Rozpad ZSRR i jego konsekwencje w postaci rekonstrukcji oraz modyfikacji więzi łączących Rosję z państwami obszaru poradzieckiego

Olga Jastrzębska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EO.2018.008

Abstrakt


The collapse of the USSR and its consequences in the form of reconstruction and modification of ties connecting Russia with the countries of the post-Soviet area

The main topic of this article are the consequences of the process of the USSR collapse, expressed in the form of the bonds currently existing in the post – Soviet area, reconstructed by modern Russia, which is renewing or giving a new char-acter and strenghtening it’s position in the post – Soviet space and consequently in the international area. These bonds exist not only in the political and economic sphere, but also in social and cultural fields and have an influence on the assump-tions of Russian policy being formed today. The presented article we try to present these connections resulting from the break – up of the former USSR, their forma-tion on the basis of the aparted state, and the significance of their possible devel-opment in the future for those wishing to return to the power position of Russia in the international area.


Słowa kluczowe


collapse of the USSR; post-Soviet space; W. W. Putin; Russian dia-spora; Russian foreign policy

Bibliografia


Druki zwarte

Broda M., Zrozumieć Rosję? O rosyjskiej zagadce tajemnicy, Łodź 2011.

Czachor R., Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991–2011. Studium politologiczne, Polkowice 2011.

Гапоненко А., Середенко С., Преследования инакомыслящих в Прибалтике, Рига 2015.

Grabowski T., Rosyjska siła. Siły zbrojne i główne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991–2000, Częstochowa 2011.

Grajewski A., Bucharin N. I., Polacy i Rosjanie. Wzajemna percepcja, [w:] Białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w stosunkach polsko-rosyjskich, red. A. D. Rotfeld, A. I. Torkunow, Warszawa 2010.

Legucka A., Postrzeganie przestrzeni jako bariery modernizacyjnej Rosji, [w:] Bariery modernizacji Rosji, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2014.

Mączka M., Geopolityka i geostrategia Białorusi w świecie – jak ją widzi i kształ-tuje Mińsk?, Białoruś: terra incognita. Materiały z konferencji, red. M. Smoleń, Kraków 2010.

Olchowski J., Od imperializmu kulturowego do dyplomacji kulturalnej, [w:] Rosja. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010.

Sochacki W., Separatystyczna republika Abchazji. Państwowość bez uznania międzynarodowego, [w:] Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2015.

Вардомский Л. В., Кузьмина Е. М., Пылин А. Г., Фокин и др. Л. В., Социаль-но-экономическая сфера постсоветских стран: итоги двадцатилетия, Москва 2012.

Вавилова В. В., Кайгородова А. Ф., Коротаева Ю. В., Мяленко Ю. В., Панов П. В., Русские меньшинства в странах постсоветского пространства: факторы политизации, Пермь 2013.

Czerep J., Ku Eurozajatyckiej Unii Gospodarczej, „Biuletyn Opinie FAE” 2011, nr 20.

Gaidar E., Aномалии экономического роста, „Bопросы экономики” 1996, nr 12.

Gil A., Źródła i konteksty separatyzmu w Donbasie, „Studia Europejskie” 2014, nr 4.

Gladii A., Konteksty oraz uwarunkowania ruchu separatystycznego we wschod-nim regionie Ukrainy w roku 2014, „Refleksje” 2017, nr 13.

Gostomski W. E., Michałowski T., Eurazjatycka Unia Gospodarcza – próba oży-wienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 41 t. 1.

Hajduk J., Stępniewski T., Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty, „Studia Europejskie” 2015, nr 4.

Hałajko J., Zimniak-Hałajko M., Ruchy i inicjatywy społeczne na rzecz języka ukraińskiego. Kulturotwórcze strategie oporu, „Zoon Politikon” 2016, nr 7.

Hyndle J., Kutysz M., Rosyjskojęzyczni w Estonii i na Łotwie, „Prace OSW” 2004, nr 14.

Kaczyńska K., Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska na Ukrainie. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni poradzieckiej, „Przegląd Geopolityczny” 2014, nr 8.

Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, „Komentarze OSW” 2014, nr 131.

Nielsen K., Paabo H., How Russian soft power fails in Estonia: or why the russo-phone minorities remains quiescent, „Journal on Baltic Security” 2015, vol. 1.

Olszyk S., Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013–2014) i zaangażo-wanie Polski w jego rozwiązanie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 3.

