo Bolesław, Odgłosy powstania 1830–1831 na Witebszczyźnie i Inflantach, w: Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, Lwów 1930.

Danilewicz-Zielińska Maria, Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie, „Zeszyty Historyczne” Paryż 1987, 46.

Jankowski Czesław, Dziejopis Inflant, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, 2, s. 562.

Manteuffel-Szoege Ryszard, Inflanty, Inflanty, oprac. Zbigniew Szopiński, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1991.

Romanowski Andrzej, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904, Universitas, Kraków 2003.

Samborska-Kukuć Dorota, Wstęp, w: Ludwika Hipolita Plater, Dramat bez nazwy, Primum Verbum, Łódź 2015.

Strods Henrihs, Gustaw Manteuffel (Manteuffel-Szoege, 1832–1916). Życie i twórczość, w: Kultura polska na Łotwie, red. Jarosław Sozański, Ryszard Szklennik, ARP, Ryga 1994.

Toczek Alfred, Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860–1918), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Zajas Krzysztof, Gustaw Manteuffel projektuje Inflanty, w: Gustaw Manteuffel, Inflanty Polskie i Listy znad Bałtyku, Universitas, Kraków 2009.

Zajas Krzysztof, Nieistniejąca kraina, zapomniany historyk, w: Gustaw Manteuffel, Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich…, oprac. Krzysztof Zajas, Universitas, Kraków 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism