Comparison of heath communities from the class Nardo-Callunetea from the Toruń Basin and other regions of Poland

Joanna Chojnacka, Wiesław Cyzman, Andrzej Nienartowicz, Miłosz Deptuła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/v10090-010-0007-y

Abstract


This paper presents the variability within two heath associations, i.e. Pohlio-Callunetum and Arctostaphylo-Callunetum in the territory of Poland. The variability of the former syntaxon was determined based on 9 sets of published relevés, made in different regions of Poland. In the case of the latter syntaxon, there were 13 sets of relevés. The sets were being compared in respect of species composition assuming the degrees of species constancy as characteristics of the compared sets. The comparisons have been done with the classic phytosociological method according to Braun-Blanquet, as well as with numerical taxonomy methods using the software MVSP. In both cases, the subsets of relevés from the artillery range near the city of Toruń were clearly separated from the others. In the obtained dendrograms, relevés from the neighbourhood of Toruń, classified within the analysed subassociations formed separate clusters and their distance to other groups of relevés from the same association but from different regions of Poland was significant. Both in the case of the association Pohlio Callunetum and the association Arctostaphylo-Callunetum, sets of relevés from the Skwierzyna (coniferous) Forest in western Poland and from the Tuchola Forest in northern Poland were the most similar to relevés from the neighbourhood of Toruń.

Keywords


characteristic species combination; constancy of species; numerical classification; plant association; sets of relevés; syntaxonomy

Full Text:

PDF

References


Anikiejówna Cz. & Gorska J., 1949, Stosunki florystyczne i fitosocjologiczne wydmy Zadroże [Floristic and phytosociological connections of the dune Zadroże], [in]: J. Prüffer (ed.), Z badań zespołowych wydmy Zadroże pod Toruniem [Collective investigations concerning the Zadroże dune near Toruń], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Supplementum 1, Toruń - Polonia: 3-10.

Balcerkiweicz S. & Brzeg A., 1993, Wrzosowiska przydrożne w kompleksie leśnym Borów Skwierzyńskich [Heath formations accompanying roads in the forest complex Bory Skwierzyńskie], Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Ser. B, 42 :105-127.

Braun-Blanquet J., Sissingh C. & Vlieger J., 1939, Klasse der Vaccinio-Piceetea, Prodromus der Pflanzengesellschaften 6, Montpellier.

Chojnacka J., 2009, Murawy napiaskowe i wrzosowiska na poligonie artyleryjskim pod Toruniem - trwałe zbiorowiska, czy pionierskie stadia lasu? [Psammophilous grasslands and heaths on the artillery range near the city of Toruń - permanent communities, or pioneer forest phases?], Master Thesis, Faculty of Biology and Earth Sciences, Dept. of Plant Ecology and Nature Protection, NCU, Toruń.

Chojnacka J., Cyzman W., Nienartowicz A. & Deptuła M., 2010, Variability of the structure and directions in the development of heaths and arenaceous grasslands within the artillery range near the city of Toruń, Ecological Questions (this issue).

Ciosek M. T., 2000, Mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi i wrzosowiska mącznicowe Arctostaphylo-Callunetum w Polsce środkowowschodniej na tle ich zróżnicowania w Polsce [Bearberry, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spring., and bearberry moors, Arctostaphylo-Callunetum R. Tx. et Prsg 1949, in eastern central Poland in relation to their diversity in Poland], Rozprawa Naukowa nr 65, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Faliński J. B., 1965, O roślinności Zielonej Puszczy Kurpiowskiej na tle stosunków geobotanicznych tzw. Działu Północnego [La végétation de la grande Forět de Kurpie à base des rapports gèobotaniques du Secteur Septentrional], Acta Soc. Bot. Pol., 4. (34): 719-752.

Faliński J. B. & Bartel J., 1965, Quelques groupements végétaux dans le Basin de la Riviére Ełk. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, vol. 6: 97-108.

Fijałkowski D., 1993, Lasy Lubelszczyzny [Forests of the Lublin Region], Lubelskie Tow. Naukowe, Lublin.

Fijałkowski D. & Górski J., 1968, Stosunki ekologiczne i fitosocjologiczne siedlisk mącznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva-ursi L.) pod Zaklikowem w województwie lubelskim [Die ökologischen und phytosociologischen Verhältnisse von Arctostaphylos uva-ursi L. Gesellschaften bei Zaklików in der Wojewodschaft Lublin], Fragm. Flor. Geobot. 14 (4): 433-441.

Gawłowska J., 1964, Mącznica lekarska - Arctostaphylos uva-ursi L. w Polsce, jej zasoby i ochrona [The bearberry, Arctostaphylos uva-ursi L., in Poland, its resources and protection], Ochrona Przyrody 30: 23-50.

Gugnacka-Fiedor W. & Adamska E., 2010, The preservation state of the flora and vegetation of the artillery range near the city of Toruń, Ecological Questions (this issue).

Kępczyński K., 1965, Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej [Die Pflanzenwelt des Diluvialplateau's von Dobrzyń], UMK, Toruń.

Kobendza R., 1930, Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej [Les rapports phytosociologiques dans l'ancienne grande Forět de Kampinos], Planta Polonica vol. II, Materiały do flory polskiej [Contributions à la flore de la Pologne], Tow. Naukowe Warszawskie, Warszawa.

Kovach W., 1985-1999, MVSP PLUS version 3.1, Pentraeth, UK.

Kujawa-Pawlaczyk J., 2004, Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) [Dry heathlands (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)], [in]: J. Herbich (ed.), Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, t. 3 [Grasslands, meadows, tall herb vegetation, heaths, thickets, Methodical guides to conservation of habitats and species, Natura 2000, vol. 3], Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 32-48.

Matuszkiewicz J. M., 1993. Zespoły leśne Polski [Forest Plant Associations of Poland], Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Matuszkiewicz W., 2007, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [A guide for identification of plant communities in Poland], WN PWN, Warszawa.

Meller I., 1994, Szata roślinna projektowanego rezerwatu pod nazwą Kły [Vegetation cover of the designed reserve called Kły], Master Thesis, Faculty of Biology and Earth Sciences, Dept. of Taxonomy and Plant Geography, NCU, Toruń.

Piernik A., 2008, Metody numeryczne w ekologii na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analiz roślinności [Numerical methods in ecology on examples of the use of package MVSP for analyses of vegetation], WN UMK, Toruń.

Spałek K., 1996, Dwa nowe stanowiska Arctostaphylos uva-ursi L. na Śląsku Opolskim [New location of Arctostaphylos uva-ursi L. in Opole Silesia], Opolskie Tow. Przyj. Nauk, Zesz. Przyr. 31: 5-10.

Tüxen R., 1942, Calluna-Arctostaphylos uva ursi-Ass., Rdbf. D. Z entralstelle f. Vegetationskartierung, Stolzenau: 64-66.

Werdyn L., 1964, Materiały do rozmieszczenia Arctostaphylos uva-ursi L. na Niżu Polskim [Notes on distribution of Arctostaphylos uva-ursi L. in the Polish lowland], Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 14: 127-143.
Partnerzy platformy czasopism