Sustainable social development of municipalities located in national park and their environmental protection

Agata Pawłat-Zawrzykraj, Konrad Podawca

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-011-0039-y

Abstract


Development of social infrastructure of rural areas and conservation of environmental valuable areas are one of the main objectives of local and national authorities. The main research problem presented in the article is to analyze the spatial accessibility of social infrastructure (understood as a 1st level service, such as: in case of education - kindergarten, primary and junior high schools, in case of health-care - health centers and clinics; in case of security - fire department and police) by local residents of the Izabelin Municipality located within the boundaries of the Kampinoski National Park.

Full Text:

PDF

References


Bank danych regionalnych [Regional Data Bank], 1995-2008, GUS [Central Statistical Office], Warszawa.

Cembrzyńska-Niebudek E. & Makarewicz R., 2004, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin [The study of the conditions and directions of the spatial management of the Izabelin Municipality], Izabelin.

Chmielewski J. M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast [The theory of urban design and urban planning], Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

COUNCIL DIRECTIVE 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of the wild birds.

COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.

Dz. U., 1991, Nr 95 poz. 425, Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. [The Education Act of 7 September 1991].

Kulikowski R., 2002, Problemy społeczne wsi i rolnictwa w Polsce [Social problems of rural areas and agriculture in Poland], [in:] J. Bański, E. Rydz (eds.) Społeczne problemy wsi,Studia obszarów wiejskich, t. 2 [Social problems of rural areas, Rural Studies, vol. 2], PAN, Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa: 9-17.

Liro A. (ed.), 1995, Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA [Concept of the National Ecological Network ECONET-POLAND], Fundacja IUCNPoland, Warszawa

Michalski T., 2002, Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej ludności wiejskiej w Polsce [Preconditions of health status of rural population in Poland], [in:] J. Bański, E. Rydz (eds.) Społeczne problemy wsi, Studia obszarów wiejskich, t. 2 [Social problems of rural areas, Rural Studies, vol. 2], PAN, Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa: 31-39.

Podawca K., Makarewicz R. & Olszewski S., 2005, Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Izabelin w latach 1996-2004 [Analysis of spatial management changes in the Izabelin Municipality in the years 1996-2004], Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, typescript.

Rydz E., 2002, Bariery edukacyjne młodzieży wiejskiej [Educational barriers of rural youth], [in:] J. Bański, E. Rydz (eds.), Społeczne problemy wsi, Studia obszarów wiejskich, t. 2 [Social problems of rural areas, Rural Studies, vol. 2], PAN, Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa: 53-68.

Sowa J., 2002, Rozwój Gminy Izabelin w obrębie wpływów Kampinoskiego Parku Narodowego [Development of the Izabelin Municicpality within the area of influence of the Kampinoski National Park], [in:] A. Stasiak (ed.) Kampinoski Park Narodowy wobec wyzwań antropopresji [ Kampinoski National Park towards the chalanges of antopopresion], Biuletyn KPZK PAN No. 202, Warszawa: 96-105.

Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski [Functional classification of Polish rural areas], PAN, Instytut Geografii Zagospodarowania Przestrzennego, Ossolineum, Wrocław.

Wieczorkiewicz W., 1995, Planowanie przestrzenne osadnictwa wiejskiego [Spatial planning of rural settlement areas],Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

www.izabelin.pl
Partnerzy platformy czasopism