Medical-geographical and radiological aspects of the system “environment - population health”

Igor Grygus, Walery Zukow, Yurii Kushniruk, Serhii Korotun

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2019.019

Abstract


The article is devoted to the problems of study of medical and ecological risks of the territory taking into account the state of the environment.

At present, the study of health and environmental risks inUkraineand its regions is relevant today, given the current demographic situation and the dynamics of morbidity among the population. In connection with this, geographic studies of the medical and environmental risks of the territory acquire special significance.

The research uses general scientific methods, among them traditional (synthesis, analysis, comparisons, methods of induction, deduction, observation, abstraction, generalization) and modern (system analysis and synthesis). The most commonly used and universal is the systematic method, since medical and geographical research is inherently complex.

In determining the medical-ecological risk of the territory among a complex of natural indicators and anthropogenic factors of environmental impact, we included a specific violation of the quality of the environment in the north of the Rivne Oblast after theChernobyldisaster.

The results of the study suggest a high correlation between soil contamination by radionuclides of territories (especially the northern ones) in the Eastern part of the Southwest region ofUkraineand the incidence of endocrine diseases in the regions concerned.

The theoretical value of the obtained results is to deepen theoretical knowledge about the existing interconnections in the system “environment - health of the population”.

The practical value of the results of the study is to apply the method of express assessment of the medical and geographical condition of the territory for the development of plans for the development of the region in accordance with the minimization of health and environmental risks for the population.


Keywords


environment; medical-geographical research; medical-ecological risks; perception; contamination with radionuclides.

Full Text:

PDF

References


Baranovskyi V.A., 2000, Ekolohichnyi atlas Ukrainy [Ecological atlas of Ukraine]. Heohrafika, Kyiv: 1-42 [in Ukrainian].

Baranovskyi V. A., Pyrozhenko K. H., Rudenko L. H., Stopina O. P. & Shevchenko V.O., 1995, Medyko-ekolohichnyi atlas Ukrainy (vypusk pershyi) [Medico-ecological atlas of Ukraine]. Zelenyi svit, 1995. Kyiv: 1-32 [in Ukrainian].

Detsyk T.A., 1981, Yzmenenye vodnoho rezhyma sosniakov na vodozborakh osushenykh selkhozuhodyi Polesia. Antropohenny yzmenenyia, okhrana rastytelnosty bolot y prylehaiushchykh terrytoryi [Changes in the water regime of pine forests at the drainage farms of Polesye land. Anthropogenic changes, protection of vegetation of marshes and adjoining territories]. Nauka y tekhnyka, Mynsk: 152-155 [in Russian].

Hutsuliak V.M., 1997, Medychna heohrafiia (ekolohichnyi aspekt) [Medical geography (environmental aspect)]. Ruta, Chernivtsi: 72 [in Ukrainian].

Iankovska L.V., 2010, Ekolohiia miskykh system [Ecology of Urban Systems]. Ternopil:1-136 [in Ukrainian].

Indicators of health of the population and activity of medical institutions of Rivne region (1986-2017) [Pokaznyky zdorovia naselennia ta diialnosti medychnykh zakladiv Rivnenskoi oblasti (1986-2017)]. Oblasnyi tsentr medstatystyky, Rivne [in Ukrainian].

Korotun S.I., 1998, Do pytannia prostorovoho ekoloho-ekonomichnoho analizu terytorii Zakhidnoho Polissia na prykladi Rivnenskoi oblasti [On the issue of spatial ecological and economic analysis of the territory of Western Polissya on the example of the Rivne region]. Ekonomyka, obshchestvo, rynok, KhYU, Kharkov, Naukovi zapysky 3: 181-186 [in Ukrainian].

Korotun S.I., 2007, Ekoloho-heohrafichna otsinka stanu meliorovanykh zemel rehionu (na prykladi Rivnenskoi oblasti) [Ecological-geographical mark of the melioration lands of the region (on the example of Rivne region)]. Dissertation for the degree of Ph.D. of Geographical Sciences. LNU, Lviv: 1-179 [in Ukrainian].