Pacuła P., USA – Rosja. Współpraca czy rywalizacja?, „Bezpieczeństwo Narodo-we” 2007, III–IV.

Парамонов В., Строков А., Распад СССР и его последствия для Узбекиста-на: экономика и социальная сфера, „Central Asian Series – Conflict Studies Research Centre” 2006, 6 (11).

Przybyła K., Rosja wobec wewnętrznych wyzwań i zagrożeń w najbliższych la-tach, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr III–IV (23 – 24).

Strzelecki J., Eurazjatycka Unia Gospodarcza: czas kryzysu, „Komentarze OSW” 2016, nr 195.

Wroniszewska B., Autonomiczna Republika Krymu: pogranicze ukraińsko-rosyj-skie, „Pogranicze. Polish Borderland Studies” 2014, nr 1, t. 2.

Raporty

Berkowska E., Czerwińska E., Rasz H., Ekonomiczne skutki rozpadu ZSRR dla gospodarki polskiej – podstawowe zagadnienia, Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz, 1993, nr 127.

Stawicki R., Polityka państwa wobec diaspory na przykładzie wybranych krajów, Kancelaria Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2013.

Źródła internetowe

Берсенева А., Комаров И., Великий исход мигрантов, https://www.gazeta.ru/ social/2015/01/20/6381253.shtml#, 12.06.2018.

Более 98% торговли Aрмении из ЕЭАС приходится на Pоссию, https://regnum.ru/news/2259325.html, 3.02.2018.

Chelala C., Public Health: Russia is sick, https://www.theglobalist.com/russia-public-health-alcoholism/, 13.06.2018.

Diamant J., Ethinic Russians in some former Soviet republics feel a close connec-tion to Russia, http://www.pewresearch.org/fact=tank/2017/07/24/ethnic-russians -in-some-former-soviet-republics-feel-a-closeconnection-to-russia/, 9.02.2018.

Górecki W., Rosja uznaje dokumenty donbaskich separatystów,https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-02-22/rosja-uznaje-dokumenty-donbaskich separatystow, 13.02.2018.

Haszczyński J., Łotwa bezradna na medialnej wojnie z Rosją, www.rp.pl/Polityka /301299944-Lotwa-bezradna-na-wojnie-medialnej-z-Rosja.html, 10.04.2018.

Kuczyński G., Operacja Mechaniczna Pomarańcza. Od kiedy Putin planował pod-bój Krymu?, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze -swiata,2/rocznica-aneksji-krymu-rosja-planowala-to-od-dawna,525966.html, 11.02.2018.

Legucka A., Perspektywa zamrożenia konfliktu w Donbasie, „Biuletyn PISM” 2017, nr 21, https://www.pism.pl/files/?id_plik=22959, 13.02.2018.

Новикова В., Языковая политика стран СНГ: положение русского языка, http://www.foreignpolicy.ru/analyses/yazykovaya-politika-stran-sng-polozhe-nie-rus-skogo-yazyka/, 14.02.2018.

Parfeniuk A., 35 milionów sztuk sekretnej broni Putina. Litewski ekspert o znaczeniu mniejszości rosyjskiej poza granicami ojczyzny, https://wiadomosci.wp. pl/35-milionow-sztuk-sekretnej-broni-putina-litewski-ekspert-o-znaczeniu-mniejszosci-rosyjskiej-poza-granicami-ojczyzny-6040097841746561a, 9.02. 2018.

Sawin L., Geopolityka języka rosyjskiego, http://geopolityka.org/analizy/leonid--sawin-geopolityka-jezyka-rosyjskiego, 14.02.2018.

Staniszewska M., Co wschodnią Ukrainę ciągnie do Rosji?, http://www.news-week.pl/swiat/co -wschodnia-ukraine-ciagnie-do-rosji-newsweek-pl,artyku-ly,286398,1.html, 12.02.2018.

Szeptycki A., Ile wart jest Krym, http://www.new.org.pl/1772-ile-wart-jest-krym, 11.02.2018.

Urzędowska M., Putin anektuje Krym: był i będzie częścią Rosji. A Rosjan na Ukrainie zawsze będziemy bronić, http://wyborcza.pl/1,76842,15641814,Putin _anektuje_Krym__Byl_i_bedzie_czescia_Rosji__A.html, 9.02.2018.


Partnerzy platformy czasopism