Spatial distribution of heathlands in the north-western part of Poland (Pomerania District)

Mieczysław Kunz, Andrzej Nienartowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-010-0009-9

Abstract


Spatial distribution of heathlands in Pomerania (the north-western part of Poland) was described based on the results of questionnaires sent out to the registered offices of all forest divisions (96), national (4) and landscape (15) parks of this area. According to the inventory, heathlands occur in 28 forest divisions and 3 national and landscape parks. The frequency of occurrence and the area covered by heathlands were determined. All the data were compiled in the form of a spatial database with the use of Geographic Information Systems. The paper also contains the geographical distribution of heath habitats in the area of Pomerania according to particular syntaxa. Additionally, the content of the database CORINE Land Cover was analysed at the third level for the area of Pomerania, completed for the years of 2000 and 2006. The area and the number of patches were described according to three land cover categories: heaths (code 322), conflagration sites (code 334) and peat bogs (code 412).

Keywords


heathlands; Calluna vulgaris; GIS; data base; Forest Division; Pomerania

Full Text:

PDF

References


Augustowski B., 1977, Pomorze [Pomerania], PWN, Warszawa.

Bielecka E., 2007, Możliwości wykorzystania bazy danych o pokryciu terenu CORINE Land Cover do kartowania i analizowania krajobrazu [Potentialities of Using Corine Land Cover Databases for landscape Portrayal and Analyzing], [in]: K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (eds.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju [The Role of Landscape Studies for Sustainable Development], Wyd. UW, Warszawa.

Brzeg A., 1982, Sieglingio-Agrostetum ass. nova na drogach w borach sosnowych [Sieglingio-Agrostetum ass. nova on the roads in pine forests], Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Ser. B, 32: 157-165.

Ciołkosz A. & Bielecka E., 2005, Pokrycie terenu w Polsce. Bazy danych CORINE Land Cover [Land Cover in Poland. Database CORINE Land Cover], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Czubiński Z., 1950, Zagadnienia geobotaniczne Pomorza [Geobotanical problems in Pomerania], Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 4 (2): 439-659.

Gawłowska J., 1964, Mącznica lekarska - Arctostaphylos uva-ursi L. w Polsce, jej zasoby i ochrona [Bearberry, Arctostaphylos uva-ursi L., in Poland, its resources and protection], Ochrona Przyrody 30: 23-50.

Herbich J. (ed.), 2004, Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, t. 3 [Grasslands, meadows, tall herb vegetation, heaths, thickets, Methodical guides to conservation of habitats and species, Natura 2000, vol. 3], Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Herbichowa M., 1979, Roślinność atlantyckich torfowisk Pobrzeża Kaszubskiego [The vegetation of the Atlantic bogs on the Cashubian sea-coast], Soc. Sci. Ged., Acta Biologica 5: 1-51.

Jasnowski M., 1962a, Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego, [Bauund Vegetation die Moore des Stettiner Pommerans], Soc. Sc. Stetin., Wydz. Nauk Przyr. Roln. 10.

Jasnowski M., 1962b, Torfowiska wrzosowiskowe typu atlantyckiego na Nizinie Szczecińskiej [Heather bogs of the Atlantic type in the Szczecin Lowlands], Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 10: 183-203.

Jasnowski M., Jasnowska J. & Markowski S., 1968, Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski [Vanishing raised peat bogs in the Baltic region of Poland], Ochrona Przyrody 33: 69-124.

Kunz M., Nienartowicz A. & Mizgalska M., 2008, Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Z aborskim Parku Krajobrazowym [Spatial distribution of heathlands in Zaborski Landscape Park], Wyd. Klubu Teledetekcji Środowiska PTG, Teledetekcja Środowiska 39: 111-118.

Markowski R., 1997, Zbiorowiska ze związku Empetrion nigri Böcher 1943 em. Schubert 1960 na polskim wybrzeżu Bałtyku Heaths of the Alliance Empetrion nigri Böcher 1943 em. Schubert 1960 on the Polish Baltic coast], [in]: W. Fałtynowicz, M. Latałowa, J. Szmeja (eds.), Dynamika i ochrona roślinności Pomorza [Dynamics and conservation of the Pomeranian vegetation], Bogucki Wyd. Nauk., Gdańsk-Poznań: 55-64.

Nienartowicz A. & Kunz M., 2003, Polish heathlands, Abstract Book, 8th European Heathlands Workshop, Camp Reinsehlen, Schneverdingen, Germany: 50-54.

Piotrowska H. & Herbich J., 1974, Zasadnicze kierunki wczesnych stadiów regeneracji spalonych torfowisk atlantyckich [Principal trends of early regeneration phases of burned peat bogs of Atlantic type], Phytocoenosis 3 (3/4): 227-238.

Veitch N., Webb N. R. & Wyatt B. K., 1995, The application of Geographic Information Systems and remotely sensed data to the conservation of heathland fragments, Biological Conservation 72: 91-97.

Werdyn L., 1964, Materiały do rozmieszczenia Arctostaphylos uva-ursi L. na Niżu Polskim [Notes on distribution of Arctostaphylos uva-ursi L. in the Polish Lowlands], Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 14: 127-143.
Partnerzy platformy czasopism