The strengths and weaknesses of employees 50+ in terms of managing individual performance

Wojciech Ulrych, Marzena Syper-Jędrzejak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2017.008

Abstract


Purpose: The aim of this paper is to point out the challenges in the performance management of older workers. The awareness of the necessity to develop and implement HRM policy raises questions about the application of relevant practices.

Methodology: Literature review, viewpoint.

Findings: Both the cognitive and physical  capabilities of employees aged 50 and above can pose some challenges for their employer. The specificity of workers aged 50 and above and the conditions for their effectiveness is the subject of many studies within the frontiers of medical psychology and management sciences. Organizations that make a conscious effort to shape human resource management in the direction of managing their performance must take account of their strengths and weaknesses, especially if they are a significant part of the workforce.

Implications for practice: The social and demographic changes that have occurred in Western as well as Polish societies have forced employers to take into account the characteristics of the work of people aged 50+. An employer employing older staff should shape working conditions conducive to stimulating their performance and utilizing their strengths.

Originality/value: The article includes recommendations for practical application drawn from theoretical reflections, which can be an inspiration to break stereotypes and contribute to the increase old workers’ performance.


Keywords


human resources management; older workers; performance

Full Text:

PDF

References


Armstrong, M. (2009), Performance Management: key strategies and practical guidelines, Kogan, London.

Beck, V., Williams, G. (2016), "Managing Older Workers: A report for Acas", available at: http://www.acas.org.uk/media/pdf/f/i/Managing-older-workers-a-report-for-acas.pdf, (accessed 4 February 2017).

Berensson, K., Ardbo, C., Junstrom, M. (2007), „Zdrowe starzenie się. Wyzwania dla Europy”, The Swedish National Institute of Public Health.

Bohdziewicz, P. (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Bombiak, E. (2014), „Zarządzanie różnorodnością – wyzwaniem dla współczesnych menedżerów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, No. 102, pp. 109-122.

Bromley, D. (1989), Psychologia starzenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bugajska, J., Makowiec-Dąbrowska, T., Wągrowska-Koski, E. (2010), „Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników”, Medycyna Pracy, Vol. 61 No. 1, pp. 55-63.

Bujacz, A., Macko, M. (2010), Raport nt. nowoczesnych metod motywacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy, Dobre Kadry, Wrocław.

Cavanaugh, J., (1997), „Starzenie się”, in: Bryant, P.E., Colman, A.M. (Eds.), Psychologia rozwojowa, Zysk i S-ka, Poznań, pp. 109-135.

Czapiński J., Panek T., „Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków”, Warszawa, available at: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (accessed 5 May 2017).

Dubois, D., Rothwell W. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach: od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR, Helion, Gliwice.

Główny Urząd Statystyczny (2014), „Prognoza ludności na lata 2014-2050”, Warszawa, available at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (accessed 10 January 2017).

"Golden Age Index", available at: http://www.pwc.co.uk/services/economics-policy/insights/golden-age-index.html (accessed 17 October 2017).

Hatta, A., Nishihira, Y., Kim, S. (2005), "Effects of habitual moderate exercise on response processing and cognitive processing in older adults", Japanese Journal of Physiology, Vol. 55 No.1, pp. 29-36. DOI: 10.2147/CIA.S46405.

International Labor Organization (1980), "Recommendation concerning Older Workers", No. 162, Geneva, available at: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R162 (accessed 10 October 2017).

Kryńska, E., Krzyszowski, J., Urbaniak, B., Wiktorowicz, J. (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Litwiński, J. (2010), Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE, PARP, Warszawa.

Maurer, T.J. (2001), "Career-relevant Learning and Development, Worker Age, and Beliefs about Self-efficacy for Development", Journal of Management, Vol. 27 No. 2, pp. 123-140. DOI: 10.1177/014920630102700201.

Mendryk, I. (2016), „Uwarunkowania doskonalenia kompetencji pracowników 50+. Wyniki badań”, Organizacja i Zarządzanie, Vol. 97, pp. 213-223

Naegele, G. Walker, A. (2006), A Guide to Good Practice in Age Management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Foundations, Dublin.

Nyce, S., Schieber, S. (2012), Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Olejnik, M. (2014), „Średnia dorosłość, Wiek średni”, in: Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (Eds.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 222-262.

Ratajczak, Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rembiasz, M. (2017), "Impact of employee age on the safe performance of production tasks", MATEC Web of Conferences, Vol. 94, DOI: 10.1051/matecconf/20179407009.

Rembiasz, M., Górny, A. (2015), „Ergonomia w zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, Vol. 65, pp. 115-126.

Rożnowski, B. (2010), „Wieloaspektowa charakterystyka sytuacji życiowej osób 50+ w perspektywie aktywności zawodowej”, available at: www.olbrzym.info/wieloaspektowa_charakterystyka_sytuacji_zyciowej_osob_powyzej _50_lat_w_perspektywie_aktywnosci_zawodowej.pdf (accessed 10 December 2016).

Strelau, J., Doliński, D. (2008), Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Stuart-Hamilton, I. (2006), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Trempała, J. (2014), „Ageizm a funkcjonowanie i rozwój ludzi starszych”, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Vol.1 No. 9, pp. 9-22.

Trempała, J., Harwas-Napierała, B. (2014), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Urbaniak, B. (2007), Pracownicy 45+ wobec barier na rynku pracy, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.

Urbaniak, B. (2008), „Wyzwania wobec edukacji starszych pracowników w Polsce”, in: Kowaleski, J.T.,

Szukalski, P. (Eds.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, pp. 68-83.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).

Woods, D. (2011), "Age discrimination? Older workers still neglected over training and performance issues", CIPD findings, available at: http://www.hrmagazine.co.uk/article-details/age-discrimination-older-workers-still-neglected-over-training-and-performance-issues-cipd-finds (accessed 4 February 2017).

Zientara, P. (2009), "Employment of older workers in Polish SMEs: employer attitudes and perceptions, employee motivations and expectations", Human Resource Development International, Vol. 12 No.2, pp. 135-153. DOI: 10.1080/13678860902764068.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism