Vertebrate fauna of the Toruń Valley

Andrzej Przystalski, Tomasz Brauze, Krzysztof Kasprzyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-010-0014-2

Abstract


Being a mosaic of miscellaneous habitats, the Toruń Valley is a refuge for numerous species of animals, who find their shelter here, food and favourable places for reproduction. Countrywide, the Valley is also an important natural ecological corridor for those animals. Regarding this function, the Vistula River is of particular significance within the described area. This study presents species of wild animals from all taxonomic groups of vertebrates, which occur in the Toruń Valley. Apart from the list and the total number of species in individual taxa of higher rank, short descriptions of habitat requirements were provided together with the information on changes in the population resources of some major species. More attention was devoted to species, which withdrew from this area, as well as to those which were subject to the process of restoration. More space in the text was also dedicated to those species of vertebrates, which occur in frequent mosaics of heaths, psammophilous grasslands and encroaching pine forests. In the paper, the attention was also directed to threats posed to fauna by a hydrotechnical investment undertaken on the Vistula River upstream from the city of Toruń, as well as to the significance of Natura 2000 areas legislated in the Toruń Valley for the protection of species and habitats.

Keywords


species richness; rare species; protected species; ecological corridor; Natura 2000; invasive alien species; restoration of species; diversity of habitats; the Vistula River Valley

Full Text:

PDF

References


Andrzejewski H., 1977, Płazy i gady rezerwatu „Las Piwnicki” koło Torunia [Amphibians and reptiles of reserve „Las Piwnicki” near Toruń], Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia 19, Nauki Mat.-Przyr. 30: 159-174.

Andrzejewski R., Babińska-Werka J., Gliwicz J. & Goszczyński J., 1978, Synurbisation processes in population of Apodemus agrarius. I. Characteristics of populations in urbanization gradient, Acta theriologica 23: 341-351.

Andrzejewski H. & Wołk K., 1991, Wilk Canis lupus L. w okolicach Torunia [Wolf Canis lupus L. in the neighbourhood of Toruń], Przegląd Zoologiczny 35 (3-4): 398-396.

Babińska-Werka J., Gliwicz J. & Goszczyński J., 1979, Synurbization processes in a population of Apodemusagrarius. II. Habitats of the striped field mouse in town, Acta Theriologica 24: 405-415.

Backiel T., 1993, Ichtiofauna dużych rzek - trendy i możliwości ochrony [Ichthyofauna of major rivers - trends and opportunities to protect], [in:] L. Tomiałojć (ed.), Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski [Environmental protection and conservation in the lowland valleys of the Polish rivers], Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 39-48.

Bagiński W., Brauze T. & Zieliński J., 1994, Rozpoznanie awifaunistyczne doliny Wisły między Solcem Kujawskim a Świeciem na terenach zalewowych w granicach województwa bydgoskiego [Recognition of avifauna of the Vistula River valley between Solec Kujawski and Świecie on the flood plains within the province of Bydgoszcz], Urząd Wojewódzki, manuscript, Bydgoszcz.

Bartel R., 2001, Return of salmon back to Polish waters, Ecohydrol. Hydrobiol. 1(3): 377-392.

Bartel R., Chełkowski Z. & Sych R., 1984, Le saumon en Polonge, Saumons 49: 4-6.

Berger L., 1987, Impact of agriculture intensification on Amphibia, [in:] J. J. van Gelder, H. Strijbosch, P. J. M. Bergers (eds.), Proceedings of the 4th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica, University of Nijmegen, Faculty of Sciences, Nijmengen: 79-82.

Berger L., 1989, Disapperance of amphibian larvae in the agricultural landscape, Ecology International Bulletin: 17: 65-73.

Blaustein A. R., Wake D. B. & Sousa W. P., 1994, Amphibian declines - judging stability, persistence, and susceptibility of populations to local and global extinctions, Conservation Biology 8(1): 60-71. DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1739.1994.08010060.x

Brauze T., 2001a, Struktura przestrzenna zespołów ptaków lęgowych środowisk terasy zalewowej Wisły pomiędzy Włocławkiem a Solcem Kujawskim [The spatial structure of breeding birds communities of flood terrace of the Vistula River between Włocławek and Solec Kujawski], Doctoral Thesis, manuscript, UMK, Toruń.

