Houses on organic farms in north-east Mazovia: Existing material and construction solutions

Norbert Dąbkowski, Bożena Olszewska, Marek Chalecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2018.031

Abstract


The study presents building materials or systems which are described in the literature and are regarded as ecological, results of the investigations on the material and construction solutions in dwelling houses of selected organic farms in north-east Mazovia and prospecting for the influence of organic farming on dwelling houses. To prepare the paper, the literature on ecological building construction and ecological farming was used, visits at farms were made (collection of documentation and conversations with owners) and statistical data on the ecological farms in the Ostrołęka and Maków counties were analysed. The investigations showed that there are no connections between the ecological farming and dwelling houses existing on these farms. The material and construction solutions applied there can be considered as non-ecological, which has been shown on the basis of the method by Dąbkowski (2002b). It has been also noticed that farm owners did not benefit from the rich material heritage (i.a. related to folk architecture) of the described region when building residential houses on their farms.

Keywords


building materials; dwelling houses evaluation; ecological building construction; organic farming; Mazovian voivodship; sustainable development

Full Text:

PDF

References


Aniuk D., Boonstra Ch. & Mak J., 1996, Handbook of Sustainable Building, An Environmental Preference Method for Selection of Materials for Use in Construction and Refurbishment. James & James, London.

Backiel-Brzozowska B., 2014, Budownictwo z gliny i słomy – wstępna ocena wybranych aspektów trwałości [Clay- and straw-based building construction – preliminary evaluation of selected aspects of durability], Inżynieria Ekologiczna 40: 208-216.

Bechmann A., 1993, Rolnictwo ekologiczne – owoc XX wieku [Organic agriculture – fruit of the 20st century], [in:] Sołtysiak U. (ed.), Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki [Organic farming from theory to practice]. Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa: 13-22.

Bujak T., 1995, Ekologiczne i ekonomiczne aspekty budownictwa [Ecological and economical aspects of agriculture], VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo–Techniczna Ekologia a budownictwo [7th Polish Interdisciplinary Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Instytut Techniki Budowlanej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko–Biała: 209-222.

Brzyski P., 2016, Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu wapienno-konopnego – charakterystyka materiału [Constructions with application of lime-hemp composite]. Przegląd Budowlany 87/1: 29-33.

Bułhak D., Połąski K. & Potok A. (ed.), 2011, Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje [A word on heritage on country. Advices, examples, information]. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.

Chudzik B. & Studzinski J., 1999, Budownictwo ekologiczne i jego uwarunkowania [Ecological construction and its determinants]. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje 22: 273-287.

Ciołek G., 1984, Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce [Regionalism in rural architecture in Poland]. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Council Regulation (EEC) No. 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications reffering thereto on agricultural products and foodstuffs. European Commission OJL 198, 1991-07-22, Brussels: 1-15.

Czarnecki L. & Kaproń M., 2012, Budownictwo przyszłości = zrównoważone budownictwo [Construction of the future = sustainable construction]. Materiały Budowlane 1: 72-73.

Czarnecki L., Kaproń M., Piasecki M. & Wall S., 2012, Budownictwo zrównoważone budownictwem przyszłości [Sustainable construction  construction of the future]. Inżynieria i Budownictwo 68/1: 18-21.

Dąbkowski N., 2002a, Nieekologiczne zabudowania w ekologicznych gospodarstwach [Non-ecological buildings in ecological farms]. Problemy Rozwoju Budownictwa, 1, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa: 37-41.

Dąbkowski N., 2002b, Metoda i kryterium oceny zagrody pod względem ekologicznym [Method and criterium of evaluation of a farmstead from ecological point of view]. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2(25): 182-186.

Dąbkowski N., 2003, Gospodarstwa ekologiczno-turystyczne elementem rozwoju polskiej wsi [Ecotourist farms as an element of the development of the Polish country], [in:] D. Korolczuk (ed.), X Międzynarodowa Konferencja Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi: współczesne przekształcenia przestrzenne obszarów wiejskich – stan istniejący oraz uwarunkowania i możliwości rozwoju [10th International Conference Trends of Spatial Planning and Architecture of Contemporary Country: Existing State and Deteminants and Possibilities of Development]. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Komisja Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Białystok: 115-119.

Dąbkowski N. & Matuszewicz K., 2010, Analiza cieplna zewnętrznych przegród pionowych w budynkach mieszkalnych wybranych gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim [Heat analysis of external vertical baffles in dwelling houses of selected ecological farms in Subcarpathian voivodship]. Acta Scientiarum Polonorum Architectura 9(1): 41-49.

