Materials to the lichen biota of the hill in Folusz near Szubin (NW Poland)

Edyta Adamska, Adam Adamski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.014

Abstract


A total of 37 lichen species were identified during the first lichenological research conducted in 2014 on the Folusz hill, including 28 taxa of epiphytes, 10 epixylic lichens and 4 common species of epigeic lichens. Historical sources contain only data on the occurrence of 13 taxa of epigeic lichens. In total, the list of lichens occurring in this area includes 48 species. No characteristic species of xerothermic grasslands were recorded at present or in the past.


Keywords


lichens; xerothermic grasslands; the dune hill; biota changes; biodiversity; Noteć river valley

Full Text:

PDF

References


Adamska E., 2010, Biota of lichens on the Zadroże Dune and its immediate surroundings. Ecological Questions 12: 51-58

Arup U. & Sandler Berlin E., 2011, A taxonomic study of Melanelixia fuliginosa in Europe. – Lichenologist 43(2): 89–97.

Arup U., Søchting U. & Frödén P., 2013, A new taxonomy of the family Teloschistaceae, Nord. J. Bot. 31: 16–83.

Banaszak J., Ratyńska H. & Banaszak W., 2004, Proponowany rezerwat “Folusz” pod Szubinem jako ostoja termofilnej szaty roślinnej i fauny żądłówek (Hymenoptera: Aculeata: Apoidea, Scolioidea) [Proposed „Folusz” nature near Szubin (in Poland) as refuje of thermophilous plant cover and the fauna of the superfamilies Apoidea and Scolioidea (Hymenoptera, Aculeata)], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C, Zoologia 50: 101–132.

Ceynowa M., 1968, Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą [Xerotherme Pflanzengesellschaften an der intern Wisła], Studia Soc. Torunensis, Toruń – Polonia, Sec. D (Botanica) vol. VIII, Nr 4, TNT, Toruń.

Ceynowa-Giełdon M., 2001, Kalcyfilne porosty naziemne na Kujawach [Calciphilous terricolous lichens in Kujawy], Wyd. UMK, Toruń.

Ceynowa-Giełdon M. & Glazik N., 1994, Rzadkie porosty kserokontynentalne na obszarze dolnej Wisły [Rare xerocontinental lichens in the Lower Vistula region], Frag. Flor. Geobot. Ser. Polonica 1: 41–47.

Ceynowa-Giełdon M., Adamska E. & Kamiński D., 2004, Porosty w dolinie dolnej Wisły i na obszarze przemysłowym Kujaw [Lichens in the Lower Vistula Valley and In the industrial area of the Kujawy region], [in:] E. Krasicka-Korczyńska, M. Korczyński (eds), Wycieczki geobotaniczne. Region kujawsko-pomorski, [Geobotanical excursions. The Kujawy-Pomerania Region], Bydgoszcz–Toruń: 13–22.

Cieśliński S., 1979, Udział oraz rola diagnostyczna porostów naziemnych w zbiorowiskach roślin naczyniowych Wyżyny Kieleco-Sandomierskiej i jej pobrzeży [Contribution and diagnostics significance of terricolous lichens in vascular-plant communities of the Kieleco-Sandomierska Upland and its periphery], Wyd. WSP, Kielce.

Cieśliński S., 1981, Nowe i bardziej interesujące gatunki porostów na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej i jej pobrzeżach [New and more interesting species of tericolous lichens in the area of the Kielecko-Sandomierska Upland and its periphery], Frag. Flor. Geobot. 27(3): 527–539.

Cieśliński S. & Czyżewska K., 1992, Problemy zagrożenia porostów w Polsce [Problems of threatened lichenized fungi in Poland], Wiad. Bot. 36(1–2): 5–17.

Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J., 2006, Red list of the lichens in Poland, [in:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds), Red list of plants and fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71–89.

Diederich P., Ertz D., Stapper N., Sérusiaux E. Van den Broeck D., van den Boom P. & Ries C., 2014, The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France, URL: http://www.lichenology.info [Assessed 17.10.2014].

Fałtynowicz W., 1992, The lichens of Western Pomerania – an ecogeographical study, Polish Bot. Studies 4: 1–183.

Glanc K., 1964, Lecidea decipiens (Ehrh.) Ach. i inne interesujące gatunki porostów w murawach kserotermicznych północno-zachodniej Polski, Frag. Flor. Geobot. 10(2): 263–267.

Index Fungorum, 2014, http://www.indexfungorum.org/names/names.asp [Accessed 16.10.2014]

Krasicka-Korczyńska E., 2004, Folusz koło Szubina – ścieżka przyrodnicza [Folusz near Szubin: a nature path], BIS-MEDIUM, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa.

Krasicka-Korczyńska E. & Rutkowski L., 2005, Biodiversity of Molinia Meadows in Folusz near Szubin, [in:] K. Czyżewska, J. Hereźniak (eds) Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe, University of Łódź Publishing House, Łódź: 97–107.

Kunz M., Nienartowicz A., Kamiński D. & Deptuła M., 2013, Zastosowanie technologii GIS do oceny zmian występowania roślinności kserotermicznej na stanowisku w Foluszu koło Szubina w 1959 i 2012 roku [Application of GIS technology in the assassment of changes in xerothermic vegetation at the Folusz site near Szubin in 1959 and 2012], [in:] M. Kunz, A. Nienartowicz (eds) Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki [Geographical information systems in the management of protected areas – from theory to practice], Tuchola – Toruń: 97–107.

Kunz M., Nienartowicz A., Kamiński D. & Deptuła M., 2014, Stanowisko Folusz – analiza zmian krajobrazowych [Position of the Folusz - analysis of changes in the landscape] Kalejdoskop GIS, Esri Polska, Warszawa 3: 90–91.

Nienartowicz A., Kamiński D. Kunz M., Deptuła M. & Adamska E., 2014, Changes in the plant cover of the dune hill in Folusz near Szubin (NW Poland) between 1959 and 2013: the problem of preservation of xerothermic grasslands in the agricultural landscape, Ecological Questions 20 (this issue).

Nienartowicz A., Kunz M., Adamska E., Boinska U., Deptuła M., Gugnacka-Fiedor W., Kamiński D. & Rutkowski L., 2010, Relief and changes in the vegetation cover and the flora of the Zadroże Dune near the city of Toruń: Comparison of the conditions in 1948 and 2009, Ecological Questions 12: 17–49.

Otte V. & Rätzel S., 2004, Kommentiertes Verzeichnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Brandenburgs, Deutzchland, Feddes Repertorium 115(1-2): 135–154.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów Dz. U. poz. 1408 [Regulation of the Minister of Environment dated November 9, 2014 legally protected fungi. Dz.U. (Journal of Laws) item 1408], Warszawa.

Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A., 2009, The lichens of Great Britain and Ireland, British Lichen Society, London.

Wieczorek A. & Schiefelbein U., 2014, Lichens of xerothermic grasslands in Western Pomerania (Poland), Plant Div. Evol. 130(3–4): 295–302.

Wilkoń-Michalska J., Bohr R., 1960, Stanowisko lnu trwałego (Linum perenne L.) w Foluszu koło Szubina [Ein Fundort von Linum perenne L. in Folusz bei Szubin], Frag. Flor. Geobot. VI(3): 239–243.
Partnerzy platformy czasopism