Brauze T., 2001b, Zmiany w składzie gatunkowym awifauny lęgowej rezerwatu „Kępa Bazarowa” badanej w latach 1956-1961 i 1993-1995 [Changes of species composition of breeding avifauna in „Kępa Bazarowa” reserve (Toruń)], [in:] P. Indykiewicz, T. Bartczak, G. Kaczorowski (eds.) Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych [Biodiversity and ecology of animal populations in urban environments], NICE, Bydgoszcz: 206-208.

Brauze T., 2003a, Wodno-błotna awifauna lęgowa starorzeczy na terasie zalewowej Wisły między Solcem Kujawskim a Ciechocinkiem [Breeding waterbirds of oxbow lakes on the flood terrace of the Vistula River between Solec Kujawski and Ciechocinek], [in:] A. Przystalski, B. Wilczyńska (eds.), Zoologia na progu XXI wieku, Mat. Ogólnopolskiego Zjazdu Sekcji Ornitol. PTZool. [Zoology at the beginning of the 21st century, Materials from the Convention of the Ornithological Section of the Polish Zoological Society], UMK, Toruń: 95.

Brauze T., 2003b, Awifauna lęgowa zrębów południowowschodniej części Puszczy Bydgoskiej [Breeding avifauna of clear cutting areas in north-east part of Bydgoszcz Forest], [in:] A. Przystalski, B. Wilczyńska (eds.), Zoologia na progu XXI wieku, Mat. Ogólnopolskiego Zjazdu Sekcji Ornitol. PTZool. [Zoology at the beginning of the 21st century, Materials from the Convention of the Ornithological Section of the Polish Zoological Society], UMK, Toruń: 96.

Brauze T., 2004, Species diversity of breeding waterbirds of oxbow lakes on the flood terrace of the Vistula River between Ciechocinek and Solec Kujawski, Zoologica Poloniae 49(1-4): 211-218.

Brauze T., 2005, Awifauna lęgowa dojrzałego łęgu wierzbowo- topolowego w rezerwacie „Kępa Bazarowa” w Toruniu [Breeding avifauna of mature willow-poplar forest in „Kępa Bazarowa” reserve in Toruń], Przegląd Zoologiczny 49: 95-105.

Brauze T., 2007, Liczebność i preferencje środowiskowe jarzębatki Sylvia nisoria na terasie zalewowej dolnej Wisły [Numbers and habitat preferences of the Barred Warbler Sylvia nisoria on the floodplain terrace of the lower Vistula River], Notatki Ornitologiczne 48: 1-10.

Brauze T., Łukasik D., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. & Zieliński J., 2005, Zimowanie bielika Haliaeetusalibicilla na podtoruńskim odcinku Wisły w latach 2003/2004 oraz 2004/2005 [Wintering of White-tailed Eagle on the section of Vistula River near Toruń in the years 2003/2004 and 2004/2005], [in:] J. J. Nowakowski (ed.), Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy, Mat. Zjazdu Sekcji Ornitol.

PTZool. [Polish ornithology at the beginning of the 21st century - accomplishments and perspectives, Materials from the Convention of the Ornithological Section of the Polish Zoological Society], UWM, Olsztyn: 159.

Brauze T. & Podsiad M., 2007, Awifauna lęgowa obszarów leśnych po 13 latach od wielkiego pożaru w południowo-wschodniej części Puszczy Bydgoskiej [Breeding avifauna of woodland areas after 13 years from great conflagration in the north-east part of Bydgoszcz Forest], [in:] E. Biesiadka, J. J. Nowakowski (eds.), Zmienność - Adaptacja - Ewolucja, Mat.

Ogólnopolskiego Kongresu Zoologicznego [Variability - Adaptation - Evolution, Materials from the Polish Zoological Congress], UMW, Olsztyn: 114.

Brauze T. & Zieliński J., 2005a, Liczebność ptaków wodnych i błotnych na odcinku rzeki Wisły między Włocławkiem a Świeciem podczas spływów przeprowadzonych wiosną 2004 roku [Number of waterbirds in the Vistula River between Włocławek and Świecie during spring boat rallies in 2004], [in:] J. J. Nowakowski (ed.), Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy, Mat. Zjazdu Sekcji Ornitol. PTZool. [Polish ornithology at the beginning of the 21st century - accomplishments and perspectives, Materials from the Convention of the Ornithological Section of the Polish Zoological Society], UWM, Olsztyn: 215-216.