Fic S. & Brzyski P., 2015, O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne [On technology of application of walls using a composite containing hemp shove harl]. Inżynieria i Budownictwo 71/7: 356-358.

Górecka M., 2004, Architektura energooszczędnego domu mieszkalnego polskiej wsi w aspekcie zrównoważonego rozwoju [Architecture of energy-saving dwelling house of the Polish country]. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Górny M., 1992, Eko-filozofia rolnictwa [Ecophilosophy of agriculture]. Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno.

Górzyński J., 2004, Kierunki proekologicznej racjonalizacji wyrobów budowlanych [Trends in ecological-friendly rationalization of building products], XVI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo [16th Polish Interdisciplinary Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Komitet Ekologii, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 95-104.

Górzyński J. & Panek A., 1998, Wymagania stawiane budownictwu przyjaznemu środowisku na przykładzie Green Building Challenge [Requirements set before environment-friendly construction in the case of Green Building Challenge], X Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a budownictwo [10th Polish Interdisciplinary Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko–Biała: 101-111.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych [Agricultural and Food Quality Inspection], 2017, Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016 [Report on organic farming in Poland in 2015-2016. (http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-o-ekologii.html).

Iwanicki K., 1917, Budownictwo wiejskie. Poradnik przy wznoszeniu zabudowań na wsi [Rural architecture. Guide on erection of buildings in rural areas]. Kijów, Warszawa, reprint 2007, Wydawnictwo Górnoleśne, Milanówek.

Janiak M., 1999a, Budownictwo ekologiczne z cegły ceramicznej, cz. 1 [Ceramic brick-based ecological construction, part 1]. Ceramika Budowlana i Silikaty 41/1: 22-26.

Janiak M., 1999b, Budownictwo ekologiczne z cegły ceramicznej, cz. 2 [Ceramic brick-based ecological construction, part 1]. Ceramika Budowlana i Silikaty 41/2: 11-16.

Jeż J. & Jeż T., 2007, Budownictwo jako element ekosystemu [Building construction as an element of the ecosystem], XVIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a budownictwo [18th Polish Interdisciplinary Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Komitet Ekologii, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach, Bielsko – Biała: 81-90.

Kamieniarz M., 2009, Proekologiczne budownictwo gliniane [Ecological-friendly clay-based construction]. Warstwy, Dachy i Ściany 3: 46-47.

Kamieniarz M., 2014, Budownictwo z gliny w aspekcie energooszczędności i ochrony środowiska [Clay-based construction in aspect of energy savings and environmental protection]. Materiały Budowlane 11: 51-53.

Kania S. Musiał W. Suwalski J. & Zwierzchowska Z., 1997, Nieekologiczne ekologiczne rozwiązania konstrukcyjne w budownictwie [Non-ecological ecological constructive solutions in building construction], IX Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo [9th Polish Interdisciplinary Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction], Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 99-105.

Kelm T., 1996, Architektura ziemi. Tradycja i współczesność [Architecture of soil. Tradition and contemporaneity]. Wydawnictwo Murator, Warszawa.

Kelm T. & Długosz-Nowicka D., 2011, Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja [Raw soil based building construction. Idea and realization]. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Kelm T. Górski J. Kołłątaj M. & Gawrońska P., 2010, Budownictwo z surowej ziemi - ekologia i nowoczesny standard: prezentacja realizacji budynku doświadczalnego, zlokalizowanego w Parku Ekologicznym w Pasłęku [Raw soil based building construction  ecology and modern standard: presentation of the realization of an experimental building in Ecological Park in Pasłęk]. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 15/2: 31-38.

Kośmicki E., 1993, Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce [Trends in development of agriculture in Poland and in the world], [in:] U. Sołtysiak (ed.), Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki [Organic farming from theory to practice]. Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa: 39-44.

Kupiec-Hyła D., 2008, Bliżej natury – zrównoważone budownictwo mieszkaniowe z gliny niepalonej [Closer to nature – sustainable adobe housing construction]. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska 47(252): 225-230.

Kupiec-Hyła D., 2009, Budownictwo z gliny szansą na ekorozwój [Clay-based construction – a chance for sustainable development]. Warstwy, Dachy i Ściany 2: 76-77.

Krause H., 2004, Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w budownictwie [Determinants of the sustainable development in building construction], XVI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a budownictwo [16th Polish Interdisciplinary Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Komitet Ekologii, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 47-52.

