Analysis of the lost value of street trees in the context of the possibility of replacement and compensatory planting based on the case of selected streets in Warsaw

Marzena Suchocka, Agnieszka Kosiba, Agata Milanowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2018.017

Abstract


Street trees grow in extreme habitat conditions and are exposed to high anthropogenic pressure. This study presents changes that occurred in the resources of street trees in the selected part of Praga-North, a district located near the center ofWarsaw, between 2011 and 2016. During this period, the number of dead and removed trees was determined and the assessment of the lost value was conducted. The compensatory value was evaluated as well. The replacement value was estimated in the examined area based on the difference between the value of the removed and newly-planted trees.

The study also shows the real number of conducted compensatory planting for the environmental loss. The research was conducted with the objective to determine the changes in the urban forest in the selected, highly-urbanized part ofWarsaw. The study evaluated the extent of losses between the removed and newly-planted trees that allowed to assess the range of substitutes needed to be planted.


Keywords


planting substitutes; compensatory value; tree; the value of trees; tree removal

Full Text:

PDF

References


Borowski J., Fortuna-Antoszkiewicz B., Łukaszkiewicz J., Rosłon-Szeryńska E., Sitarski M., Suchocka M. & Wysocki Cz., 2016, Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy [Warsaw Greenery Standards]. Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW, Warszawa. (http://docplayer.pl/26132041-Standardy-ksztaltowania-zieleni-warszawy.html).

Borowski J. & Pstrągowska M, 2009, Wyznaczanie współczynników gatunkowych i przyrostowych wykorzystanych do metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych [Determination of tree specific and growth coefficients used in the valuation of trees in urban areas]. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Bradley G. A., 1995, Urban forest landscapes: integrating multidisciplinary perspectives. Washington Univ Press, Seattle, WA.

Caballer V., 1989, Modelos para la valoración de plantas ornamentales. Invest Agrar: Econ 4(2): 191-208.

Caballer V., 1999, Valoración de árboles frutales, forestales medioambientales y ornamentales. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

Contato-Carol M.L., Ayuga-Téllez E. & Grande-Ortiz M.A., 2008, A comparative analysis of methods for the valuation of urban trees in Santiago del Estero, Argentina. Spanish Journal of Agricultural Research 2008 6(3): 341-352.

Creech D.L., Singhurst J., Kulhavy D., Seibel G. & McDonald D., 1994, The woodland vegetation of Stephen F. Austin State University revisited: A CAD/GIS analysis. HortScience abstract 28(5): 482.

Currid P. (ed.), 2000, Guide for Plant Appraisal, Council of Tree & Landscape Appraisers. International Society of Arboriculture, Champaign, IL, USA

Dmuchowski W. & Badurek M., 2001, Zmiany składu chemicznego liści drzew pod wpływem środowiska miejskiego [Changes in chemical composition of leaves of trees under the influence of the urban environment], [in:] B. Gworek, A. Mocka (eds), Obieg Pierwiastków w Przyrodzie, Monografia t. I [Circulation of chemical elements in Nature, Monograph vol. I]. IOŚ, Warszawa: 218–224.

Fabbri M., 1989, Metodi di stima del valore delle piante ornamentali. Acer 2: 15-19.

Felt E.P., 1930, How a tree may be valued. The American City: 102.

Foster R.S. & Blaine J., 1978, Urban Tree Survival: Trees in the Sidewalk. Jour. Arbor. 4: 14-17.

Hauer R.J., Miller R.W. & Ouimet D.M.,1994, Street tree decline and construction damage. Journal of Arboriculture 20(2): 94-97.

Helliwell D.R., 2000, Amenity valuation of trees and woodlands (revised ed.). Arboricultural Association, Romsey, Hants, UK.

Kosmala M., Rosłon-Szeryńska E. & Suchocka M., 2009, Metoda oceny kondycji drzew z uwzględnieniem bezpieczeństwa i uszkodzeń mechanicznych [Method of evaluating the condition of trees with regard to safety and mechanical damage]. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Krynicki M. & Suchocka M., 2015, Nasadzenia kompensacyjne: ekonomiczna, ekologiczna i społeczna wartość drzew [Compensation plantings: economic, ecological and socialvalue of trees]. Fundacja Piaskowy Smok, Katowice. (http://smok.org.pl/2015/05/nasadzenia-kompensacyjne-ekonomiczna-ekologiczna-i-spoleczna-wartosc-drzew/). [Assessed: 21 12 2017].

