Epuracja urzędników w powstaniu listopadowym

Michał Gałędek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.3.04

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest problemowi tzw. epuracji kadr urzędniczych Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym (1830–1831) i koncentruje się na inicjatywie rządu powstańczego w tym zakresie na tle dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej. Analizą objęta została kwestia motywów i uwarunkowań całej akcji, jej przebieg oraz skutki.

 

The article deals with the problem of the so-called epuration of officials of the Kingdom of Poland during the November Uprising (1830–1831), and focuses on the initiatives of the insurgent government undertaken towards this end, set against the background of dynamically changing political circumstances. An analysis includes also the question of motives and circumstances of the whole action, together with its course and results.


Słowa kluczowe


Urzędnicy; powstanie listopadowe; administracja; czystka; Królestwo Polskie; Officials; November Uprising; administration; purge; Kingdom of Poland

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barszczewska Alina, Województwo kaliskie i mazowieckie w powstaniu listopadowym 1830–1831, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1965.

Barszczewska Alina, Z dziejów rad obywatelskich w Królestwie Polskim w okresie powstania listopadowego, PH 53, 1962, 1, s. 258–270.

Dyaryusz Sejmu z r. 1830–1831, wyd. Michał Rostworowski, t. 5–6, Wydawnictwo Akademii Umiejętności, Kraków 1911–1912.

Gałędek Michał, Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego, Arche, Sopot 2017.

Gałędek Michał, Rekonstrukcja zarządu wojewódzkiego i obwodowego w powstaniu listopadowym, w: Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830–1833, red. Lech Mażewski, von Borowiecky, Radzymin 2014, s. 101–118.

Izdebski Hubert, Historia administracji a historia biurokracji, „Państwo i Prawo” 30, 1975, 5, s. 60–72.

Karpińska Małgorzata, Policje tajne w Królestwie Kongresowym, PH 76, 1985, 4, s. 679–709.

Kulecka Alina, Naród i władze rządowe. Dyskurs o biurokracji w Królestwie Polskim (1815– 1867), w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 1, red. Artur Górak, Ireneusz Adam Łuć, Dariusz Magier, Radzyńskie Towarzystwo Naukowe, Radzyń Podlaski 2008, s. 165–193.

Mencel Tadeusz, Działalność władz cywilnych województwa lubelskiego w okresie powstania listopadowego, „Rocznik Lubelski” 5, 1963, s. 91–146.

Mencel Tadeusz, Kajetan Morozewicz (1799–1869). Prezes „narodowej” Komisji Województwa Lubelskiego w powstaniu listopadowym, „Rocznik Lubelski” 22, 1980, s. 7–32.

Mycielski Maciej, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Mycielski Maciej, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815–1830, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Młocki Alfred, Księga Wspomnień, wyd. Agaton Giller, Piotr Zbroik, Drukarnia Adolfa Reiffa, Paryż 1884.

Ostrowski Antoni, Pamiętnik z czasów powstania listopadowego, wyd. Karolina Rostocka, Władysław Rostocki, Ossolineum, Wrocław 1961.

Rostocki Władysław, Administracja lokalna w Królestwie Polskim wobec Powstania Listopadowego, w: Powstanie Listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. Władysław Zajewski, PWN, Warszawa 1980, s. 155–180.

Rostocki Władysław, Postawa polityczna komisarzy obwodowych w 1830–1831 r., w: Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, t. 3, red. Witold Kula, PWN, Warszawa 1968, s. 7–45.

Saletra Wojciech, Administracja lokalna województw sandomierskiego i krakowskiego wobec powstania listopadowego 1830–1831 roku. Przyczynek do postaw politycznych kadr urzędniczych, w: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. Bożena Dziemidok-Olszewska, Wojciech Sokół, Tomasz Bichta, Lublin 2012, s. 807–836.

Skarbek Jan, Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830–1831, t. 1, KUL, Lublin 2011.

Witkowski Wojciech, Historia administracji w Polsce 1764–1989, PWN, Warszawa 2007.

Zajewski Władysław, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830–1831, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1967.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism