Konferencja „Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia”, Ciechanowiec, 6–7 czerwca 2019 r.

Eryk Kotkowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2019.09

Abstrakt


W dniach 6–7 czerwca 2019 r. w muzeum rolnictwa im. ks. Krzysz-tofa Kluka w ciechanowcu odbyła się międzynarodowa konferen-cja historyczna pt. „chłopi na ziemiach dawnej rzeczypospolite do cza-

 

sów uwłaszczenia” pod kierunkiem naukowym prof. doroty michaluk. organizatorami byli: muzeum rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w cie-chanowcu, departament Kultury i dziedzictwa narodowego urzędu mar-szałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, uniwersytet mikołaja Kopernika w Toruniu, Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, archiwum główne akt dawnych w Warsza-wie, liteuvos istorijos institutas w Wilnie. Konferencja odbyła się w ramach programu badawczego zainicjowane-go przez podlaskie władze samorządowe w 2013 r. głównym celem pro-jektu było podjęcie pogłębionych studiów na temat dziejów województwa, terenów wchodzących w skład Wielkiego Księstwa litewskiego i szerzej europu Środkowo-Wschodniej.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism