Reaction of street trees to adverse environmental conditions in the centre of Warsaw

Wojciech Dmuchowski, Aneta Baczewska, Paulina Brągoszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-011-0041-4

Abstract


The present study aimed atanalysing the trees growing along the four main streets of Warsaw - Marszałkowska, Świętokrzyska, Jana Pawła II and Solidarności Avenues - in order to evaluate the condition of each of them. The observations made in 1973 and in 2007 revealed that in this time the trees passed from 1631 to 1014, which stands for 40.3% of the original number. The biggest loss was noted for species: Sorbus aucuparia L. (94%), Acer pseudoplatanus L. (83%), Tilia cordata Mill. (65%) and Tilia ‘Euchlora’ (62%). None of the species, that were growing in 1973, could have been more tolerant to the specific environmental conditions in the vicinity of the road. The observations made in September had shown that the most frequent average value of the leaf damage index was above 3. The growing of this index showed that as vegetation period was passing by the condition of the trees was getting worse.The comparison of the leaf damage index carried out in September showed that in 2007 the health condition in 2007 was slightly better than in 1973.

Keywords


city environment; trees declining; de-icing

Full Text:

PDF

References


Appleton B., Horsley., Harris V., Eaton G., Fox L., Orband J. & Hoysa C., 2002, Trees for parking lots and paved areas, Trees for Problem Landscape Sites, Virginia Cooperative Extension, Blackburg, VA.

Bach A., Frazik-Adamczyk M., Pawłowska B. & Pniak M., 2007, Wpływ warunków miejskich na zdrowotność lip (Tilia x europea ‘Pallida’) w alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie [The effect of urban conditions on health status of Common Lime (Tilia x europea ‘Pallida’) at the Virgin Mary Avenue in Czestochowa], Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLXXXIII, Ogrodnictwo 41: 11-16.

Borowski J. & Latocha P., 2006, Dobór drzew i krzewów do warunków przyulicznych Warszawy i miast centralnej Polski [Trees and shrubs suitable for street conditions in Warsaw and other cities in central Poland], Rocznik Dendrologiczny 54: 93-93.

Brogowski Z., Czarnowska K., Chojnicki J., Pracz J.& Zagórski Z., 2000, Wpływ stresu solnego na stan chemiczny liści drzew z terenu Łodzi [Effect of salinity stress on the chemical status of leaves of trees from the city of Łódź], Roczniki Gleboznawcze 1/2: 17-28.

Bugała W., 1991, Drzewa i krzewy [Trees and shrubs], Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 594.

Chmielewski W., Dmuchowski W. & Supłat S., 1999, Impact of urban environmental pollution on growth, leaf damage and chemical constituents of Warsaw Urban Trees, Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Affects on Forest Ecosystems, Riverside, USA, February 5-9 1996, USDA Forest Service, General Technical Report, PSWGTR-166: 215-220.

Chmielewski W. & Molski B., 1986, Badania nad przydatnością platana do zadrzewień przyulicznych [Studies on the usefulness of Platanus to the street planting], Ogrodnictwo 6: 18-21.

Czerniawska-Kusza I., Kusza G. & Dużyński M., 2004, Effect of deicing salts on urban soils and health status of roadside trees in the Opole Region, Environmental Toxicology 19: 296 - 301.

Czerwiński Z., 1978, Wpływ chemicznej technologii odśnieżania ulic na gleby i roślinność drzewiastą aglomeracji miejskich [The effect of chemical technology of snow removal on the soil and vegetation of urban trees], Zeszyty Naukowe SGGW-AR, Rozprawy Naukowe 104: 42.

Dmuchowski W, Sołtykiewicz E. & Gozdowski D., 2005, Reakcja Quercus rubra L. na zakłócenie równowagi jonowej spowodowanej różnym stopniem zasolenia gleby [The reaction of Quercus rubra L. in ionic imbalance caused by varying degrees of soil salinity], [in:] B. Gworek (ed.), Obieg Pierwiastków w Przyrodzie [Circulation of chemical elements in Nature], III: 506-510.

Dmuchowski W. & Badurek M., 2001, Zmiany składu chemicznego liści drzew pod wpływem środowiska miejskiego [Changes in chemical composition of leaves of trees under the influence of the urban environment], [in:] B. Gworek, A. Mocka (eds.), Obieg Pierwiastków w Przyrodzie [Circulation of chemical elements in Nature], I: 218-224.

Dmuchowski W. & Badurek M., 2003, Chlorine contents in the leaves of tree species characterized with relatively greater resistance to the adverse urban conditions, [in:] B. Gworek, J., Misiak (eds.), Obieg Pierwiastków w Przyrodzie [Circulation of chemical elements in Nature], II: 309-312.

Dmuchowski W., Badurek M., 2004, Chloride and sodium in the leaves of urban trees in Warsaw in connection to their health condition. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 11 (4-5): 297-303.

Dmuchowski W., Kurczyńska E., Chmielewski W. & Badurek M., 2001, Growth and development of Crimean linden in street planting, [in:] R. Siwicki (ed.), Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe, [Biological response of trees to industrial contamination], Wydawnictwo Bogucki, Poznań: 629-635.

Dmuchowski W., Sołtykiewicz E. & Woźniak J., 2007, The effect of urban environment on the phenological development of Tilia ‘Euchlora’ trees. Monographs of Botanic Garden 141-145.

Dmuchowski W., 2004, Stan zdrowotny oraz zalecenia pielęgnacyjne dla nowo posadzonych drzew Tilia tomentosa ‘Brabant’ rosnących przy ulicy Marszałkowskiej, na odcinku Rondo Dmowskiego - Plac Konstytucji [The state of health and care recommendations for newly planted trees, Tilia tomentosa ‘Brabant’ growing on Marszałkowska Street for a distance of Dmowski Rondo - Konstytucji Square], typescript.

Duda J., W: Włoch W., Bełtowski M. & Muszyńska J., 1994, Inwentaryzacja dendrologiczna zespołu alei, [in:] Aleja Husarii Polskiej z alejami bocznymi na tle rezerwatu Łężczak w Kotlinie Raciborskiej, Wika S., Włoch W. (eds.) [Dendrological inventory of team avenue], Scripta Rudensica 3: 37-55.

Gilbertson P. & Bradshaw A.D., 1985, Tree survival in cities: the Entent and nature of the problem, Arboricultural Journal 9: 131-142.

Kubiak J., Księżniak A., 2005, Przyrodnicze uwarunkowania zadrzewień na obszarach zurbanizowanych [Natural conditioning of aforestation inurbanized areas], Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN, 2005: 168-176.

Łukasiewicz A., 1982, Kryteria prawidłowego rozwoju terenów zieleni w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Poznania [Criteria for the proper development of green spaces in urban areas on the example of the city of Poznań], Seria Biologia, Wydawnictwo Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 21: 1-62.

Marczewski A., 1996, Czy drzewa mogą rosnąć w Warszawie? [Whether the trees can grow in Warsaw?], Zieleń Warszawy problemy i nadzieje [Greenery of Warsaw, Problems and hopes], Konferencja naukowo-techniczna, 6 września 1996 r., Warszawa-Powsin: 155-163.

Mekdaschi R., Horlacher D., Schulz R. & Marschner H., 1988, Streusalzschäden und Sanierungsmassnahmen zur Verminderung der Streusalzbelastung von Strassenbäumrn in Stuttgart, Angew, Botanik 62: 355-371.

Patterson J. C., Murray J. J. &. Short J. R, 1980, The Impact of Urban Soils on Vegetation, Proceedings of the third conference of the Metropolitan Tree Improvement Alliance (METRIA) 3: 33-56.

Richards N.A., 1983, Reasonable Guidelines for Street Tree Diversity, Journal of Arboriculture 19: 56-70.

Siewniak M. & Siewniak M., 2001, Basic problems of growing trees in the streets. Zieleń Warszawy Problemy i Nadzieje, Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa-Powsin, październik 2001: 33-55

Sklar F. & Ames R. G., 1985, Staying alive: street tree survival in the inner-city, J. Urban Affairs 7 (1): 55-65.

Szczepanowska H., 2001, Drzewa w mieście [Trees in the city], Wydawnictwo Hortpress Sp. z.o.o, Warszawa.

Szypowski J., 2000, Próba doboru gatunków i odmian drzew do nasadzeń przyulicznych w Warszawie [Trying of selection for species and varietes of trees suitable for street conditions in Warsaw], Ogrodnictwo 3: 27-29.
Partnerzy platformy czasopism