Brauze T. & Zieliński J., 2005b, Wpływ linii kolejowych na leśną awifaunę lęgową [Influence of railway line on forest breeding avifauna], [in:] J. J. Nowakowski (ed.), Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy, Mat. Zjazdu Sekcji Ornitol. PTZool. [Polish ornithology at the beginning of the 21st century - accomplishments and perspectives, Materials from the Convention of the Ornithological Section of the Polish Zoological Society], UWM, Olsztyn: 217-218.

Brzeziński M., 1995, Występowanie wydry. Mapa nr 9 [ Occurrence of otter. Map No. 9], [in:] A. Liro (ed.), Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska [Concept of the National Ecological Network ECONET-Poland], Fundacja IUCN Poland, Warszawa.

Council Directive 79/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of natural habitats and wild fauna and flora, The Council of the European Communities, Brussels. (http://eur-lex.europa.eu/LexUrlServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:HTML

Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the Conservation of Wild Birds, The Council of the European Communities, Brussels.(http://eur-lex.europa.Eu/LexUrlServ/LexUriServ.do?url=CELEX:31978L0409:EN:HTML)

Chudzińska I. & Kasprzyk K., 1995, Nietoperze hibernujące w fortach Torunia [The bats hibernating in Toruń forts], Biuletyn CIC 18/19: 15-16.

Chylarecki P., Bukaciński D., Dombrowski A. & Nowicki W., 1995, IV. Awifauna [IV. Avifauna], [in:] E. Gacka- Grzesikiewicz (ed.), Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia [Vistula as an Ecological Corridor. State - Functioning - Threats], Fundacja IUCN Poland, Warszawa.

Danilkiewicz Z., 1996, Babka łysa (gołogłowa), Neogobiusgymnotrachelus (Kessler, 1857) (Perciformes, Gobiidae) - nowy, gatunek w ichtiofaunie zlewiska Morza Bałtyckiego [Round goby, Neogobius melanostomus (Kessler, 1857) (Perciformes, Gobiidae) - a new species to the ichthyofauna of the Baltic Sea basin], Kom. Ryb. IRS 2: 27-29.

Danilkiewicz Z., 1998, Babka szczupła, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811), Perciformes, Gobiidae - nowy, pontyjski element w ichtiofaunie zlewiska Morza Bałtyckiego [Round goby Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811), Perciformes, Gobiidae - new Pontic element to the ichthyofauna of the Baltic Sea basin], Fragmenta Faunistica 41: 269-277.

Gacka-Grzesikiewicz E. (ed.), 1995, Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia [Vistula as an Ecological Corridor. State - Functioning - Threats], Fundacja IUCN Poland, Warszawa.

Głowaciński Z. (ed.), 2001, Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce [Polish red book data of animals, Vertebrates], PWRiL, Warszawa.

Grabda E., 1968, Jesiotr ryba ginąca [Sturgeon - disappearing fish], Ochrona Przyrody 33: 177-191.

Jokiel J. & Bartel R., 1983, A historical record based on tagging the Vistula salmon which has already been extinct, ICES, CM, M, 17.

Kajak Z., 1993, Stan i potrzeby ochrony Wisły i jej doliny [The Vistula River and its valley: the present state and conservation needs], [in:] L. Tomiałojć (ed.) Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski [Nature and environment conservation in the lowland river valleys of Poland], Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 69-80.

Kakareko T., 1999, Perccottus gleni Dybowski, 1877 (Odontobutidae) w Zbiorniku Włocławskim na dolnej Wiśle [Perccottus gleni Dybowski, 1877 (Odontobutidae) in Włocławski Dam Reservoir o the lower Vistula River], Przegląd Zoologiczny 43(1-2): 107-110.

Kasprzyk K., 1997, Fauna nietoperzy Polski Północno- -Wschodniej - aktualny stan wiedzy [Bat fauna of the north-east Poland - Current state of knowledge], Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia 53: 60-87.

Kasprzyk K., 1999, W świecie nietoperzy [In the world of bats], [in:] A. Urbański, L. Kotlewski (eds.), Informator Przyrodniczy [Nature Guide] 8: 19-23.

