The impact of intensive sheep grazing in the spring on the vegetation of xerothermic grasslands in Stawska Góra nature reserve

Marianna Warda, Mariusz Kulik, Tomasz Gruszecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2016.004

Abstract


The aim of study was to assess the impact of intensive sheep grazing in the spring on the vegetation of xerothermic grasslands in Stawska Góra nature reserve, particularly the Carlina onopordifolia seedling development and preferences concerning the ingestion of specific plant species, including shrubs and tree-understory. In May 2015, 40 specimens of the Świniarka Sheep and Polish Lowland Sheep were grazed in an area of 1.85 ha. Phytosociological relevés were taken using the Braun-Blanquet method. Changes in the plant cover were assessed in July 2015 under grazing and non-grazing conditions. The flowery grassland plants were assigned to the Cirsio-Brachypodion pinnati alliance and thicket communities - to the Rhamno-Prunetea class. There was confirmed that community under study is distinguished by a large share of Carlina onopordifolia. The number of Carlina onopordifolia seedlings in the grazed areas was significantly greater than in the non-grazed areas. The sheep ingested all herbaceous plants appearing in the grasslands in May, except for the poisonous Adonis vernalis and most of shrubs. Preliminary research results indicate that grazing in the spring led to a decreased cover-abundance of Brachypodium pinnatum and some shrubs, and also - to smaller share of dead organic matter in the plant cover. It can create favourable conditions for the generative reproduction of xerothermic plants such as Carlina onopordifolia.  


Keywords


active protection; Carlina onopordifolia; Nature 2000 site; succession; syntaxonomy; Volhynian Polesie region

Full Text:

PDF

References


Babczyńska-Sendek B., Bula R. & Nowak T., 2010, Murawy kserotermiczne Płaskowyżu Twardowickiego (Wyżyna Śląska) – zróżnicowanie, walory i zagrożenia [Xerothermic grasslands of the Twardowice Plateau (the Silesian Upland) – diversity, values and threats], [in:] H. Ratyńska & B. Waldon (eds), Ciepłolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony [Thermophilous grasslands in Poland - state of preservation and protection perspectives], Wyd. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 338-359.

Barańska K., 2013, Best practices manual for protection of xerothermic grasslands, www.lasy.gov.pl.

Barańska K., Chmielewski P., Cwener A. & Pluciński P., 2010, Conservation and restoration of xerothermic grasslands in Poland - theory and practice, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin: 1-48.

Barańska K., Żmihorski M. & Pluciński P., 2013, Raport z projektu Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka LIFE08 NAT/PL/513 [Project report Conservation of xerothermic grasslands in Poland - theory

and practice LIFE08 NAT/PL/513], Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin: 1-109.

Bąba W., 2003, Changes in the structure and floristic composition of the limestone grasslands after cutting trees and shrubs and mowing, Acta Soc. Bot. Poloniae 1(72): 61–69.

Bąba W., 2004, The species composition and dynamics in well–preserved and restored calcareous xerothermic grasslands (South Poland), Biologia, 59(4): 447–456.

Bernacka H., Simińska E. & Niedźwiecki P., 2011, The alternative methods of using sheep, Wiad. Zootechniczne 49(3): 59–66.

Bornkamm R., 2006, Fifty years vegetation development of a xerothermic calcareous grassland in Central Europe after heavy disturbance, Flora 201: 249-267.

Braun-Blanquet J., 1964, Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde [Plant sociology. The study of plant communities], 3rd ed., Springer Publ., Wien-New York.

Cwener A. & Chmielewski P., 2014, Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH060018 STAWSKA GÓRA w województwie lubelskim [Documentation of Conservation Measures Plan for Natura 2000 area PLH060018 STAWSKA GÓRA in Lubelskie Province], RDOŚ, Lublin: 1-51.

Denisiuk Z., Chmura D. & Adamski P., 2009, Flowering and generative reproduction in isolated populations ofendangered species Carlina onopordifolia Besser (Asteraceae) in Poland, Pol. J. Ecol. 57(1): 89-97.

Fijałkowski D.& Izdebski K., 1957, Steppe communities of the Lublin Upland, Annales UMCS, B, 12: 167-199.

Fijałkowski D., 1959, Drugie stanowisko dziewięćsiłu popłocholistnego (Carlina onopordifolia Bess.) na Wyżynie Lubelskiej [The second place of Carlina onopordifolia occurrence in the Lublin Upland], Chrońmy Przyr. Ojczystą 15(2): 16-19.

GIOŚ, 2013, Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia (2249). Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 [Monitoring of species and habitats with particular emphasis on special areas Natura 2000 habitats protection], Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa: 1-14.

Grądziel T., 2000, Charakterystyka geobotaniczna powierzchni objętych badaniami entomologicznymi [Geobotanical characteristics of the surface under entomological study], [in:] J. Łętowski (ed.), Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego i jego najbliższych okolic [The natural values Chełmski Landscape Park and the surrounding area], Wyd. UMCS. Lublin: 89–105.

Izdebski K., 1958, Badania fitosocjologiczne i florystyczne w rezerwacie Stawska Góra pod Chełmem [Phytosociological and floristic studies in the Stawska Góra reserve near Chełm], Ann. UMCS, C, 13: 213–230.

Karo F., 1883, Spis rzadszych krajowych roślin zebranych w latach 1881 i 1882 w okolicach Lublina, oraz pod Stawską górą za Chełmem [List of national rare plants collected in 1881 and 1882 near Lublin and the Stawska Mt near Chełm], Pam. Fizjograf. 3: 292-317.

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland], PWN, Warszawa.

Krasicka-Korczyńska E. & Stosik T., 2010, Wpływ oddziaływań zooantropogenicznych na roślinność muraw kserotermicznych [The influence of zoo-anthropogenic impact on the xerothermic grasslands vegetation], [in:] H. Ratyńska, B. Waldon (eds), Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony [Thermophilous grasslands in Poland - state of preservation and protection perspectives], Wyd. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 80-94

Kulik M., Warda M. & Leśniewska P., 2013, Monitoring the diversity of psammophilous grassland communities in the Kózki Nature Reserve under grazing and non–grazing conditions, Journal of Water and Land Development 19 (VII–XII): 59–67.

Kulik M., Warda M., Gruszecki T., Tatarczak M. & Patkowski K., 2015, Ocena zagrożeń i metod ochrony muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea w rezerwacie przyrody Stawska Góra [Assessment of threats and protection methods of xerothermic grasslands of Festuco-Brometea class in Stawska Góra nature reserve], Łąkarstwo w Polsce 18: 145-157.

Loster S. & Gawroński S., 2005, Przemiany nawa piennej murawy w rezerwacie „Biała Góra” (Wyżyna Miechowska, południowa Polska) w ciągu ostatnich 80 lat [Changes in a calcareous grassland in the reserve “Biała Góra” (Miechowska Upland, S Poland) Turing the last 80 years], Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12: 301-315.

Matuszkiewicz W., 2008, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych [Guidebook of plant communities], Wyd. PWN, Warszawa.

Melnyk V., 2013, Carlina onopordifolia. The IUCN Red List of Threatened Species 2013, e.T161848A5503822, htpp://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20111.RLTS.T161848A5503822.en.
Partnerzy platformy czasopism