Krusche H., 1989, Ökologisches Bauen, Bauverlag, München.

Mankowski P., Krzosek S. & Mikolajko M., 2014, Ecological, clay-based building engineering. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 85: 149-155.

Mikoś J., 2002, Budownictwo ekologiczne [Ecological building construction]. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Mikoś-Rytel W., 2000, O architektonicznym kształtowaniu ekologicznych budynków mieszkalnych [On the architectural shape of ecological residential buildings], XII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo – Techniczna Ekologia a budownictwo [12th Polish Interdisciplinary Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 145-152.

Niesłochowski A., 1998, Budownictwo zrównoważone, metody oceny, przykładowe rozwiązania w krajach U.E. [Sustainable building construction – methods of evaluation, example solutions in EU countries], X Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo – Techniczna Ekologia a budownictwo [10th Polish Interdisciplinary Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 47-56.

Noszczyk P., Nowak L., Peszek A. & Rumijowska A., 2016, Wybrane problemy budownictwa ze słomy [Selected problems of straw-based building construction]. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 8/2: 29-34.

Osiecka E., 2002, Materiały gipsowe w budownictwie – dawniej i obecnie [Plaster materials in building construction – in past and nowadays]. Cement Wapno Beton 7/69/5: 201-205.

Pawlikowski M., 1955, Nowoczesne budownictwo z gliny [Modern clay-based construction]. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Racięcki Z., 1950, Budownictwo z gliny [Clay-based construction]. Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2013, poz. 926. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [Regulation of the Minister of Transport, Construction and the Maritime Economy of 5 July 2013, amending regulation on on the technical conditions that should be met by buildings and their location. Journal of Laws 2013, item 926. Chancellary of the Prime Minister], Warszawa.

Runowski H., 1996, Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego [Limitations and chances of ecological farming]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Ruszczyk G., 2007, Drewno i architektura: dzieje budownictwa drewnianego w Polsce [Wood and architecture: history of the wooden construction in Poland]. Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa.

Sawicki J., 2009, Silikaty w budownictwie [Silicates in building construction]. Izolacje 14/1: 82-87.

Sołtysiak U., 1993a, Eko-rolnictwo – szansa na polską specjalność [Eco-agriculture – Chance for a Polish specialization], [in:] U. Sołtysiak (ed.), Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki [Organic farming from theory to practice]. Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa: 111-117.

Sołtysiak U., 1993b, Z początków rolnictwa ekologicznego w Polsce [On the beginnings of the organic farming in Poland], [in:] U. Sołtysiak (ed.), Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki [Organic farming from theory to practice]. Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa: 239-243.

Sołtysiak U., 1993c, Rolnictwo ekologiczne – historyczny przegląd metod [Organic farming – historical review of methods], [in:] U. Sołtysiak (ed.), Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki [Organic farming from theory to practice]. Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa: 23-38.

Stachowicz A., Gintowt J. & Wojdyło-Wróbel J., 1993, Glina – niedoceniany materiał budowlany [Clay – underestimated building material], V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo [5th Polish Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 145-150.

Stachowicz A., Kram D.& Rawski A., 1993,. Drewno – materiał ekologiczny z surowca odnawialnego i jego wykorzystanie w budownictwie [Wood – an ecological material based on a renewable resource and its application in construction], V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna Ekologia a Budownictwo [5th Polish Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 151-156.

Stawicka-Wałkowska M., 1998, Dostosowanie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych do założeń zrównoważonego rozwoju [Adaptation of building construction and building material industry to the assumptions of the sustainable development], X Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo–Techniczna Ekologia a budownictwo [10th Polish Interdisciplinary Scientific and Technical Conference Ecology vs. Building Construction]. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 41-46.

Sumień T. & Wegner-Sumień A., 1990, Ekologiczne miasta, osiedla i budynki [Ecological cities, settlements and buildings]. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.

Tłoczek I.F., 1985, Dom mieszkalny na polskiej wsi [Dwelling house in the Polish country], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Wodley T., Kimmins S., Harrison P. & Harison R., 1998/1999, Green Building Handbook, Vol. 1. E&FN Spon, New York.

Wodley T. & Kimmins S., 1998/1999, Green Building Handbook, Vol. 2. E&FN Spon, New York.

Żurakowska M., 2006, Budownictwo z gliny surowej [Raw clay-based building construction]. Recykling 5: 28-29.
Partnerzy platformy czasopism