Kasprzyk K. & Ruczyńska I., 1998, Koncepcja ochrony nietoperzy zimujących w obiektach Twierdzy Toruń [Concept of conservation wintering bats in Toruń For tress], [in:] L. Narębski (ed.), Twierdza Toruń - stan badań i problematyka konserwatorska [Toruń Fortress - state of research and conservation problems], Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji i Generalnego Konserwatora Zabytków, Toruń 1997, Agencja Wydawnicza Zebra Sp. z o.o., Warszawa-Kraków: 151-156.

Kasprzyk K., Ruczyńska I. & Wojciechowski M., 2002, Zimowy spis nietoperzy na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1996-1999 [Winter bat census in the Pomorze Nadwiślańskie in 1966-1999], Nietoperze 3(1): 39-52.

Kasprzyk K. & Zalewski A., 1992, Drobne ssaki okolic Torunia [Small mammals of the surrounding of Toruń], Przegląd Zoologiczny 36(1-4): 211-217.

Przystalski A., 2000, Avifauna and herpetofauna of the Wistula valley between Włocławek and Toruń, Acta Univ. Nicolai Copernici, Prace Limnologiczne 21, Nauki Mat.-Przyr., 105: 107-117.

Przystalski A., 2004, Kręgowce województwa kujawsko- -pomorskiego [Vertebrates of Kujawsko-Pomorskie province], [in:] M. Dąbrowski, K. Leszczyńska-Deja, M. Machnikowski, P. Smoleński (eds.), Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody: 83-94. [Report on the state of nature of Kujawsko-Pomorskie province,the Provincial Office of Kujawy and Pomerania, the Provincial Nature Conservation Officer]. NICE, Bydgoszcz.

Przystalski A. & Willma B., 2000, Wpływ konstrukcji autostrad na płazy [Impact of highway construction on Amphibians], [in:] Biologia płazów i gadów. Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej [ Biology of amphibians and reptiles. Materials from the 5th Polish Herpetological Conference], WNAP, Kraków: 93-95.

Przystalski A. & Kasprzyk K., 1997, IV. Kręgowce - Vertebrata, [in:] L. Rutkowski (ed.), Czerwona lista roślin i zwierząt Pomorza i Kujaw [Red list of endangered plants and animals of Kujavian-Pomeranian Region], Acta Universitati, Nicolai Copernici, Biologia, Nauki Mat.-Przyr. 53: 25-32.

Strawiński S., 1963, Ptaki podmiejskich zadrzewień Torunia [Birds of suburban shelterbelts of Toruń], Stud. Soc. Sc. Tor., Sec. Zool. 7(5): 1-25.

Tomiałojć L. (ed.), 1993, Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski [Nature and environment conservation in the lowland river valleys of Poland], Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Tomiałojć L. & Dyrcz A., 1993, Przyrodnicza wartość dużych rzek i ich dolin w Polsce w świetle badań ornitologicznych [Nature conservation in large river valleys of Poland: an ornithological outlook], [in:] L. Tomiałojć (ed.), Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski [Nature and environment conservation in the lowland river valleys of Poland], Wyd. IOP PAN, Kraków: 11-36.

Trendowska J., 2002, Twierdza Fortowa w Toruniu miejscem hibernacji nietoperzy [Toruń Fortress as a hibernation place of bats], Master Thesis, manuscript, Zakład Zoologii Kręgowców UMK, Toruń.

Wyrowińska M., 2005, Nietoperze zimujące w fortach toruńskich - Specjalnym Obszarze Ochrony sieci Natura 2000 [Hibernating bats in the forts of Toruń - Special Protection Area, Natura 2000 network], Master Thesis, manuscript, Zakład Zoologii Kręgowców UMK, Toruń.

Żarnecki S., 1963, Occurence of seasonal population in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and sea trout (Salmotrutta L.) in the Vistula River, Acta Hydrobiol. 5: 255-294.

Żarnecki S., 1964, Times of entering the Vistula by summer and winter forms of salmon and sea trout in an anual cycle 1952, Acta Hydrobiol. 6: 255-267.

Żelechowska J., 1964, Jesiotr w Wiśle koło Torunia [Sturgeon in the Vistula near Toruń], Gosp. Ryb. 8: 6-7.
Partnerzy platformy czasopism