Kozlova T.A., 1982, Yspolzovanye melyoratyvnykh zemel Polesia URSR [Use of land reclamation lands of Polesye Ukrainian SSR]. Naukova dumka, Kyiv: 1-78 [in Russian].

Kushniruk Yu.S., 2011a, 25 let avaryy na ChAES. Posledstvyia dlia zdorovia naselenyia postradavshykh raionov [25 years of Chernobyl accident. Consequences for the health of the affected areas]. VII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Europejska nauka XXI powieka 2011”. Volume 18. Nauki biologiczne. Ekologia. Geografia i geologia. Rolnictwo. 07-15.05.2011. Nauka i Studia, Przemyśl: 54-57 [in Russian].

Kushniruk Yu.S., 2011b, Otsinka dynamiky indykatornykh nozolohichnykh odynyts radiolohichnoho stanu territorii [Estimation of the dynamics of indicator nosological units of the radiological condition of the territory]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Zbirnyk naukovykh prats, NUVHP, Rivne, Silskohospodarski nauky 2(54): 57-63 [in Ukrainian].

Kushniruk Yu.S. & Volkova L.A., 2019, Medyko-heohrafichni zasady doslidzhennia terytorii (na prykladi otsinky medyko-ekolohichnoho ryzyku terytorii Rivnenskoi oblasti) [Medical and geographical principles of the study of the territory (on the example of assessment of the medical and ecological risk of the territory of the Rivne region)]. UVHP, FOP Rozhkov, Rivne: 1-208 [in Ukrainian].

Martusenko I.V., 2005, Terytorialna organizaciya medychnoho kompleksu Vinnytskoyi oblasti: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. geogr. nauk: spec. 11.00.02 “Ekonomichna ta socialna geografiya” [Territorial organization of the medical complex of Vinnytsia region: author's abstract for the degree of Ph.D. of Geographical Sciences]. Kyiv: 1-21 [in Ukrainian].

Mezentseva N.I., Batychenko S.P., Mezentsev K.V., 2018, Zakhvoriuvanist i zdorovia naselennia v Ukraini: suspilno-heohrafichnyi vymir [The incidence and health of the population in Ukraine: socio-geographical dimension]: monohrafiia. DP "Print Servis", Kyiv: 1-136 [in Ukrainian].

Niemets L.M., Barkova H.A. & Niemets K.A., 2009, Medychna haluz Kharkivskoi oblasti: terytorialni osoblyvosti, problemy ta shliakhy vdoskonalennia (suspilno-heohrafichni aspekty) [Medical branch of Kharkiv region: territorial peculiarities, problems and ways of improvement (socio-geographical aspects)]. Chetverta khvylia, Kyiv: 1-224 [in Ukrainian].

Reports on the state of the environment in the Rivne region (1986-2017) [Dopovidi pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Rivnenskii oblasti (1986-2017)]. Derzhavne upravlinnia ekolohichnoi bezpeky v Rivnenskii oblasti, Rivne [in Ukrainian].

Romaniv O.Ia., 2003, Medyko-heohrafichni osnovy zdorovia dytiachoho naselennia (na materialakh Khmelnytskoi oblasti) [Medical and geographical basis of the health of children's population (on materials of Khmelnitsky region)] author's abstract. avtoref. for the degree of Ph.D. of Geographical Sciences. LNU, Lviv: 1-21 [in Ukrainian].

Rotanova Y.N. & Khlebovych Y.A., 2001, K razrabotke osnov medyko-ekolohycheskoho kartohrafyrovanyia rehyona [To develop the basics of medical-ecological mapping of the region]. Ekolohycheskyi analyz rehyona (teoryia, metody, praktyka): Sb. nauch. tr. YVEP SO RAN. Yzd-vo SO RAN, Novosibirsk: 103-119 [in Russiaan].

Zhylynskyi Y.Y., 1899, Ocherk rabot Zapadnoi эkspedytsyy po osushenyiu bolot (1873-1898) [Essay on the work of the Western Expedition on the drainage of swamps (1873-1898)]. Yzd-vo Myn-va zemledelyia, Sankt-Peterburh: 1-724 [in Russian].
Partnerzy platformy czasopism