Rozwój opieki zdrowotnej na Ukrainie (lata 90. XX– –początek XXI w.)

Olena Dudnyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2019.08

Abstrakt


W artykule podjęto próbę pokazania specyfiki rozwoju opieki zdrowotnej na Ukra-inie w pierwszej dekadzie jej niepodległości. Problem jest aktualny, gdyż w do-tychczasowej literaturze brakuje oddzielnej pracy poświęconej temu tematowi. Celem artykułu jest charakterystyka głównych wskaźników systemu opieki zdro-wotnej, trudności związanych z procesami transformacji, słabością polityki eko-nomicznej, socjalnej i humanitarnej na Ukrainie na przełomie XX i ХХI w. Arty-kuł stanowi próbę przedstawienia kolejności i całościowego spojrzenia na rozwój sektora opieki zdrowotnej w kontekście kształtowania się niepodległego państwa ukraińskiego. Podsumowaniem badań jest stwierdzenie, że trudności o charakte-rze ekonomicznym w systemie opieki zdrowotnej okazały się długotrwałe, co ne-gatywnie wpłynęło na zdrowie mieszkańców Ukrainy.


Słowa kluczowe


historia medycyny; opieka zdrowotna; bezpieczeństwo zdro-wotne; polityka państwa; reforma

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akty normatywno-prawne

„Відомості Верховної Ради України (ВВР)” 1994, № 27.

Національна програма „Діти України”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ /63/96, 20.12.2019.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: схвалено постановою Верховної Ради України від 19 листопада 1992 року № 2802-XII, http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T280100.html, 15.12.2019.

Про комплексні заходи щодо поліпшення медичного обслуговування сіль-ського населення на 2002–2005 рр.: Указ Президента України від 3 січня 2002 р. №8/2002, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U008_02.html, 15.12.2019.

Про затвердження Національної програми імунопрофілактики населення на 1993–2000 роки. Постанова Кабінету Міністрів від 21 квітня 1993 р. № 288, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/288-93-%D0%BF, 20.12.2019.

Prasa

„Ваше здоров’я” 4.01.1991.

„Ваше здоров’я” 21–27.05.1994.

„Ваше здоров’я” 21–27.10.1995.

„Ваше здоров’я” 3.12.1997.

„Ваше здоров’я” 5.07.1997.

„Ваше здоров’я” 12.12.2000.

„Здоровье киевлян, июнь 1993.

„Село і люди” 3.11.1995, № 45 (231).

Opracowania

Вакцинація від поліомієліту – один із пріоритетів громадського здоров’я, 24.10.2018, https://phc.org.ua/news/vakcinaciya-vid-poliomielitu-odin-iz-prio-ritetiv-gromadskogo-zdorovya [20.12.2019].

Пирожков С. І., Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України, „Демограія та соціальна економіка” 2004, № 1–2, s. 5–20.

Кульчицька Т. К., Грузєва Т. С., Особливості захворюваності підлітків, [w:] Панорама охорони здоров’я населення України, Київ 2003.

Статистичний щорічник України за 2007 рік, ред. О. Г. Осауленкo, Київ:

Державний комітет статистики України, 2008.


Partnerzy platformy czasopism