Kulhavy D.L., Wu D., Unger D.R., Hung I-K, Sun J., 2014a, Comparison of Tree Condition and Value for City Parks and Stephen F. Austin State University in Nacogdoches, Texas, U.S. Arboriculture & Urban Forestry 40(3): 165–177.

Łukasiewicz A., 2013, Kryteria prawidłowego rozwoju terenów zieleni w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Poznania [Criteria for the proper development of green spaces in urban areas on the example of the city of Poznań]. Seria Biologia 21: 1–62. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

McPherson E.G., 2007, Benefit-based tree valuation. Arboriculture and Urban Forestry 33(1): 1–11.

Miller F.D. & Neely D., 1993, The effect of trenching on growth and plant health of selected species of shade trees. J. Arboric. 19(4): 226-229.

Morell J.D., 1992, Competition for space in the urban infrastructure. J. Arboric.18(2): 73-75.

NIK, 2015, Ochrona drzew inwestycje. www.nik.gov.pl [Assessed: 10-03-2018].

Nixon E.S. & Mims C.W., 1971, The woodland vegetation of Stephen F. Austin State University. Biology Department Bulletin 1: 30-35.

Nowak D.J., Crane D.E. & Dwyer J.F., 2002, Compensatory value of urban trees in the United States. Journal of Aboriculture 28(4): 194-199.

Pauleit S., Jones N., Garcia-Martin G., Garcia-Valdecantos J.L., Riviere L.M., Vidal-Beaudet L., Bodson M. & Randrup T.B., 2002, Tree establishment practice in towns and cities - Results from a European survey. Urban Forestry & Urban Greening 1: 83–96.

Perkins S.L., 1996, Shade tree analysis of the Stephen F. Austin State University core campus. Master of Science Thesis, Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, TX.

Schmied A. & Pillman W., 2003, Tree protection legislation in European cities. Urban Forestry and Urban Greening 2(2): 115-125.

Simpfendorfer K.J., 1979, Some thoughts on tree valuation. Australian Parks and Recreation, Aug, 45-50.

Stone O., 2000, Tree Valuation, Readers Forum. Arborist News 9 (3): 55.

Suchocka M. & Krynicki M., 2016, Analiza możliwości i zakresu stosowania nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa w kontekście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody [Analysis of the opportunities and the scope of implementing the replacement planting in place of removed trees in the context of revised nature conservation act]. Ekonomia i Środowisko 2/57: 259-273.

Szczepanowska H.B., Sitarski M., Suchocka M., Kosmala M., Rosłon-Szerzyńska E., Borowski J., Olizar J., Pstrągowska M., Dmuchowski W., Latos A. & Białecka-Kornatowska B., 2009, Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich [The method of determining the value of trees for Polish conditions]. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Szczepanowska H.B., 2015, Drzewa w mieście-zielony kapitał wartości i usług ekosystemowych [Trees in the city-greencapital of values and ecosystem services]. Człowiek i Środowisko 39 (2): 5-28.

Szczepanowska H.B. & Latos A., 2009, Synteza badań i założenia merytoryczne metody wyceny wartości drzew dla warunków polskich [Synthesis of research and substantive assumptions of the method for the valuation of trees for Polish conditions]. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Szczepanowska H.B. & Sitarski M., 2015, Drzewa - zielony kapitał miast [Trees - green capital of the cities]. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2015 poz. 1651, 2015. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [Nature Conservation Act of 16 April 2004, Journal of Laws 2015 item 1651, 2015. Chancellery of the Prime Minister], Warszawa.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, 2001. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [Environmental Protection Act of 27 April 2001, Journal of Laws 2001 No. 62 item 627, 2001. Chancellery of the Prime Minister], Warszawa.

Wojtczuk M., 2015, Obezwładniające: w Warszawie w 6 lat wycięto aż 150 tys. drzew [Overwhelming sense of helplessness: as many as 150,000 trees were cut down within 6 years]. „Gazeta Wyborcza”. www. m.warszawa.gazeta.pl [Assessed: 20-06-2015].

Ziemiańska M. & Suchocka M., 2013, Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym [Planning and principles of tree protection in the investment process], [in:] T. Bergier, J. Kronenberg, P. Lisicki (eds), Zrównoważony rozwój, zastosowania. Fundacja Sendzimira, Łódź: 10-25.




Partnerzy platformy czasopism