Succession is threatening the large population of Lycopodiella inundata (L.) Holub. on anthropogenic site

Marcin Kiedrzyński, Monika Bogdanowicz, Anna Śliwińska-Wyrzychowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2015.024

Abstract


Lycopodiella inundata is an endangered, wetland species, able to occur in secondary, anthropogenic habitats. The article presents five-year changes in the occurrence of Lycopodiella inundata on the one of the largest stands in Central Poland. Chosen parameters of population were examined in different stages of vegetation succession. In open thickets the number of fertile stems was near three times higher and amounted above eight hundred fertile stems per square meter. In contrast, in patches with dense herb- and shrub-layer, the low number of fertile stems of L. inundata, have been observed. At anthropogenic sites, where L. inundata occurs, active protection should be made for the inhibition of succession and for the rejuvenation of  habitat.


Keywords


marsh clubmoss; Lycopodiella inundata; vegetation succession; pioneer species; anthropogenic habitats

Full Text:

PDF

References


Amezaga J. M., Santamaría L. & Green A. J., 2002, Biotic wetland connectivity supporting a new approach for wetland Policy, Acta Oecologica 23: 213–222.

Artensteckbrief Sumpf-Bärlapp (Lycopodiella inundata), 2009, HESSEN-FORST, Fachbereich Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA) Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz.

Błońska A., 2010, Siedliska antropogeniczne na Wyżynie Śląskiej jako miejsca występowania rzadkich i zagrożonych gatunków torfowiskowych klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R. Tx 1937 [The anthropogenic sites on Silesian Upland as the habitats of rare and endangered marsh species of the Scheuchzerio-Caricetea nigrae class (Nordh. 1937) R. Tx 1937], Woda – Środowisko – Obszary – Wiejskie 10(29): 7-19.

Braun-Blanquet J. 1964. Plant sociology, Broad Vegetation Science. 3 Aufl. Springer, Wienn.

Cieszko J. & Kucharczyk M., 1997, Nieczynne piaskownie jako wtórne siedliska występowania widłaczka torfowego Lycopodiella inundata (L.) Holub. [Closed sandpits as secondary biotopes of marsh club moss Lycopodiella inundata (L.) Holub. occurrence], [in]: S. Wika (ed.), Roślinność obszarów piaszczystych [Vegetation of sandy areas], Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice-Dabrowa Górnicza: 50-60.

Cieszko J. & Kucharczyk M., 1999, Populacje widłaczka torfowego Lycopodiella inundata (L.) Holub. na siedliskach antropogenicznych [Populations of marsh club moss Lycopodiella inundata (L.) on anthropogenic habitats], Chrońmy Przyrodę Ojczystą: 55(2): 79-90.

Council Directive 92/43/EEC of 21 may1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Annex V – Animal and plant species of Community interest whose taking in the wild and exploitation may be subject to management measures Directive 2006/105/EC [Official Journal L 363 of 20.12.2006].

Crutzen P.J. & Steffen W., 2003, How long have we been in the anthropocene era? Climatic Change 61: 251–257.

Czarnecka J., 2000. Obszary silnie przekształcone szansą dla widłaczka torfowego Lycopodiella inundata [Hevily transformed areas - chance for marsh club moss Lycopodiella inundata], Przegląd Przyrodniczy 11(2-3): 65-72.

Czylok A. & Rahmonow O., 1996, Unikatowe układy fitocenotyczne w wyrobiskach wschodniej części województwa katowickiego [Unique phytocoenosis systems situated in excavations of the eastern part of Katowice voivodship], Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych 23: 27-31.

ESRI Inc., 1999-2008, ArcGIS Desktop TM 9.2, New York Street, Redlands, USA.

Fałtynowicz W., 2003, The Lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland: An annotated checklist, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.

Haslam S.M., 2003, Understanding Wetlands: Fen, Bog, and Marsh, London, UK, Taylor & Francis.

Hereźniak J. & Samosiej L., 1990, O potrzebie ochrony rezerwatowej Jeziora Blachownia koło Częstochowy [The necessity for reserve protection on Blachownia Lake near Częstochowa], Chrońmy Przyrodę Ojczystą 46(1): 35-46.

Interpretation Manual of European Union Habitats. EUR 28, 2013, European Commission DG Environment, Nature ENV B.3, April 2013.

Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., Zielińska K., Kołodziejek J., Witosławski P. & Popkiewicz P., 2011, Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej. Gatunki chronione, rzadkie, ginące i narażone [Atlas of Vascular Plants Distribution in Central Poland. Legally protected, rare, endangered and vulnerable species], Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Koczur A., 2012, Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion. [Depressions on peat substrates with the vegetation from the Rhynchosporion alliance], [in:] W. Mróz (ed.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, Część III [Monitoring of Natural Habitats. Methodological Guide, Part 3], GIOŚ, Warszawa.

Kołodziejek J., 1999, Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych na górniczo zniekształconych obszarach środkowej części Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego [Rare and interesting vascular plant species in the mine-transformed areas of central part of Częstochowa Ore District], Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 39-43.

Kopeć D. & Michalska-Hejduk D., 2012, How threatened is the Polish wetland flora? Oceanological and Hydrobiological Studies 41(3): 79-89.

Kucharski L. & Kurzac M., 1996, Rozmieszczenie geograficzne Huperzia selago, Diphasium complanatum i Lepidotis inundata (Lycopodiaceae) w Środkowej Polsce. [Distribution of Huperzia selago, Diphasium complanatum and Lepidotis inundata (Lycopodiaceae) in Central Poland], Fragm. Flor. Geobot. Pol. 3: 131-139.

Matuszkiewicz W., 2001, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [Guide for identification of the plant communities of Poland], Vademecum Geobotanicum 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M., 2002, Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist, Władysław Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H., 2003, Census Catalogue of Polish Mosses: Biodiversity of Poland 3, Polish Academy of Sciences, Władysław Szafer Institute of Botany, Kraków.

Rewicz A., Zielińska K.M., Kiedrzyński M. & Kucharski L., 2014, Orchidaceae in the landscape of central Poland: diversity, extinction and conservation perspectives. Archives of Biological Sciences, On-Line-First, DOI:10.2298/ABS140428014R.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz. U. Nr 2014 poz. 1409 [Regulation of the Minister of the Environment of 16 October 2014 on the species of plants being under protection, Journal of Laws no. 210, item 1409], 2014.

Spałek K., 2003, Materiały do rozmieszczenia rzadkich i interesujących gatunków paprotników (Pteridophyta) na Równinie Opolskiej [Materials to the distribution of rare and interesting species of the Pteridophyta in the Opole Plain (SW Poland)], Fragm. Florist. Geobot. Pol. 10: 209-220.

Spałek K., 2004, Zbiorowiska z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae na Równinie Opolskiej [Communities of the Scheuchzerio-Caricetea nigrae class in the Opole Plain], Fragm. Florist. Geobot. Pol. 11(2): 319-335.

Stanisz A., 2006, Przystępny kurs statystyki z zastosowanie STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 1 Statystyki podstawowe [The approachable course of statistics based on the STATISTICA PL software with medical Samales, Volume 1 Basic Statistics], StatSoft, Kraków.

StatSoft Inc [Internet], STATISTICA (data analysis software system) version 10, 2011, Available from: http://www.statsoft.com.

Urbisz A. & Urbisz A., 1998, Rośliny chronione południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej [Protected plants on south-western part of Silesian Upland], Acta Biologica Silesiana 33(50): 113-142.

Urbisz A., 1996, Flora naczyniowa Płaskowyżu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru [Vascular flora of Rybnik Plateau against a background of anthropogenic transformations of this area], Scripta Rudensia 6, Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Rudy Wielkie.

Wójciak H., 2003, Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki [Lichens, bryophytes, pteridophytes], Oficyna Wydawnicza MULICO, Warszawa.

Zarzycki K. & Szeląg Z., 2006, Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce [Red list of the vascular plants in Poland], [in:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds), Czerwona lista roślin i grzybów Polski [Red list of plants and fungi in Poland], Władysław Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek T & Korzeniak U., 2002, Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski [Ecological indicator values of vascular plants of Poland], Władysław Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
Partnerzy platformy czasopism